موضوعات = یادگیری حرکتی
تعداد مقالات: 104
1. مقایسه رفتار پیش بینی و جستجوی بینایی سرویس بلند بین بازیکنان ماهر و غیر ماهر بدمینتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/mbj.2018.5696.1663

فاطمه شیرمهنجی؛ مهدی نمازی زاده؛ صالح رفیعی


2. مقایسه اثربخشی آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت‌های حرکتی دستکاری کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/mbj.2019.6200.1703

معصومه قربانی مرزونی؛ عباس بهرام؛ فرهاد قدیری؛ رسول یاعلی


3. بررسی اقتصاد دویدن در افراد مبتدی: نقش کانون توجه مربوط و نامربوط با بعد درونی و بیرونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/mbj.2019.6630.1734

مهین عقدایی؛ علیرضا فارسی؛ مریم خلجی


4. تأثیرتمرین تکالیف بازنمایی شده بر مهارت های ادراکی –شناختی: شناسایی فرایندهای ذهنی درگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

10.22089/mbj.2020.8433.1852

پروانه علوی نامور؛ محمد کاظم واعظ موسوی؛ مهدی نمازی زاده


5. تاثیر محدودیت های زمانی بر چشم ساکن و عملکرد در بازیکنان بسکتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

10.22089/mbj.2020.8377.1850

پریسا پارسافر؛ حسن محمدزاده


6. اثر تغییرات انگیزشی و تمرینات بینایی بر مهارت‌های بینایی، موج آلفا و یادگیری مهارت گلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

10.22089/mbj.2020.8989.1892

معصومه پروانه؛ حسن محمدزاده


7. بررسی نقش استراتژی‌های آموزشی یادگیری حرکتی در بهبود خلاقیت تیمی فوتبالیست‌های مبتدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

10.22089/mbj.2020.9208.1903

بهزاد محمدی اورنگی؛ رسول یاعلی؛ عباس بهرام؛ محمدتقی اقدسی


8. اثر تمرین چشم آرام بر دقت و مدت چشم آرام بازیکنان ماهر در شوت سه امتیازی بسکتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

10.22089/mbj.2021.8916.1886

سمیرا معینی راد؛ بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی؛ نصور احمدی


9. تأثیر بازخورد زیستی رسانایی پوست بر عملکرد تیراندازان ماهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.22089/mbj.2021.9278.1907

سید حسین حسینی؛ محمد کاظم واعظ موسوی


10. مقایسه تاثیر دو روش تغییرپذیری بر یادگیری مهارت ضربه گلف: تداخل زمینه ای و یادگیری افتراقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

10.22089/mbj.2021.9735.1932

سیده حوریه موسوی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ داود فاضلی


11. اثر آرایش‌های منتخب تمرین بر اکتساب و یادگیری زمانبندی نسبی یک تکلیف حرکتی: با تأکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان

دوره 13، شماره 44، تابستان 1400

10.22089/mbj.2018.5641.1655

سعید نظری کاکوندی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ حسن رهبان فرد


12. تاثیر دوروش تدریس کودک محور و معلم محور بررشد حرکتی درشت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی

دوره 12، شماره 42، زمستان 1399، صفحه 17-36

10.22089/mbj.2018.5164.1602

فاطمه رضایی؛ فضل الله باقرزاده؛ محمود شیخ؛ رسول حمایت طلب؛ داوود حومنیان


14. تأثیرآموزش انفرادی و زوجی بر میزان یادگیری مهارت ایروبیک در سالمندان

دوره 12، شماره 42، زمستان 1399، صفحه 111-130

10.22089/mbj.2020.8724.1877

زهرا پورحسین جعفری؛ محمدتقی اقدسی؛ امیر قیامی راد


17. تأثیر یادگیری مبتنی ‌بر آزمون-خطا و تغییرپذیری تمرین بر تلاش ذهنی و عملکرد پرتابی

دوره 12، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 37-50

10.22089/mbj.2019.6041.1693

ولی اله کاشانی؛ مروارید مؤمن زاده؛ ژاله باقرلی


18. مقایسة مهارت‌های بینایی داوران ماهر و مبتدی بسکتبال

دوره 12، شماره 39، بهار 1399، صفحه 17-32

10.22089/mbj.2017.1848.1435

صالح رفیعی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ عبدالله قاسمی


20. مقایسة تأثیر آموزش غیرخطی بر ظهور الگوهای هماهنگی در سرویس بک‌هند کوتاه بدمینتون

دوره 12، شماره 39، بهار 1399، صفحه 107-124

10.22089/mbj.2018.5609.1654

سید کاظم موسوی؛ رسول یاعلی؛ عباس بهرام؛ علی عباسی


22. شناسایی مؤلفه‌های معلم اثربخش تربیت‌بدنی و ارزیابی وضعیت آن در مدارس شهر زنجان

دوره 11، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 47-70

10.22089/mbj.2020.7154.1785

پریسا خوئینی؛ محمد جوادی پور؛ میترا روحی


24. مقایسة اثر رقابت فردی و گروهی بر اکتساب و یادداری یک مهارت ورزشی

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 17-32

10.22089/mbj.2017.4303.1510

مرتضی محسنی؛ احمدرضا موحدی؛ مهدی رافعی بروجنی


25. اثر تمرین‌های چشم ساکن بر یادگیری مهارت‌های تنیس روی میز

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 53-68

10.22089/mbj.2019.6255.1708

فهیمه تقی زاده؛ فاطمه سادات حسینی؛ محسن بهنام