ا

 • ایدر، رقیه پیش‌بینی تعادل براساس ویژگی‌های پیکرسنجی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 157-170]

 • استیری، زهرا اثر زمان اجرای تمرین و خواب شبانه بر بهبود مولفههای "دقت" و"زمانبندی" مهارت حرکتی ظریف [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 185-204]

 • اسمعیلی آبدر، مجتبی تفاوت‌های مرتبط با فاصله‌دهی کانون توجه بیرونی بر تعادل ایستا بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 205-218]

 • اشرفی، لیلا تأثیر تمرینات ریتمیک بر مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی کودکان دارای اختلال بینایی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 117-130]

ب

 • بشارت، محمدعلی نقش پیش‌بین خودتنظیم‌گری و تکانشوری در موفقیت ورزشی: مقایسۀ ورزش‌های برخوردی و غیربرخوردی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 131-146]

 • بگلری، مرتضی اثر نوع فعالیت‌بدنی هوازی یک‌‌ جلسه‌ای بر بازداری پاسخ ورزشکاران [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 85-102]

 • بهرام، عباس اثر شدت‌های مختلف فعالیت بدنی بر تغییرپذیری نوسانات قامتی در وضعیت ایستادن قائم [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 147-162]

پ

 • پرستار، فاطمه جو انگیزشی مربی، نیازهای روانشناختی، انگیزش درونی و مشارکت ورزشی مداوم در دختران نوجوان ورزشکار [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 171-184]

ج

 • جابری مقدم، علی اکبر همبستگی بین تغییرات در اندازه‌های روان‌شناختی و عملکردی مرتبط با تعادل و افتادن مردان سالمند متعاقب یک برنامه‌ی تمرینی ترکیبی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 55-72]

 • جمشیدی، اکبر تحلیل پیشبینی مکانیسمهای دفاعی با هوش هیجانی ورزشکاران نخبه رشتههای رزمی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 85-104]

 • جمشیدی، اکبر تأثیر یک ‌دوره برنامۀ تمرینی بر بهبود مهارت‌های دستکاری کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 15-30]

 • جهانگیری، محمد جو انگیزشی مربی، نیازهای روانشناختی، انگیزش درونی و مشارکت ورزشی مداوم در دختران نوجوان ورزشکار [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 171-184]

 • جوکارتنگ کرمی، سمیه تأثیر یک ‌دوره برنامۀ تمرینی بر بهبود مهارت‌های دستکاری کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 15-30]

 • جوکار تنگ کرمی، سمیه تحلیل پیشبینی مکانیسمهای دفاعی با هوش هیجانی ورزشکاران نخبه رشتههای رزمی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 85-104]

ح

 • حسینی، فاطمه سادات پیش‌بینی پرخاشگری مردان بدن‌ساز با تأکید بر خودشیفتگی و ادراک بدنی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 73-84]

 • حمایت طلب، رسول بررسی رابطه اختلالات رفتاری، راهبردهای مقابلهای و هوش هیجانی در ورزشکاران نوجوان [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 141-156]

خ

 • خواجوی، داریوش همبستگی بین تغییرات در اندازه‌های روان‌شناختی و عملکردی مرتبط با تعادل و افتادن مردان سالمند متعاقب یک برنامه‌ی تمرینی ترکیبی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 55-72]

 • خوشبختی، جعفر روایی و پایایی آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) در جامعۀ ورزشکاران بزرگ‌سال ایرانی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 31-46]

د

 • داوری، فرزانه تأثیر تمرینات ریتمیک بر مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی کودکان دارای اختلال بینایی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 117-130]

 • دماوندی، محسن اثر زمان اجرای تمرین و خواب شبانه بر بهبود مولفههای "دقت" و"زمانبندی" مهارت حرکتی ظریف [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 185-204]

ز

 • زاهدی، حمید اثر کانون توجه مربوط و نامربوط و سطح مهارت بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط فشار روانی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 105-118]

س

 • ستوده، محمدصابر اثر سطوح مختلف فعال‌سازی بر کنترل تولید نیروی پای برتر تکواندوکاران نخبه [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 47-58]

 • سعادتی فرد، الهه روایی و پایایی آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) در جامعۀ ورزشکاران بزرگ‌سال ایرانی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 31-46]

 • سهرابی، میرمعصوم جو انگیزشی مربی، نیازهای روانشناختی، انگیزش درونی و مشارکت ورزشی مداوم در دختران نوجوان ورزشکار [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 171-184]

 • سهرابی، مهدی تاثیر تخمین خطا و تواتر بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادگیری تکالیف حرکتی و شناختی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 119-140]

 • سهرابی، مهدی مقایسۀ رشد مهارت‌های حرکتی درشت در کودکان سالم و تالاسمی ماژور [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 59-70]

ش

 • شیخ، محمود بررسی رابطه اختلالات رفتاری، راهبردهای مقابلهای و هوش هیجانی در ورزشکاران نوجوان [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 141-156]

 • شیخ، محمود تأثیر یک ‌دوره برنامۀ تمرینی بر بهبود مهارت‌های دستکاری کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 15-30]

 • شهابی کاسب، محمدرضا اثر زمان اجرای تمرین و خواب شبانه بر بهبود مولفههای "دقت" و"زمانبندی" مهارت حرکتی ظریف [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 185-204]

 • شهبازی، مهدی تعیین روایی عاملی و پایایی نسخه فارسی آزمون راهبردهای اجرا-2 [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 15-42]

ض

 • ضرغامی، مهدی تفاوت‌های مرتبط با فاصله‌دهی کانون توجه بیرونی بر تعادل ایستا بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 205-218]

ط

 • طالبی، روح الله اثر سطوح مختلف فعال‌سازی بر کنترل تولید نیروی پای برتر تکواندوکاران نخبه [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 47-58]

 • طهماسبی بروجنی، شهرزاد ‌‌تأثیر تمرین حین بارداری بر شاخص‌های سلامت نوزادان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 71-84]

 • طهماسبی بروجنی، شهزاد تعیین روایی عاملی و پایایی نسخه فارسی آزمون راهبردهای اجرا-2 [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 15-42]

ع

 • عبدلی، بهروز اثر رنگ‌های گرم و سرد بر ادراک عمق ورزشکاران رشته‌های توپی و غیر توپی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 43-54]

 • عرب عامری، الهه تحلیل پیشبینی مکانیسمهای دفاعی با هوش هیجانی ورزشکاران نخبه رشتههای رزمی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 85-104]

 • عرب عامری، الهه اثر سطوح مختلف فعال‌سازی بر کنترل تولید نیروی پای برتر تکواندوکاران نخبه [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 47-58]

 • علیزاده، لیلی پیش‌بینی پرخاشگری مردان بدن‌ساز با تأکید بر خودشیفتگی و ادراک بدنی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 73-84]

ف

 • فارسی، علیرضا اثر رنگ‌های گرم و سرد بر ادراک عمق ورزشکاران رشته‌های توپی و غیر توپی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 43-54]

 • فرخی، احمد ‌‌تأثیر تمرین حین بارداری بر شاخص‌های سلامت نوزادان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 71-84]

ق

 • قائینی، سعید اثر نوع فعالیت‌بدنی هوازی یک‌‌ جلسه‌ای بر بازداری پاسخ ورزشکاران [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 85-102]

 • قطبی، محسن اثر رنگ‌های گرم و سرد بر ادراک عمق ورزشکاران رشته‌های توپی و غیر توپی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 43-54]

 • قطبی، محسن مقایسۀ رشد مهارت‌های حرکتی درشت در کودکان سالم و تالاسمی ماژور [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 59-70]

 • قطبی ورزنه، احمد تفاوت‌های مرتبط با فاصله‌دهی کانون توجه بیرونی بر تعادل ایستا بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 205-218]

 • قهرمانی، محمدحسین نقش پیش‌بین خودتنظیم‌گری و تکانشوری در موفقیت ورزشی: مقایسۀ ورزش‌های برخوردی و غیربرخوردی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 131-146]

ک

 • کاظم نژاد، انوشیروان همبستگی بین تغییرات در اندازه‌های روان‌شناختی و عملکردی مرتبط با تعادل و افتادن مردان سالمند متعاقب یک برنامه‌ی تمرینی ترکیبی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 55-72]

 • کشتی دار، محمد روایی و پایایی آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) در جامعۀ ورزشکاران بزرگ‌سال ایرانی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 31-46]

 • کیهانی، فاطمه تأثیر یک دوره فعالیت‌بدنی منتخب بر رشد مهارت‌های کنترل شیء کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا (HFA) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 103-116]

 • کوثری، سعید تأثیر یک دوره فعالیت‌بدنی منتخب بر رشد مهارت‌های کنترل شیء کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا (HFA) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 103-116]

ل

 • لطفی، مریم تاثیر تخمین خطا و تواتر بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادگیری تکالیف حرکتی و شناختی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 119-140]

م

 • متشرعی، ابراهیم تعیین روایی عاملی و پایایی نسخه فارسی آزمون راهبردهای اجرا-2 [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 15-42]

 • محمدی، جعفر تاثیر تخمین خطا و تواتر بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادگیری تکالیف حرکتی و شناختی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 119-140]

 • محمدی، محسن اثر شدت‌های مختلف فعالیت بدنی بر تغییرپذیری نوسانات قامتی در وضعیت ایستادن قائم [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 147-162]

 • محمدزاده، حسن پیش‌بینی پرخاشگری مردان بدن‌ساز با تأکید بر خودشیفتگی و ادراک بدنی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 73-84]

 • مشکاتی، زهره اثر کانون توجه مربوط و نامربوط و سطح مهارت بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط فشار روانی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 105-118]

 • معین، فرزانه اثر کانون توجه مربوط و نامربوط و سطح مهارت بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط فشار روانی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 105-118]

 • مکبریان، منصوره ‌‌تأثیر تمرین حین بارداری بر شاخص‌های سلامت نوزادان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 71-84]

 • ملکی، محمد اثر نوع فعالیت‌بدنی هوازی یک‌‌ جلسه‌ای بر بازداری پاسخ ورزشکاران [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 85-102]

 • مهرجو، مریم اثر زمان اجرای تمرین و خواب شبانه بر بهبود مولفههای "دقت" و"زمانبندی" مهارت حرکتی ظریف [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 185-204]

ن

 • ناظم زادگان، غلامحسین پیش‌بینی تعادل براساس ویژگی‌های پیکرسنجی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 157-170]

 • نقی پور گیوی، بهنام نقش پیش‌بین خودتنظیم‌گری و تکانشوری در موفقیت ورزشی: مقایسۀ ورزش‌های برخوردی و غیربرخوردی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 131-146]

 • نمازی زاده، مهدی تأثیر تمرینات ریتمیک بر مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی کودکان دارای اختلال بینایی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 117-130]

ه