دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 1-200 (زمستان 1396) 
1. اعتباریابی نسخة فارسی مقیاس لذت فعالیت بدنی در کودکان

صفحه 17-36

10.22089/mbj.2018.3095.1382

منصوره مکبریان؛ ولی اله کاشانی؛ فاطمه صدیقی فاروجی