دوره و شماره: دوره 7، شماره 19، بهار 1394، صفحه 1-200 (بهار 1394) 
8. معرفی مقیاس موفقیت ورزشی

صفحه 123-142

سیده افروز موسوی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی