دوره و شماره: دوره 8، شماره 25، پاییز 1395 (پاییز 1395) 
3. اثر سطح مهارت و پیش‏بینی‌پذیری موقعیت بر زمان‏بندی تکواندوکاران

صفحه 47-60

10.22089/mbj.2016.803

سیمین جعفری؛ محمد علی نظری؛ حمیدرضا طاهری؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی


9. مقایسۀ اثر تمرین در یادگیری حرکات هماهنگ درون‌مرحله و برون‌مرحله در دست و پا

صفحه 153-172

10.22089/mbj.2016.807

نگار آرازشی؛ عبدالله قاسمی؛ مهدی نمازی زاده؛ ابراهیم صادقی دمنه