ا

 • احمدی، مالک اثرهای تمرین‌های تکلیف دوگانة حرکتی-حرکتی و حرکتی-شناختی بر تعادل و حافظة کاری زنان سالمند [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 89-106]

 • احمدی، نصور مقایسة مدت زمان چشم آرام و دقت عملکرد در شوت جفت بازیکنان ماهر و نیمه‌ماهر بسکتبال [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 51-66]

 • ارشم، سعید نقش بازی‌های گام‌برداری اگزرگیم و تردمیل در بهبود کارکردهای جسمانی سالمندان [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 125-142]

 • اسکندرنژاد، مهتا اثر فعالیت بدنی با سطوح متفاوت بار شناختی بر امواج مغزی قشر سینگولیت [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 17-36]

 • اقدسی، محمدتقی تأثیرآموزش انفرادی و زوجی بر میزان یادگیری مهارت ایروبیک در سالمندان [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 111-130]

 • امینی، محمد مهدی مقایسة الگوی حرکتی اندام تحتانی بازیکنان فوتبال نخبة سالم و آسیب‌دیده پس از عمل جراحی بازسازی ACL هنگام اجرای ضربة کاشتة شوت فوتبال [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 145-164]

ب

 • باقرزاده، فضل الله تاثیر دوروش تدریس کودک محور و معلم محور بررشد حرکتی درشت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 17-36]

 • باقرلی، ژاله تأثیر یادگیری مبتنی ‌بر آزمون-خطا و تغییرپذیری تمرین بر تلاش ذهنی و عملکرد پرتابی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 37-50]

 • بهرام، عباس مقایسة تأثیر آموزش غیرخطی بر ظهور الگوهای هماهنگی در سرویس بک‌هند کوتاه بدمینتون [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 107-124]

 • بهرامی، علیرضا تفاوت‌های مرتبط با تغییرات درون‌عملکردی در چشم ساکن تیراندازان با تپانچة ماهر [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 55-68]

 • بهشتی، سمیرا تأثیر تمرین راهبردهای قامتی بر تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 17-38]

 • بهمنی، مسلم دستورالعمل‌های کلامی مربیان و راهبردهای توجه جودوکاران ماهر نوجوان در تمرین و رقابت [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 143-158]

پ

 • پارسافر، پریسا مقایسة رفتارهای جست‌وجوی بینایی در بسکتبالیست های ماهر و مبتدی تحت تاثیر محدودیت‌های زمانی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 85-98]

 • پروین، ناهیده اثرهای تمرین‌های تکلیف دوگانة حرکتی-حرکتی و حرکتی-شناختی بر تعادل و حافظة کاری زنان سالمند [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 89-106]

 • پورحسین جعفری، زهرا تأثیرآموزش انفرادی و زوجی بر میزان یادگیری مهارت ایروبیک در سالمندان [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 111-130]

ح

 • حجازی دینان، پریسا اثربخشی میزان فراهم‌سازی محیط بر بهرة هوشی، تبحر حرکتی و مهارت اجتماعی کودکان: تابعی از نظریة سیستم‌های پویا [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 69-88]

 • حیدریان، سپیده ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسشنامة «رفتارهای اجتنابی ناشی از ترس از افتادن» در سالمندان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 99-120]

 • حسینی، فاطمه سادات اثرهای تمرین‌های تکلیف دوگانة حرکتی-حرکتی و حرکتی-شناختی بر تعادل و حافظة کاری زنان سالمند [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 89-106]

 • حمایت طلب، رسول تاثیر دوروش تدریس کودک محور و معلم محور بررشد حرکتی درشت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 17-36]

 • حومنیان، داوود تاثیر دوروش تدریس کودک محور و معلم محور بررشد حرکتی درشت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 17-36]

خ

 • خواجوی، داریوش تفاوت‌های مرتبط با تغییرات درون‌عملکردی در چشم ساکن تیراندازان با تپانچة ماهر [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 55-68]

د

 • دانا، امیر مقایسة تأثیر تمرینات ادراکی-حرکتی و تمرینات مقاومتی-تعادلی بر اختلالات رفتاری کودکان دچار نقص‌توجه-بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 67-86]

 • دانشفر، افخم اثر تمرین‌های چرخشی بر تعادل با دستکاری حس بینایی و حس عمقی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 69-84]

 • دهقانی زاده، جلال اعتباریابی نسخة فارسی پرسش‌نامة «تمرین ذهنی در ورزش» [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 121-144]

 • دوستان، محمدرضا بررسی مؤلفه‌های ردیابی بینایی و میزان خطای فضایی و زمانی در تکلیف هدف‌گیری دوطرفه با دست برتر و غیربرتر [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 131-160]

ر

 • راد کفترودی، ریحانه اثر تمرین‌های چرخشی بر تعادل با دستکاری حس بینایی و حس عمقی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 69-84]

 • رافعی بروجنی، مهدی تأثیر یک دوره تمرین منتخب روی سطح سخت و نرم بر تعادل ایستا در کودکان با اختلال طیف اتیسم [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 55-80]

 • رجائی، محسن اثر تمرین با خطای بینایی ابینگهاوس (ادراک هدف بزرگ-ادراک هدف کوچک) بر عملکرد مهارت هدف‌گیری در افراد مستقل از زمینه و وابسته به زمینه [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 33-50]

 • رضایی، فاطمه تاثیر دوروش تدریس کودک محور و معلم محور بررشد حرکتی درشت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 17-36]

 • رضائی، فهیمه اثر فعالیت بدنی با سطوح متفاوت بار شناختی بر امواج مغزی قشر سینگولیت [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 17-36]

 • رفیعی، صالح مقایسة مهارت‌های بینایی داوران ماهر و مبتدی بسکتبال [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 17-32]

 • رمضان زاده، حسام تداخل کم‌خطا و یادگیری حرکتی: نقش حافظة کاری در خودکاری مهارت [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 81-110]

ز

 • زارعی، آرش آیا تجربه می‌تواند میانجی رابطۀ بین دانش تاکتیکی شفاهی با عملکرد تاکتیکی بازیکنان مدارس فوتبال باشد؟ [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 161-186]

 • زارعیان، احسان سهم نسبی کارکردهای اجرایی پایه در پیش‌بینی عملکرد تیراندازی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 39-54]

 • زمانی ثانی، سید حجت تأثیر بازی در فضای باز طبیعی و سرپوشیده بر رشد اجتماعی و ادراکی کودکان پیش‌دبستانی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 103-120]

س

 • سلیمان‌بیگی، شادیه سهم نسبی کارکردهای اجرایی پایه در پیش‌بینی عملکرد تیراندازی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 39-54]

 • سهرابی، مهدی اثر تمرینات اداراکی ـ حرکتی منتخب بر تبحر حرکتی کودکان با اختلال یادگیری [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 51-68]

 • سهرابی، مهدی تأثیر محرومیت از خواب قبل از تمرین جسمانی، ذهنی، مشاهده‌ای و ترکیبی بر اکتساب و یادداری سرویس کوتاه بدمینتون [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 149-164]

 • سوزنده پور، سید رسول نقش بازی‌های گام‌برداری اگزرگیم و تردمیل در بهبود کارکردهای جسمانی سالمندان [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 125-142]

ش

 • شتاب‌بوشهری، سیده ناهید بررسی مؤلفه‌های ردیابی بینایی و میزان خطای فضایی و زمانی در تکلیف هدف‌گیری دوطرفه با دست برتر و غیربرتر [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 131-160]

 • شجاعی، معصومه اثر تمرین‌های چرخشی بر تعادل با دستکاری حس بینایی و حس عمقی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 69-84]

 • شیخ، محمود ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسشنامة «رفتارهای اجتنابی ناشی از ترس از افتادن» در سالمندان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 99-120]

 • شیخ، محمود تاثیر دوروش تدریس کودک محور و معلم محور بررشد حرکتی درشت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 17-36]

 • شریف نژاد، علی تاثیر کانون توجه بیرونی و درونی بر فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی در فازهای مختلف حرکت پرش عمودی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 87-102]

 • شمسی پور دهکردی، پروانه اثربخشی میزان فراهم‌سازی محیط بر بهرة هوشی، تبحر حرکتی و مهارت اجتماعی کودکان: تابعی از نظریة سیستم‌های پویا [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 69-88]

 • شهاوند، امیر تفاوت‌های مرتبط با تغییرات درون‌عملکردی در چشم ساکن تیراندازان با تپانچة ماهر [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 55-68]

 • شهبازی، سهیلا اعتباریابی نسخة فارسی پرسش‌نامة «تمرین ذهنی در ورزش» [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 121-144]

 • شهبازی، مهدی تاثیر کانون توجه بیرونی و درونی بر فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی در فازهای مختلف حرکت پرش عمودی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 87-102]

ص

 • صفوی، شیلا اثر تمرین با خطای بینایی ابینگهاوس (ادراک هدف بزرگ-ادراک هدف کوچک) بر عملکرد مهارت هدف‌گیری در افراد مستقل از زمینه و وابسته به زمینه [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 33-50]

 • صفوی، شیلا تأثیر یک دوره تمرین منتخب روی سطح سخت و نرم بر تعادل ایستا در کودکان با اختلال طیف اتیسم [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 55-80]

ط

 • طالب پور، فهیمه تأثیر یک دوره تمرین منتخب روی سطح سخت و نرم بر تعادل ایستا در کودکان با اختلال طیف اتیسم [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 55-80]

 • طاهری، حمیدرضا اثر تمرینات اداراکی ـ حرکتی منتخب بر تبحر حرکتی کودکان با اختلال یادگیری [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 51-68]

 • طاهری تربتی، حمیدرضا تأثیر محرومیت از خواب قبل از تمرین جسمانی، ذهنی، مشاهده‌ای و ترکیبی بر اکتساب و یادداری سرویس کوتاه بدمینتون [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 149-164]

 • طباطبایی قمشه، فرهاد مقایسة الگوی حرکتی اندام تحتانی بازیکنان فوتبال نخبة سالم و آسیب‌دیده پس از عمل جراحی بازسازی ACL هنگام اجرای ضربة کاشتة شوت فوتبال [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 145-164]

 • طهماسبی بروجنی، شهزاد تاثیر کانون توجه بیرونی و درونی بر فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی در فازهای مختلف حرکت پرش عمودی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 87-102]

ع

 • عباسی، علی مقایسة تأثیر آموزش غیرخطی بر ظهور الگوهای هماهنگی در سرویس بک‌هند کوتاه بدمینتون [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 107-124]

 • عباس‌پور، کوثر تأثیر بازی در فضای باز طبیعی و سرپوشیده بر رشد اجتماعی و ادراکی کودکان پیش‌دبستانی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 103-120]

 • عبدالرحمن چاپاری، شیما مقایسة اثربخشی مداخله‌های مربی‌‌محور و والدین‌‌محور بر رشد اجتماعی، عاطفی و شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 121-148]

 • عبدلی، بهروز مقایسة مدت زمان چشم آرام و دقت عملکرد در شوت جفت بازیکنان ماهر و نیمه‌ماهر بسکتبال [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 51-66]

 • عرب عامری، الهه ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسشنامة «رفتارهای اجتنابی ناشی از ترس از افتادن» در سالمندان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 99-120]

 • عرب عامری، الهه مقایسة الگوی حرکتی اندام تحتانی بازیکنان فوتبال نخبة سالم و آسیب‌دیده پس از عمل جراحی بازسازی ACL هنگام اجرای ضربة کاشتة شوت فوتبال [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 145-164]

 • علیزاده، محمد حسین مقایسة الگوی حرکتی اندام تحتانی بازیکنان فوتبال نخبة سالم و آسیب‌دیده پس از عمل جراحی بازسازی ACL هنگام اجرای ضربة کاشتة شوت فوتبال [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 145-164]

غ

 • غلامی، ساره بررسی مؤلفه‌های ردیابی بینایی و میزان خطای فضایی و زمانی در تکلیف هدف‌گیری دوطرفه با دست برتر و غیربرتر [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 131-160]

ف

 • فارسی، علیرضا مقایسة مدت زمان چشم آرام و دقت عملکرد در شوت جفت بازیکنان ماهر و نیمه‌ماهر بسکتبال [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 51-66]

 • فاضلی نیا، زهره مقایسة تأثیر تمرینات ادراکی-حرکتی و تمرینات مقاومتی-تعادلی بر اختلالات رفتاری کودکان دچار نقص‌توجه-بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 67-86]

 • فتحی رضایی، زهرا تأثیر بازی در فضای باز طبیعی و سرپوشیده بر رشد اجتماعی و ادراکی کودکان پیش‌دبستانی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 103-120]

 • فرخی، احمد ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسشنامة «رفتارهای اجتنابی ناشی از ترس از افتادن» در سالمندان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 99-120]

ق

 • قاسمی، عبدالله مقایسة مهارت‌های بینایی داوران ماهر و مبتدی بسکتبال [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 17-32]

 • قاسمی، عبداله تاثیر فعالیت های حیاط پویا بر ناسازگاری های رفتاری دانش آموزان 7 تا 11 ساله کم توان ذهنی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 37-54]

 • قاسمیان مقدم، محمدرضا سهم نسبی کارکردهای اجرایی پایه در پیش‌بینی عملکرد تیراندازی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 39-54]

 • قاسمیان مقدم، هانیه اثر تمرینات اداراکی ـ حرکتی منتخب بر تبحر حرکتی کودکان با اختلال یادگیری [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 51-68]

 • قیامی راد، امیر تأثیرآموزش انفرادی و زوجی بر میزان یادگیری مهارت ایروبیک در سالمندان [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 111-130]

 • قدیری، فرهاد نقش بازی‌های گام‌برداری اگزرگیم و تردمیل در بهبود کارکردهای جسمانی سالمندان [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 125-142]

 • قیصری، سید فردین تاثیر کانون توجه بیرونی و درونی بر فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی در فازهای مختلف حرکت پرش عمودی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 87-102]

 • قطبی ورزنه، احمد تفاوت‌های مرتبط با تغییرات درون‌عملکردی در چشم ساکن تیراندازان با تپانچة ماهر [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 55-68]

 • قنبری، ایمان تأثیر محرومیت از خواب قبل از تمرین جسمانی، ذهنی، مشاهده‌ای و ترکیبی بر اکتساب و یادداری سرویس کوتاه بدمینتون [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 149-164]

ک

 • کاشی، علی مقایسة اثربخشی مداخله‌های مربی‌‌محور و والدین‌‌محور بر رشد اجتماعی، عاطفی و شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 121-148]

 • کاشانی، ولی اله تأثیر یادگیری مبتنی ‌بر آزمون-خطا و تغییرپذیری تمرین بر تلاش ذهنی و عملکرد پرتابی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 37-50]

م

 • محمدی، لیلا اثربخشی میزان فراهم‌سازی محیط بر بهرة هوشی، تبحر حرکتی و مهارت اجتماعی کودکان: تابعی از نظریة سیستم‌های پویا [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 69-88]

 • محمدزاده، حسن مقایسة رفتارهای جست‌وجوی بینایی در بسکتبالیست های ماهر و مبتدی تحت تاثیر محدودیت‌های زمانی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 85-98]

 • معینی راد، سمیرا مقایسة مدت زمان چشم آرام و دقت عملکرد در شوت جفت بازیکنان ماهر و نیمه‌ماهر بسکتبال [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 51-66]

 • مکوندی، ندا تاثیر فعالیت های حیاط پویا بر ناسازگاری های رفتاری دانش آموزان 7 تا 11 ساله کم توان ذهنی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 37-54]

 • ملانوروزی، کیوان تأثیر تمرین راهبردهای قامتی بر تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 17-38]

 • ملکی، محمد آیا تجربه می‌تواند میانجی رابطۀ بین دانش تاکتیکی شفاهی با عملکرد تاکتیکی بازیکنان مدارس فوتبال باشد؟ [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 161-186]

 • موحدی، احمدرضا اثر تمرین با خطای بینایی ابینگهاوس (ادراک هدف بزرگ-ادراک هدف کوچک) بر عملکرد مهارت هدف‌گیری در افراد مستقل از زمینه و وابسته به زمینه [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 33-50]

 • موسوی، سید کاظم مقایسة تأثیر آموزش غیرخطی بر ظهور الگوهای هماهنگی در سرویس بک‌هند کوتاه بدمینتون [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 107-124]

 • مؤمن زاده، مروارید تأثیر یادگیری مبتنی ‌بر آزمون-خطا و تغییرپذیری تمرین بر تلاش ذهنی و عملکرد پرتابی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 37-50]

ن

 • ناظم زادگان، غلامحسین دستورالعمل‌های کلامی مربیان و راهبردهای توجه جودوکاران ماهر نوجوان در تمرین و رقابت [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 143-158]

 • نزاکت الحسینی، مریم تأثیر یک دوره تمرین منتخب روی سطح سخت و نرم بر تعادل ایستا در کودکان با اختلال طیف اتیسم [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 55-80]

 • نظری، فرهاد اعتباریابی نسخة فارسی پرسش‌نامة «تمرین ذهنی در ورزش» [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 121-144]

 • نعیمی کیا، ملیحه تأثیر تمرین راهبردهای قامتی بر تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 17-38]

 • نعیمی کیا، ملیحه تاثیر فعالیت های حیاط پویا بر ناسازگاری های رفتاری دانش آموزان 7 تا 11 ساله کم توان ذهنی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 37-54]

و

 • واعظ موسوی، سید محمد کاظم مقایسة مهارت‌های بینایی داوران ماهر و مبتدی بسکتبال [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 17-32]

 • واعظ موسوی، سید محمد کاظم مقایسة اثربخشی مداخله‌های مربی‌‌محور و والدین‌‌محور بر رشد اجتماعی، عاطفی و شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 121-148]

ی

 • یاعلی، رسول مقایسة تأثیر آموزش غیرخطی بر ظهور الگوهای هماهنگی در سرویس بک‌هند کوتاه بدمینتون [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 107-124]