دوره و شماره: دوره 11، شماره 35، بهار 1398 
1. تحکیم مبتنی‌بر ثبات در حافظة حرکتی پنهان

صفحه 17-34

10.22089/mbj.2018.1433

الهه هاشمی آهویی؛ فرهاد قدیری؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی


2. تأثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس

صفحه 35-48

10.22089/mbj.2018.1434

منصوره شهرکی؛ مهدی سهرابی؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ کریم نیکخواه؛ ملیحه نعیمی کیا


5. تأثیر نوع کانون توجه و فراوانی بازخورد بر دانش آشکار و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

صفحه 85-102

10.22089/mbj.2017.4225.1505

مجید پهلوان یلی؛ مهدی شهبازی؛ سید مهدی آقاپور حصیری؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ علی شمسی ماجلان