آ

 • آقاپور، سید مهدی تأثیر قیود تکلیف بر تغییرپذیری هماهنگی در کوشش‌های موفق و ناموفق پاس چیپ فوتبال [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 97-114]

 • آقاپور حصیری، سید مهدی تأثیر نوع کانون توجه و فراوانی بازخورد بر دانش آشکار و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 85-102]

 • آهار، سعید تحلیل محتوا و مقایسة نشریه‌های تخصصی در حوزه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی ایران [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 107-134]

ا

 • احمدی، مالک تأثیر سه رویکرد آموزشی بر عملکرد بازی بسکتبال در دانشجویان پسر [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 63-84]

 • ایرانی، راضیه تحلیل محتوا و مقایسة نشریه‌های تخصصی در حوزه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی ایران [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 107-134]

 • اسکندرنژاد، مهتا بررسی میزان یادگیری ایروبیک در دانشجویان کم‌تحرک با توجه به سبک‌های شناختی [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 49-62]

 • اشگرف، سیما تأثیر دست‌کاری کانون توجه بر اجرای ضربة فورهند تاپ اسپین بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز در شرایط فشار روانی بالا [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 67-88]

 • اقدسی، محمدتقی تأثیر تمرین ریتمیک ایروبیک با موسیقی بر هوش هیجانی و تبحر حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 53-66]

 • امینی، محمد مهدی تأثیر تمرین‌های هوازی، مقاومتی و ترکیبی در دوران بارداری بر رشد مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت کودکان 12 ماهه [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 17-34]

ب

 • باقری، سارا تأثیر دست‌کاری کانون توجه بر اجرای ضربة فورهند تاپ اسپین بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز در شرایط فشار روانی بالا [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 67-88]

 • باقرزاده، فضل الله مدل‌یابی عوامل پویای مؤثر در رشد حرکات درشت اطفال نه تا 12 ماهه با استفاده از مدل معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 149-168]

 • بحرینی بروجنی، ایمان خستگی ذهنی اثر بازخورد به کوشش‌های موفق در یادگیری حرکتی را تخریب می‌کند [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 135-150]

 • بنی اسدی، طیبه اثر کانون توجه درونی و بیرونی بر نوسان در تکالیف قامتی و فراقامتی در سالمندان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 89-104]

 • بهرام، عباس شناسایی نقشه‌های خودسازمانی در تیم ملی فوتبال ایران از دیدگاه نظریة شبکه‌های اجتماعی: تحلیلی بر عملکرد هجومی در مسابقات جام جهانی 2018 روسیه [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 69-86]

 • بهنام، محسن اثر تمرین‌های چشم ساکن بر یادگیری مهارت‌های تنیس روی میز [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 53-68]

پ

 • پارسافر، پریسا تعیین روایی و پایایی آزمون اولریخ ـ سه (TGMD-3) با حمایت بینایی در پسران با اختلال اتیسم [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 33-52]

 • پروین پور، شهاب تأثیر سبک‌های فرزندپروری بر مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان پنج تا شش سال [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 133-150]

 • پسند، فاطمه مدل‌یابی عوامل پویای مؤثر در رشد حرکات درشت اطفال نه تا 12 ماهه با استفاده از مدل معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 149-168]

 • پهلوان یلی، مجید تأثیر نوع کانون توجه و فراوانی بازخورد بر دانش آشکار و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 85-102]

ت

 • تقی زاده، فهیمه اثر تمرین‌های چشم ساکن بر یادگیری مهارت‌های تنیس روی میز [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 53-68]

ج

 • جهادیان سروستانی، هاجر مدل‌یابی عوامل پویای مؤثر در رشد حرکات درشت اطفال نه تا 12 ماهه با استفاده از مدل معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 149-168]

 • جوادی پور، محمد شناسایی مؤلفه‌های معلم اثربخش تربیت‌بدنی و ارزیابی وضعیت آن در مدارس شهر زنجان [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 47-70]

ح

 • حاتمی، فرزانه تأثیر سطح مهارت الگو و تواتر بازخورد بر یادگیری تکلیف هدف‌گیری زنجیره‌ای ساده [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 17-34]

 • حیرانی، علی مقایسة اختلالات بینایی و مشکلات حرکتی دربین کودکان زودرس و سالم سه تا هفت سال [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 87-106]

 • حسینی، فاطمه سادات اثر تمرین‌های چشم ساکن بر یادگیری مهارت‌های تنیس روی میز [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 53-68]

 • حق پرست، عباس تأثیر تمرین هوازی تداومی متوسط و تناوبی شدید قبل از ایسکمی مغزی بر حافظة فضایی و شاخص نروتروفیک BDNF موش‌های صحرایی نر [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 35-52]

 • حومنیان شریف آبادی، داود مدل‌یابی عوامل پویای مؤثر در رشد حرکات درشت اطفال نه تا 12 ماهه با استفاده از مدل معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 149-168]

خ

 • خاکسار بلداجی، مهرانگیز تأثیر جفت‌شدگی ویژگی شخصیتی رقابت‌جویی و غیررقابت‌جویی و محیط تمرینی در تمرین مشاهده‌ای بر یادگیری پرتاب دارت [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 103-116]

 • خجسته مقنی، میلاد خستگی ذهنی اثر بازخورد به کوشش‌های موفق در یادگیری حرکتی را تخریب می‌کند [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 135-150]

 • خوئینی، پریسا شناسایی مؤلفه‌های معلم اثربخش تربیت‌بدنی و ارزیابی وضعیت آن در مدارس شهر زنجان [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 47-70]

د

 • دانا، امیر تأثیر دست‌کاری کانون توجه بر اجرای ضربة فورهند تاپ اسپین بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز در شرایط فشار روانی بالا [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 67-88]

 • دانشیار، الهام تعیین روایی و پایایی آزمون اولریخ ـ سه (TGMD-3) با حمایت بینایی در پسران با اختلال اتیسم [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 33-52]

 • دهستانی، فاطمه اعتباریابی نسخۀ فارسی آزمون شاخص راه‌رفتن پویا در بیماران مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس (نسخۀ چهار موردی) [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 117-132]

 • دهقانی زاده، جلال تعیین روایی و پایایی آزمون اولریخ ـ سه (TGMD-3) با حمایت بینایی در پسران با اختلال اتیسم [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 33-52]

ر

 • رافعی بروجنی، مهدی تأثیر جفت‌شدگی ویژگی شخصیتی رقابت‌جویی و غیررقابت‌جویی و محیط تمرینی در تمرین مشاهده‌ای بر یادگیری پرتاب دارت [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 103-116]

 • رافعی بروجنی، مهدی مقایسة اثر رقابت فردی و گروهی بر اکتساب و یادداری یک مهارت ورزشی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 17-32]

 • رحیمیان مشهدی، مریم روایی و پایایی آزمون رشد مهارت‌های‌حرکتی درشت اولریخ – نسخة سوم در کودکان دختر و پسر هفت تا نه سالة شهر تهران [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 127-148]

 • رستمی، رضا اثر مداخلة تمرین حرکتی بر کارکرد اجرایی و انعطاف شناختی پسران هشت تا 10 سالة دارای اختلال هماهنگی رشدی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 35-46]

 • رضایی، رسول تأثیر تمرین هوازی تداومی متوسط و تناوبی شدید قبل از ایسکمی مغزی بر حافظة فضایی و شاخص نروتروفیک BDNF موش‌های صحرایی نر [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 35-52]

 • روحی، میترا شناسایی مؤلفه‌های معلم اثربخش تربیت‌بدنی و ارزیابی وضعیت آن در مدارس شهر زنجان [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 47-70]

ز

 • زارع زاده، مهشید مقایسة اختلالات بینایی و مشکلات حرکتی دربین کودکان زودرس و سالم سه تا هفت سال [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 87-106]

 • زیدآبادی، رسول خستگی ذهنی اثر بازخورد به کوشش‌های موفق در یادگیری حرکتی را تخریب می‌کند [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 135-150]

 • زیوری، فاطمه تأثیر سطح مهارت الگو و تواتر بازخورد بر یادگیری تکلیف هدف‌گیری زنجیره‌ای ساده [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 17-34]

س

 • سلامی، صدیقه روایی و پایایی آزمون رشد مهارت‌های‌حرکتی درشت اولریخ – نسخة سوم در کودکان دختر و پسر هفت تا نه سالة شهر تهران [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 127-148]

 • سلامی، صدیقه ویژگی‌های روان‌سنجی (روایی و پایایی) نسخة فارسی آزمون هماهنگی بدن (KTK) در کودکان پنج تا 14 ‌سالة شهر تهران: مطالعه مقدماتی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 71-96]

 • سلطانیان، محمدعلی اعتباریابی نسخۀ فارسی آزمون شاخص راه‌رفتن پویا در بیماران مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس (نسخۀ چهار موردی) [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 117-132]

 • سلیمانی، مهران تعیین روایی و پایایی آزمون اولریخ ـ سه (TGMD-3) با حمایت بینایی در پسران با اختلال اتیسم [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 33-52]

 • سهرابی، مهدی تأثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 35-48]

ش

 • شیخ، محمود اثر کانون توجه درونی و بیرونی بر نوسان در تکالیف قامتی و فراقامتی در سالمندان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 89-104]

 • شیرزاد، الهام تأثیر قیود تکلیف بر تغییرپذیری هماهنگی در کوشش‌های موفق و ناموفق پاس چیپ فوتبال [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 97-114]

 • شریف نژاد، علی شناسایی نقشه‌های خودسازمانی در تیم ملی فوتبال ایران از دیدگاه نظریة شبکه‌های اجتماعی: تحلیلی بر عملکرد هجومی در مسابقات جام جهانی 2018 روسیه [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 69-86]

 • شمس، امیر ویژگی‌های روان‌سنجی (روایی و پایایی) نسخة فارسی آزمون هماهنگی بدن (KTK) در کودکان پنج تا 14 ‌سالة شهر تهران: مطالعه مقدماتی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 71-96]

 • شمسی پور دهکردی، پروانه روایی و پایایی آزمون رشد مهارت‌های‌حرکتی درشت اولریخ – نسخة سوم در کودکان دختر و پسر هفت تا نه سالة شهر تهران [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 127-148]

 • شمسی پور دهکردی، پروانه ویژگی‌های روان‌سنجی (روایی و پایایی) نسخة فارسی آزمون هماهنگی بدن (KTK) در کودکان پنج تا 14 ‌سالة شهر تهران: مطالعه مقدماتی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 71-96]

 • شمسی ماجلان، علی تأثیر نوع کانون توجه و فراوانی بازخورد بر دانش آشکار و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 85-102]

 • شهابی کاسب، محمدرضا خستگی ذهنی اثر بازخورد به کوشش‌های موفق در یادگیری حرکتی را تخریب می‌کند [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 135-150]

 • شهبازی، مهدی تأثیر نوع کانون توجه و فراوانی بازخورد بر دانش آشکار و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 85-102]

 • شهبازی، مهدی تأثیر قیود تکلیف بر تغییرپذیری هماهنگی در کوشش‌های موفق و ناموفق پاس چیپ فوتبال [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 97-114]

 • شهرزاد، ندا تأثیر سبک‌های فرزندپروری بر مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان پنج تا شش سال [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 133-150]

 • شهرکی، منصوره تأثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 35-48]

ص

 • صالحی، حمـید آثار قیود تکلیف بر الگوهای پرتاب کودکان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 105-126]

 • صائمی، اسماعیل اثر توهم بینایی بر یادگیری حرکتی ضربة پات‌گلف و خودکارآمدی در سالمندان [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 151-166]

ط

 • طاهری تربتی، حمیدرضا تأثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 35-48]

 • طحان، نسرین اثر توهم بینایی بر یادگیری حرکتی ضربة پات‌گلف و خودکارآمدی در سالمندان [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 151-166]

 • طهماسبی بروجنی، شهزاد تأثیر نوع کانون توجه و فراوانی بازخورد بر دانش آشکار و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 85-102]

 • طهماسبی بروجنی، شهزاد تأثیر قیود تکلیف بر تغییرپذیری هماهنگی در کوشش‌های موفق و ناموفق پاس چیپ فوتبال [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 97-114]

ع

 • عابدان زاده، رسول اثر توهم بینایی بر یادگیری حرکتی ضربة پات‌گلف و خودکارآمدی در سالمندان [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 151-166]

 • عباس زاده، علی مقایسة اختلالات بینایی و مشکلات حرکتی دربین کودکان زودرس و سالم سه تا هفت سال [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 87-106]

 • عرب عامری، الهه مدل‌یابی عوامل پویای مؤثر در رشد حرکات درشت اطفال نه تا 12 ماهه با استفاده از مدل معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 149-168]

 • علیزاده، لیلی نقش دستکاری قیود تکلیف بر یادگیری مهارت‌ها و راهبردهای بسکتبال به روش آموزش غیرخطی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 115-128]

غ

 • غلامی، امین تحلیل محتوا و مقایسة نشریه‌های تخصصی در حوزه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی ایران [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 107-134]

ف

 • فارسی، علیرضا تأثیر تمرین هوازی تداومی متوسط و تناوبی شدید قبل از ایسکمی مغزی بر حافظة فضایی و شاخص نروتروفیک BDNF موش‌های صحرایی نر [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 35-52]

 • فتحی رضائی، زهرا بررسی میزان یادگیری ایروبیک در دانشجویان کم‌تحرک با توجه به سبک‌های شناختی [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 49-62]

ق

 • قاری، برهان الدین تأثیر سه رویکرد آموزشی بر عملکرد بازی بسکتبال در دانشجویان پسر [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 63-84]

 • قاسمی، عبدالله مقایسة اختلالات بینایی و مشکلات حرکتی دربین کودکان زودرس و سالم سه تا هفت سال [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 87-106]

 • قدیری، فرهاد تحکیم مبتنی‌بر ثبات در حافظة حرکتی پنهان [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 17-34]

 • قوجقی، مریم تأثیر قیود تکلیف بر تغییرپذیری هماهنگی در کوشش‌های موفق و ناموفق پاس چیپ فوتبال [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 97-114]

ک

 • کاشانی، ولی اله اعتباریابی نسخۀ فارسی آزمون شاخص راه‌رفتن پویا در بیماران مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس (نسخۀ چهار موردی) [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 117-132]

 • کاویانپور، محدثه تأثیر تمرین هوازی تداومی متوسط و تناوبی شدید قبل از ایسکمی مغزی بر حافظة فضایی و شاخص نروتروفیک BDNF موش‌های صحرایی نر [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 35-52]

 • کلانتری، پریسا آثار قیود تکلیف بر الگوهای پرتاب کودکان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 105-126]

ل

 • لطفی، حمید تأثیر سبک‌های فرزندپروری بر مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان پنج تا شش سال [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 133-150]

 • لطفی، غلامرضا تأثیر سطح مهارت الگو و تواتر بازخورد بر یادگیری تکلیف هدف‌گیری زنجیره‌ای ساده [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 17-34]

م

 • محسنی، مرتضی مقایسة اثر رقابت فردی و گروهی بر اکتساب و یادداری یک مهارت ورزشی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 17-32]

 • محمدی، محسن شناسایی نقشه‌های خودسازمانی در تیم ملی فوتبال ایران از دیدگاه نظریة شبکه‌های اجتماعی: تحلیلی بر عملکرد هجومی در مسابقات جام جهانی 2018 روسیه [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 69-86]

 • محمدی اورنگی، بهزاد تأثیر تمرین ریتمیک ایروبیک با موسیقی بر هوش هیجانی و تبحر حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 53-66]

 • محمدزاده، حسن تأثیر سه رویکرد آموزشی بر عملکرد بازی بسکتبال در دانشجویان پسر [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 63-84]

 • محمدزاده، حسن نقش دستکاری قیود تکلیف بر یادگیری مهارت‌ها و راهبردهای بسکتبال به روش آموزش غیرخطی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 115-128]

 • مکبریان، منصوره اثر مداخلة تمرین حرکتی بر کارکرد اجرایی و انعطاف شناختی پسران هشت تا 10 سالة دارای اختلال هماهنگی رشدی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 35-46]

 • ملائی زنگی، فریبا بررسی میزان یادگیری ایروبیک در دانشجویان کم‌تحرک با توجه به سبک‌های شناختی [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 49-62]

 • منصورجوزان، زهرا تأثیر تمرین‌های هوازی، مقاومتی و ترکیبی در دوران بارداری بر رشد مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت کودکان 12 ماهه [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 17-34]

 • موحدی، احمدرضا تأثیر جفت‌شدگی ویژگی شخصیتی رقابت‌جویی و غیررقابت‌جویی و محیط تمرینی در تمرین مشاهده‌ای بر یادگیری پرتاب دارت [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 103-116]

 • موحدی، احمدرضا مقایسة اثر رقابت فردی و گروهی بر اکتساب و یادداری یک مهارت ورزشی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 17-32]

ن

 • نامدار طجری، سمیه اثر مداخلة تمرین حرکتی بر کارکرد اجرایی و انعطاف شناختی پسران هشت تا 10 سالة دارای اختلال هماهنگی رشدی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 35-46]

 • نعیمی کیا، ملیحه تأثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 35-48]

 • نعیمی کیا، ملیحه تحلیل محتوا و مقایسة نشریه‌های تخصصی در حوزه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی ایران [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 107-134]

 • نیکخواه، کریم تأثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 35-48]

 • نمازی زاده، مهدی اثر کانون توجه درونی و بیرونی بر نوسان در تکالیف قامتی و فراقامتی در سالمندان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 89-104]

و

ه

 • هاشمی آهویی، الهه تحکیم مبتنی‌بر ثبات در حافظة حرکتی پنهان [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 17-34]

 • هلالی زاده، معصومه تحلیل محتوا و مقایسة نشریه‌های تخصصی در حوزه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی ایران [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 107-134]

ی

 • یاعلی، رسول تأثیر تمرین ریتمیک ایروبیک با موسیقی بر هوش هیجانی و تبحر حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 53-66]