ا

 • ابراهیمی ثانی، صغری تسهیل و تحکیم یادگیری حرکتی رویه‌ای با استفاده از نوروفیدبک [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 129-146]

 • ارشم، سعید اثرهای هشت هفته مداخلة تمرینی در آب بر تعادل ایستا و پویای کودکان فلج مغزی همی‌پلژی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 49-64]

 • اسکندرنژاد، مهتا رابطۀ بین سطح داوری و نوع رشتۀ ورزشی با میزان خطای ادراک عمق داوران ورزشی در رنگ‏های سرد و گرم [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 147-160]

 • اسماعیل زاده، محمدعلی تأثیر قیود تکلیف تو‌درتو بر سرعت جابجایی، سرعت و دقت پرتاب در هندبالیست‌های نخبه [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 97-112]

 • اعظم، هدایتی تأثیر تمرین نروفیدبک با تأکید بر برتری دستی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 109-128]

 • افشار، محمد مقایسة مهارت‌های بینایی در داوران کم‌اشتباه و پراشتباه فوتبال [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 75-90]

 • اقدسی، محمدتقی تأثیر تکلیف ثانویة شناختی بر تصمیم‌گیری و رفتارهای خیرگی فوتبالیست‌های ماهر و مبتدی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 129-142]

 • انتظاری، مرضیه اثر زمان‌بندی تمرین و ریتم شبانه‌روزی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 51-70]

 • انتظاری خراسانی، زهرا اثر الگودهی ماهر و درحال‌یادگیری بر اکتساب ویژگی‌های دینامیکی و دقت مهارت پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 53-70]

ب

 • باقرزاده، فضل الله تأثیر اطلاعات افزودة ویدئویی انتخابی و اجباری بر یادگیری حرکتی شوت جفت بسکتبال: با تأکید بر نظریة نقطه چالش [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 143-166]

 • بیک، میثم اثر محتوای بازخورد افزوده بر اکتساب، یادداری، انتقال مهارت حرکتی و انگیزش درونی در کودکان و نوجوانان: ادراک- عمل متمایز در افراد مبتدی و ماهر [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 49-74]

 • بهرام، عباس اثر دو رویکرد معلم‌محور و کودک‌محور بر شایستگی حرکتی واقعی و ادراک‌شدة دختران دبستانی [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 39-52]

 • بهرامی، علیرضا تأثیر آموزش و تمرین شنا بر حس‌ حرکت پسران با اختلال بینایی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 17-28]

 • بهرامی، لیلا تعیین روایی وپایایی نسخة فارسی مقیاس وابستگی به پرورش اندام [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 71-88]

 • بوند، آندریاس مقایسة هماهنگی درون‌عضوی و زمان‌بندی اجرای مهارت پرتاب بیسبال در پرتابگران ماهر و مبتدی با تأکید بر فازهای مختلف حرکت [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 29-48]

پ

 • پارسافر، پریسا تأثیر تکلیف ثانویة شناختی بر تصمیم‌گیری و رفتارهای خیرگی فوتبالیست‌های ماهر و مبتدی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 129-142]

 • پورآقایی اردکانی، زهرا تأثیر تمرینات قدرتی، تمرینات ویژة انگشتان و ترکیبی از آن دو بر سرعت و دقت حرکات ظریف زنان سالمند [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 71-86]

ج

 • جابری مقدم، علی اکبر تأثیر قیود تکلیف تو‌درتو بر سرعت جابجایی، سرعت و دقت پرتاب در هندبالیست‌های نخبه [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 97-112]

 • جاهدی، مریم رابطۀ بین سطح داوری و نوع رشتۀ ورزشی با میزان خطای ادراک عمق داوران ورزشی در رنگ‏های سرد و گرم [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 147-160]

چ

 • چمنیان، راضیه تأثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ و تمرین بدنی بر بخش پیش حرکتی و حرکتی زمان واکنش ساده و انتخابی [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 17-38]

 • چهارده چریک، مجید مقایسة مهارت‌های بینایی در داوران کم‌اشتباه و پراشتباه فوتبال [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 75-90]

ح

 • حاتمی، فرزانه تأثیر تمرین نروفیدبک با تأکید بر برتری دستی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 109-128]

 • حجازی دینان، پریسا مقایسة تبحر حرکتی، رفتار و پیشرفت تحصیلی کودکان هشت تا 10 سالة دارای تولد زودرس با همتایان طبیعی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 89-104]

 • حسینی، فاطمه سادات اثر یک دوره برنامة دوساهو بر تبحر حرکتی کودکان با سندرم‌داون [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 113-128]

 • حمایت طلب، رسول تأثیر اطلاعات افزودة ویدئویی انتخابی و اجباری بر یادگیری حرکتی شوت جفت بسکتبال: با تأکید بر نظریة نقطه چالش [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 143-166]

 • حمیدی، ندا مقایسة تبحر حرکتی، رفتار و پیشرفت تحصیلی کودکان هشت تا 10 سالة دارای تولد زودرس با همتایان طبیعی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 89-104]

خ

 • خلجی، حسن تأثیر آموزش و تمرین شنا بر حس‌ حرکت پسران با اختلال بینایی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 17-28]

د

 • دانا، امیر تأثیرآموزش براساس تربیت‌بدنی رشدی بر اختلال کمبود توجه/بیش‌فعالی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 17-34]

 • دانشفر، افخم اثر نوع، صحت و زمان ارائة پیش‌نشانه بر زمان واکنش انتخابی: مطالعة نظریة بازداری بازگشت [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 35-48]

 • دوستان، محمدرضا تأثیر دست‌برتری و دستکاری شاخص دشواری بر مؤلفه‌های رفتاری و عصبی اجرای تکلیف مبادلة سرعت- دقت [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 121-150]

ر

 • رافعی بروجنی، مهدی تأثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ و تمرین بدنی بر بخش پیش حرکتی و حرکتی زمان واکنش ساده و انتخابی [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 17-38]

 • رحیمیان مشهدی، مریم اثر نوع، صحت و زمان ارائة پیش‌نشانه بر زمان واکنش انتخابی: مطالعة نظریة بازداری بازگشت [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 35-48]

 • رستمی، ربابه مقایسة مهارت‌های بینایی در داوران کم‌اشتباه و پراشتباه فوتبال [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 75-90]

 • رضائی، فهیمه رابطۀ بین سطح داوری و نوع رشتۀ ورزشی با میزان خطای ادراک عمق داوران ورزشی در رنگ‏های سرد و گرم [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 147-160]

 • رفیعی، صالح تأثیرآموزش براساس تربیت‌بدنی رشدی بر اختلال کمبود توجه/بیش‌فعالی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 17-34]

 • رمضان زاده، حسام نقش کینماتیک‌های شنیداری حرکت در بازتولید و یادگیری مشخصات فضایی الگوی حرکت [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 125-148]

 • رهاوی عزآبادی، رزا مقایسة تبحر حرکتی، رفتار و پیشرفت تحصیلی کودکان هشت تا 10 سالة دارای تولد زودرس با همتایان طبیعی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 89-104]

ز

 • زارعی، جواد تأثیر تمرینات ویژة انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 ساله [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 177-194]

س

 • سبزی، امیر حمزه تأثیرآموزش براساس تربیت‌بدنی رشدی بر اختلال کمبود توجه/بیش‌فعالی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 17-34]

 • سپهری بناب، حسن تسهیل و تحکیم یادگیری حرکتی رویه‌ای با استفاده از نوروفیدبک [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 129-146]

 • سلطان احمدی، تینا تأثیرآموزش براساس تربیت‌بدنی رشدی بر اختلال کمبود توجه/بیش‌فعالی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 17-34]

 • سلمان، زهرا تأثیر تمرینات قدرتی، تمرینات ویژة انگشتان و ترکیبی از آن دو بر سرعت و دقت حرکات ظریف زنان سالمند [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 71-86]

 • سلمان زاده، محمدرضا تعیین روایی وپایایی نسخة فارسی مقیاس وابستگی به پرورش اندام [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 71-88]

 • سهرابی، مهدی تأثیر تمرینات ویژة انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 ساله [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 177-194]

 • سهرابی، مهدی مقایسة تاثیر تمرین تکلیف‌مداربا فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 17-34]

ش

 • شبان، الناز اثر تداخل زمینه‏ای بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت‌های پایه ژیمناستیک کودکان [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 161-176]

 • شیخ، محمود تأثیر اطلاعات افزودة ویدئویی انتخابی و اجباری بر یادگیری حرکتی شوت جفت بسکتبال: با تأکید بر نظریة نقطه چالش [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 143-166]

 • شیرزاد عراقی، الهام تأثیر قیود تکلیف تو‌درتو بر سرعت جابجایی، سرعت و دقت پرتاب در هندبالیست‌های نخبه [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 97-112]

 • شیروانی ها، زهره تأثیر برنامه‌های آموزش فراگیر در مدارس ابتدایی بر رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 105-124]

 • شعبانپور، رضا اثرهای هشت هفته مداخلة تمرینی در آب بر تعادل ایستا و پویای کودکان فلج مغزی همی‌پلژی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 49-64]

 • شفیع زاده، علی اثر تداخل زمینه‏ای بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت‌های پایه ژیمناستیک کودکان [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 161-176]

 • شمسی پور دهکردی، پروانه اثر ریتم شبانه‌روزی و تغییرپذیری تمرین بر تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظة حرکتی آشکار [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 87-108]

 • شمسی پور دهکردی، پروانه اثر زمان‌بندی تمرین و ریتم شبانه‌روزی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 51-70]

 • شهابی، نسرین اثر ریتم شبانه‌روزی و تغییرپذیری تمرین بر تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظة حرکتی آشکار [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 87-108]

 • شهبازی، مهدی تأثیر قیود تکلیف تو‌درتو بر سرعت جابجایی، سرعت و دقت پرتاب در هندبالیست‌های نخبه [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 97-112]

 • شهرزاد، ندا ارتباط بهرة هوشی و هوش هیجانی با تبحر حرکتی در پسران 14-10 سال شهر تهران [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 65-78]

 • شهرکی، منصوره تأثیر تحریک موزون شنیداری حین تمرین راه‌رفتن بر شاخص‌های کینماتیکی گام‌-برداری بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 149-164]

ص

 • صابری کاخکی، علیرضا مقایسة تاثیر تمرین تکلیف‌مداربا فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 17-34]

 • صالحی، حمید تأثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ و تمرین بدنی بر بخش پیش حرکتی و حرکتی زمان واکنش ساده و انتخابی [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 17-38]

 • صائمی، اسماعیل تأثیر دست‌برتری و دستکاری شاخص دشواری بر مؤلفه‌های رفتاری و عصبی اجرای تکلیف مبادلة سرعت- دقت [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 121-150]

 • صفوی همامی، شیلا مقایسة تأثیر استرس محدودیت حرکتی بر یادگیری و حافظة فضایی رت‌های نر پیر و جوان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 165-178]

ط

 • طاهری تربتی، حمیدرضا تأثیر تمرینات ویژة انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 ساله [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 177-194]

 • طهماسبی، فرشید تأثیر تمرین نروفیدبک با تأکید بر برتری دستی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 109-128]

 • طهماسبی بروجنی، شهزاد تأثیر قیود تکلیف تو‌درتو بر سرعت جابجایی، سرعت و دقت پرتاب در هندبالیست‌های نخبه [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 97-112]

ع

 • عاشق طوسی، مهناز رابطة بین سطح هدایت الکتریکی پوست و آهستگی بعد از خطا حین اجرای تکلیف شناختی در داوران فوتبال [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 91-104]

 • عبدلی، بهروز اثر الگودهی ماهر و درحال‌یادگیری بر اکتساب ویژگی‌های دینامیکی و دقت مهارت پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 53-70]

 • عبدلی، بهروز اثر زمان‌بندی تمرین و ریتم شبانه‌روزی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 51-70]

 • عربی، مهتاب بررسی اثر مشاهدة مدل‌های مبتدی، ماهر و ترکیبی در یادگیری یک تکلیف شناختی- حرکتی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 35-50]

 • عرب عامری، الهه تأثیر تحریک مستقیم جمجمه‌ای و تمرینات منتخب حرکتی بر مهارت‌های حرکتی درشت در کودکان با اختلال طیف اتیسم [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 79-96]

 • عطارزاده حسینی، سیدرضا مقایسة تاثیر تمرین تکلیف‌مداربا فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 17-34]

 • علایی، حجت الله مقایسة تأثیر استرس محدودیت حرکتی بر یادگیری و حافظة فضایی رت‌های نر پیر و جوان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 165-178]

ف

 • فارسی، علیرضا اثر الگودهی ماهر و درحال‌یادگیری بر اکتساب ویژگی‌های دینامیکی و دقت مهارت پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 53-70]

 • فاضلی، داود اثر محتوای بازخورد افزوده بر اکتساب، یادداری، انتقال مهارت حرکتی و انگیزش درونی در کودکان و نوجوانان: ادراک- عمل متمایز در افراد مبتدی و ماهر [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 49-74]

 • فرازمند، سودابه تأثیر تمرینات قدرتی، تمرینات ویژة انگشتان و ترکیبی از آن دو بر سرعت و دقت حرکات ظریف زنان سالمند [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 71-86]

 • فرامرزی، سالار تأثیر تحریک مستقیم جمجمه‌ای و تمرینات منتخب حرکتی بر مهارت‌های حرکتی درشت در کودکان با اختلال طیف اتیسم [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 79-96]

 • فرزاد، لیلا تأثیر دست‌برتری و دستکاری شاخص دشواری بر مؤلفه‌های رفتاری و عصبی اجرای تکلیف مبادلة سرعت- دقت [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 121-150]

ق

 • قادری، حسین اثر دو رویکرد معلم‌محور و کودک‌محور بر شایستگی حرکتی واقعی و ادراک‌شدة دختران دبستانی [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 39-52]

 • قاسمی، عبدالله تأثیر تمرینات ویژة انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 ساله [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 177-194]

 • قاسمی، عبدالله بررسی اثر مشاهدة مدل‌های مبتدی، ماهر و ترکیبی در یادگیری یک تکلیف شناختی- حرکتی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 35-50]

 • قاسمیان مقدم، محمدرضا رابطة بین سطح هدایت الکتریکی پوست و آهستگی بعد از خطا حین اجرای تکلیف شناختی در داوران فوتبال [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 91-104]

 • قدیری، فرهاد اثر دو رویکرد معلم‌محور و کودک‌محور بر شایستگی حرکتی واقعی و ادراک‌شدة دختران دبستانی [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 39-52]

 • قربانی، سعید مقایسة هماهنگی درون‌عضوی و زمان‌بندی اجرای مهارت پرتاب بیسبال در پرتابگران ماهر و مبتدی با تأکید بر فازهای مختلف حرکت [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 29-48]

 • قربان زاده، بهروز تأثیر برنامه‌های آموزش فراگیر در مدارس ابتدایی بر رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 105-124]

ک

 • کاشی، علی تأثیر برنامه‌های آموزش فراگیر در مدارس ابتدایی بر رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 105-124]

 • کاشانی، ولی اله اثر ریتم شبانه‌روزی و تغییرپذیری تمرین بر تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظة حرکتی آشکار [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 87-108]

 • کاشانی، ولی اله تعیین روایی وپایایی نسخة فارسی مقیاس وابستگی به پرورش اندام [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 71-88]

 • کردی، حسن مقایسة تاثیر تمرین تکلیف‌مداربا فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 17-34]

م

 • محمدی اورنگی، بهزاد ارتباط بهرة هوشی و هوش هیجانی با تبحر حرکتی در پسران 14-10 سال شهر تهران [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 65-78]

 • محمدزاده، حسن تسهیل و تحکیم یادگیری حرکتی رویه‌ای با استفاده از نوروفیدبک [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 129-146]

 • محمودی فر، الهام تأثیر تحریک مستقیم جمجمه‌ای و تمرینات منتخب حرکتی بر مهارت‌های حرکتی درشت در کودکان با اختلال طیف اتیسم [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 79-96]

 • مختاری، مهیار اثر محتوای بازخورد افزوده بر اکتساب، یادداری، انتقال مهارت حرکتی و انگیزش درونی در کودکان و نوجوانان: ادراک- عمل متمایز در افراد مبتدی و ماهر [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 49-74]

 • میرزارضی دهقی، رویا مقایسة تأثیر استرس محدودیت حرکتی بر یادگیری و حافظة فضایی رت‌های نر پیر و جوان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 165-178]

 • معمارمقدم، مژگان تأثیر تحریک موزون شنیداری حین تمرین راه‌رفتن بر شاخص‌های کینماتیکی گام‌-برداری بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 149-164]

 • ملکی، فرزاد تأثیر اطلاعات افزودة ویدئویی انتخابی و اجباری بر یادگیری حرکتی شوت جفت بسکتبال: با تأکید بر نظریة نقطه چالش [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 143-166]

 • موحدی، احمدرضا تأثیر تحریک مستقیم جمجمه‌ای و تمرینات منتخب حرکتی بر مهارت‌های حرکتی درشت در کودکان با اختلال طیف اتیسم [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 79-96]

ن

 • نامدار طجری، سمیه اثر تمرینات ادراکی- حرکتی بر حافظة کاری دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با مشکل ریاضی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 105-120]

 • نجاریان نوش ابادی، ریحانه اثر نوع، صحت و زمان ارائة پیش‌نشانه بر زمان واکنش انتخابی: مطالعة نظریة بازداری بازگشت [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 35-48]

 • نزاکت الحسینی، مریم تأثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ و تمرین بدنی بر بخش پیش حرکتی و حرکتی زمان واکنش ساده و انتخابی [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 17-38]

 • نعمتی، سجاد تأثیر آموزش و تمرین شنا بر حس‌ حرکت پسران با اختلال بینایی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 17-28]

و

 • واعظ موسوی، سید محمدکاظم بررسی اثر مشاهدة مدل‌های مبتدی، ماهر و ترکیبی در یادگیری یک تکلیف شناختی- حرکتی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 35-50]

 • واعظ موسوی، محمد کاظم اثر الگودهی ماهر و درحال‌یادگیری بر اکتساب ویژگی‌های دینامیکی و دقت مهارت پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 53-70]

 • ولیزاده، عادل اثر یک دوره برنامة دوساهو بر تبحر حرکتی کودکان با سندرم‌داون [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 113-128]

ه

 • همایون نیا فیروزجاه، مرتضی اثر تمرینات ادراکی- حرکتی بر حافظة کاری دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با مشکل ریاضی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 105-120]

ی

 • یاعلی، رسول ارتباط بهرة هوشی و هوش هیجانی با تبحر حرکتی در پسران 14-10 سال شهر تهران [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 65-78]