دوره و شماره: دوره 11، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 1-150 (تابستان 1398) 
8. مدل‌یابی عوامل پویای مؤثر در رشد حرکات درشت اطفال نه تا 12 ماهه با استفاده از مدل معادلات ساختاری

صفحه 149-168

10.22089/mbj.2018.4953.1576

هاجر جهادیان سروستانی؛ الهه عرب عامری؛ داود حومنیان شریف آبادی؛ فضل الله باقرزاده؛ فاطمه پسند