ا

 • احمدی، مالک یادگیری کنترل حرکتی پیش‌بینانه در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 85-108]

 • ایران دوست، خدیجه تأثیریک دوره تمرینات هوازی بر میزان ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻣﺸﺘﻖ از ﻣﻐﺰ و میزان توجه و تمرکز زنان سالمند [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 153-164]

 • ارشم، سعید ارتباط بین ترس از افتادن با اضطراب، حرکت‎پذیری کارکردی و تعادل سالمندان آسایشگاهی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 135-148]

 • اسکندرنژاد، مهتا اثر فعالیت هوازی با و بدون بار شناختی بر شبکۀ هشدار توجه [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 173-188]

 • اسلامی، رسول تأثیر فعالیت بدنی منظم بر تغییرات سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز، بهرۀ هوشی و تبحر حرکتی کودکان کم‌توان‌ذهنی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 109-128]

 • اصغری، نبی اله تأثیر هفت هفته تمرینات ثبات مرکزی و تعادلی بر عملکرد حرکتی و نارسایی‏های شناختی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 17-34]

 • اکبری، دادفر تأثیر بازی‌های بومی ـ ‌محلی بر مهارت‌های بینایی ـ حرکتی دانش‌آموزان با توجه به تجربۀ بازی‌های رایانه‌ای [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 169-182]

 • امیری، مریم تعیین روایی و پایایی آگاهی بدنی آزمون ادراکی حرکتی پوردو [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 87-100]

 • امیرتاش، علی محمد تعامل فرد، محیط و تکلیف در یادگیری حرکتی: تأثیر فضای رقابتی و استحکام ذهنی در یادگیری مهارت‌های ساده و پیچیدۀ ورزشی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 85-104]

 • امینی، حجت الله تأثیر فعالیت های حرکتی ظریف بر رشد و بهبود توجه دختران دبستانی با تاکید بر روش مونته سوری [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 33-50]

ب

 • بیات پور، مریم تأثیر فعالیت های حرکتی ظریف بر رشد و بهبود توجه دختران دبستانی با تاکید بر روش مونته سوری [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 33-50]

 • بادامی، رخساره مقایسة فرایند اکتساب خبرگی صخره‌نوردان جوان سطوح مختلف رقابتی بر‌مبنای مدل تکاملی مشارکت ورزشی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 109-134]

 • برجی، مجید رشد طرح‌ریزی حالت راحت پایانی در یک تکلیف دست‌کاری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 135-152]

 • بهرام، عباس مقایسۀ 12 هفته تمرینات یوگا، پیلاتس و تمرینات ترکیبی بر تعادل کارکردی زنان سالمند با خطر در‌معرض زمین‌خوردن تحت تکلیف دوگانه [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 49-64]

 • بهرامی، علیرضا ارتباط کنترل تولید نیرو و تنظیم زاویۀ دست برتر با برخی ویژگی‌های روان‌شناختی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 53-72]

 • بهرامی، هاجر اثر بازی‌درمانی بر حافظۀ کوتاه‌مدت کودکان کم‌توان‌ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 73-88]

پ

 • پارسایی، نسرین تأثیر ترکیب تمرین مشاهده‌ای، سایه‌زنی و فیزیکی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 149-168]

 • پیری، شیوا تأثیر فعالیت بدنی منظم بر تغییرات سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز، بهرۀ هوشی و تبحر حرکتی کودکان کم‌توان‌ذهنی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 109-128]

 • پرنو، عبدالحسین تأثیر فعالیت بدنی منظم بر تغییرات سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز، بهرۀ هوشی و تبحر حرکتی کودکان کم‌توان‌ذهنی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 109-128]

 • پورآقایی اردکانی، زهرا تأثیر بازی لیوان‌چینی بر مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی کودکان دبستانی هشت تا نه سال [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 73-84]

ج

 • جابری مقدم، علی اکبر تأثیر روش‎های تمرین کم‌خطا، پرخطا و مقیاس‌بندی تجهیزات بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 115-134]

 • جهرمیان، مولود مقایسۀ تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب در فضای سبز و سالن بر کاهش علائم نارسایی توجه/ فزون‌کنشی ‌دختران هفت تا 11 سال [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 51-72]

ح

 • حاتمی، فرزانه تأثیر سطح مهارت الگو بر سرکوب ریتم میو در شوت سه‌گام بسکتبال [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 141-154]

 • حسینی، سیده آزاده تأثیر فعالیت بدنی منظم بر تغییرات سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز، بهرۀ هوشی و تبحر حرکتی کودکان کم‌توان‌ذهنی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 109-128]

 • حسینی، فاطمه سادات یادگیری کنترل حرکتی پیش‌بینانه در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 85-108]

 • حمایت طلب، رسول تأثیر قابلیت محیط (فراهم‏سازها) روی ادراک بینایی و تعادل کودکان دچار اختلالات ذهنی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 165-182]

د

 • دانشفر، افخم تأثیر آرایش مکانی تمرین (انفرادی، زوجی و گروهی) بر اکتساب و یادداری مهارت‌ طناب‌زنی‌ کودکان دبستانی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 153-166]

 • دانشفر، افخم مقایسة رشد شناختی و حرکتی کودکان پیش‌دبستانی متولد‌شده با وزن کم تولد و وزن طبیعی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 129-140]

ر

 • رافعی، مهدی اثر یوگا بر اضطراب والدین و کودکان دارای نقص توجه/ بیش‌‌فعالی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 139-152]

 • رحیمی، ربابه تأثیر فعالیت های حرکتی ظریف بر رشد و بهبود توجه دختران دبستانی با تاکید بر روش مونته سوری [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 33-50]

 • رضائی، فهیمه اثر فعالیت هوازی با و بدون بار شناختی بر شبکۀ هشدار توجه [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 173-188]

 • رهاوی عزآبادی، رزا مقایسۀ آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم بر یادگیری مهارت سرویس والیبال [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 155-172]

 • رهبان فرد، حسن تأثیر ترکیب تمرین مشاهده‌ای، سایه‌زنی و فیزیکی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 149-168]

ز

 • زارعیان، احسان تأثیر آرایش مکانی تمرین (انفرادی، زوجی و گروهی) بر اکتساب و یادداری مهارت‌ طناب‌زنی‌ کودکان دبستانی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 153-166]

س

 • سالیانه، محمدعلی مقایسۀ تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب در فضای سبز و سالن بر کاهش علائم نارسایی توجه/ فزون‌کنشی ‌دختران هفت تا 11 سال [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 51-72]

 • سیاووشی، الهه تأثیر آرایش مکانی تمرین (انفرادی، زوجی و گروهی) بر اکتساب و یادداری مهارت‌ طناب‌زنی‌ کودکان دبستانی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 153-166]

 • سپهری بناب، حسن یادگیری کنترل حرکتی پیش‌بینانه در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 85-108]

 • سلطانیان، محمدعلی تأثیر هفت هفته تمرینات ثبات مرکزی و تعادلی بر عملکرد حرکتی و نارسایی‏های شناختی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 17-34]

 • سهرابی، مهدی تأثیر تمرین واقعیت مجازی و واقعی با و بدون محدودیت اطلاعات صوتی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 89-108]

ش

 • شاهدوست، کامران مقایسۀ 12 هفته تمرینات یوگا، پیلاتس و تمرینات ترکیبی بر تعادل کارکردی زنان سالمند با خطر در‌معرض زمین‌خوردن تحت تکلیف دوگانه [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 49-64]

 • شیخ، محمود تأثیر قابلیت محیط (فراهم‏سازها) روی ادراک بینایی و تعادل کودکان دچار اختلالات ذهنی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 165-182]

 • شیخی، سحر تأثیر سطح مهارت الگو بر سرکوب ریتم میو در شوت سه‌گام بسکتبال [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 141-154]

 • شیری، هاجر تأثیر هفت هفته تمرینات ثبات مرکزی و تعادلی بر عملکرد حرکتی و نارسایی‏های شناختی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 17-34]

 • شریعتی، امیر اثر بازی‌درمانی بر حافظۀ کوتاه‌مدت کودکان کم‌توان‌ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 73-88]

 • شریفی، زینب تأثیر سازگاری منشوری سیستم بینایی بر کنترل قامت و دقت پرتاب دارت [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 101-114]

 • شیرینی، علیرضا ارتباط بین ترس از افتادن با اضطراب، حرکت‎پذیری کارکردی و تعادل سالمندان آسایشگاهی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 135-148]

 • شفیع زاده، علی تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان هشت تا 10 سال کم‌توان ذهنی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 105-118]

 • شمس، امیر ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة تصویرسازی ورزشی (SIQ) در ورزشکاران تیم‌های ملی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 17-36]

 • شمسی پور دهکردی، پروانه ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة تصویرسازی ورزشی (SIQ) در ورزشکاران تیم‌های ملی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 17-36]

 • شهبازی، مهدی تأثیر روش‎های تمرین کم‌خطا، پرخطا و مقیاس‌بندی تجهیزات بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 115-134]

 • شهربانیان، شهناز تأثیر قابلیت محیط (فراهم‏سازها) روی ادراک بینایی و تعادل کودکان دچار اختلالات ذهنی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 165-182]

 • شهرزاد، ندا تأثیر هشت هفته تمرین ریتمیک ایروبیک با موسیقی بر تبحر حرکتی، اضطراب و افسردگی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 57-70]

ص

 • صابری کاخکی، علیرضا بررسی تأثیر دو روش الگودهی ویدئویی و زنده بر فراگیری، یادداری و انتقال مهارت پرتاب‌کردن در کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 35-48]

 • صادقی، ابراهیم تأثیر سازگاری منشوری سیستم بینایی بر کنترل قامت و دقت پرتاب دارت [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 101-114]

 • صادقی، فاطمه تأثیر تمرینات ادراکی ـ حرکتی بر رشد اجتماعی کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 37-52]

 • صالحی، مریم تأثیر فعالیت های حرکتی ظریف بر رشد و بهبود توجه دختران دبستانی با تاکید بر روش مونته سوری [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 33-50]

 • صـالـحی، حمـید رشد طرح‌ریزی حالت راحت پایانی در یک تکلیف دست‌کاری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 135-152]

 • صحبتیها، محمد تأثیر روش‎های تمرین کم‌خطا، پرخطا و مقیاس‌بندی تجهیزات بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 115-134]

 • صدیقی فاروجی، فاطمه اعتباریابی نسخة فارسی مقیاس لذت فعالیت بدنی در کودکان [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 17-36]

 • صفوی، شیلا تأثیر تمرینات ادراکی ـ حرکتی بر رشد اجتماعی کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 37-52]

 • صفوی، شیلا تأثیر یک دوره برنامه تمرینی با تأکید بر تأثیر مهارت‏های حرکتی ظریف بر کنش‌های اجرایی کودکان با اختلال یادگیری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 37-56]

ط

 • طالبی، روح الله ارتباط کنترل تولید نیرو و تنظیم زاویۀ دست برتر با برخی ویژگی‌های روان‌شناختی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 53-72]

 • طاهری، مرتضی تأثیریک دوره تمرینات هوازی بر میزان ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻣﺸﺘﻖ از ﻣﻐﺰ و میزان توجه و تمرکز زنان سالمند [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 153-164]

 • طاهری تربتی، حمید رضا بررسی تأثیر دو روش الگودهی ویدئویی و زنده بر فراگیری، یادداری و انتقال مهارت پرتاب‌کردن در کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 35-48]

 • طهماسبی، فرشید تأثیر سطح مهارت الگو بر سرکوب ریتم میو در شوت سه‌گام بسکتبال [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 141-154]

 • طهماسبی یروجنی، شهزاد کاربرد چارچوب نقطۀ چالش در بهبود توانایی حرکتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 167-182]

ظ

 • ظهیری، مسعود کاربرد چارچوب نقطۀ چالش در بهبود توانایی حرکتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 167-182]

ع

 • عابدی، احمد تأثیر یک دوره برنامه تمرینی با تأکید بر تأثیر مهارت‏های حرکتی ظریف بر کنش‌های اجرایی کودکان با اختلال یادگیری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 37-56]

 • عبدلی، بهروز اثر ارتفاع حلقه و سطح مهارت بر ظهور مهارت ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 65-84]

 • عبدلی، نرگس تأثیر ترکیب تمرین مشاهده‌ای، سایه‌زنی و فیزیکی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 149-168]

 • عدل پرور، آزاده اثر یوگا بر اضطراب والدین و کودکان دارای نقص توجه/ بیش‌‌فعالی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 139-152]

 • عیسی نژاد، امین تأثیر فعالیت بدنی منظم بر تغییرات سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز، بهرۀ هوشی و تبحر حرکتی کودکان کم‌توان‌ذهنی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 109-128]

 • عشایری، حسن اثر فعالیت هوازی با و بدون بار شناختی بر شبکۀ هشدار توجه [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 173-188]

 • عظیم زاده، الهام تأثیر بازی‌های بومی ـ ‌محلی بر مهارت‌های بینایی ـ حرکتی دانش‌آموزان با توجه به تجربۀ بازی‌های رایانه‌ای [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 169-182]

 • عقدایی، مهین تأثیر بازی‌های بومی ـ ‌محلی بر مهارت‌های بینایی ـ حرکتی دانش‌آموزان با توجه به تجربۀ بازی‌های رایانه‌ای [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 169-182]

 • علیزاده خانقاه، هانیه مقایسۀ 12 هفته تمرینات یوگا، پیلاتس و تمرینات ترکیبی بر تعادل کارکردی زنان سالمند با خطر در‌معرض زمین‌خوردن تحت تکلیف دوگانه [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 49-64]

غ

 • غلامی، امین ارتباط کنترل تولید نیرو و تنظیم زاویۀ دست برتر با برخی ویژگی‌های روان‌شناختی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 53-72]

 • غلامی، امین اثر تمرین راه‌رفتن روی سنگ‌فرش مصنوعی بر برخی پارامترهای فضایی ـ زمانی گام‌برداری زنان سالمند [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 71-86]

ف

 • فارسی، علیرضا اثر ارتفاع حلقه و سطح مهارت بر ظهور مهارت ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 65-84]

 • فاضل کلخوران، جمال اثر بازی‌درمانی بر حافظۀ کوتاه‌مدت کودکان کم‌توان‌ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 73-88]

 • فلاح یخدانی، حمیدرضا مقایسۀ آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم بر یادگیری مهارت سرویس والیبال [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 155-172]

ق

 • قاسمی، عبدالله مقایسة رشد شناختی و حرکتی کودکان پیش‌دبستانی متولد‌شده با وزن کم تولد و وزن طبیعی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 129-140]

 • قاضی نور، ندا تأثیر یک دوره برنامه تمرینی با تأکید بر تأثیر مهارت‏های حرکتی ظریف بر کنش‌های اجرایی کودکان با اختلال یادگیری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 37-56]

 • قدیری، فرهاد تعیین روایی و پایایی آگاهی بدنی آزمون ادراکی حرکتی پوردو [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 87-100]

 • قلی‌زاده، زهرا ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی "مقیاس لذت، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی در کودکان" [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 119-138]

ک

 • کاشانی، ولی‌الله ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی "مقیاس لذت، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی در کودکان" [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 119-138]

 • کاشانی، ولی اله اعتباریابی نسخة فارسی مقیاس لذت فعالیت بدنی در کودکان [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 17-36]

 • کاظمی، عبدالرضا تأثیر فعالیت بدنی منظم بر تغییرات سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز، بهرۀ هوشی و تبحر حرکتی کودکان کم‌توان‌ذهنی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 109-128]

 • کاویانی، اکرم اثر ارتفاع حلقه و سطح مهارت بر ظهور مهارت ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 65-84]

 • کردی، حسن ارتباط کنترل تولید نیرو و تنظیم زاویۀ دست برتر با برخی ویژگی‌های روان‌شناختی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 53-72]

ل

 • لطفی، مریم تأثیر تمرین واقعیت مجازی و واقعی با و بدون محدودیت اطلاعات صوتی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 89-108]

م

 • مجدی نسب، نسترن کاربرد چارچوب نقطۀ چالش در بهبود توانایی حرکتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 167-182]

 • محمدی، زهرا تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان هشت تا 10 سال کم‌توان ذهنی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 105-118]

 • محمدی اورنگی، بهزاد تأثیر هشت هفته تمرین ریتمیک ایروبیک با موسیقی بر تبحر حرکتی، اضطراب و افسردگی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 57-70]

 • محمدزاده، حسن تأثیر تمرین واقعیت مجازی و واقعی با و بدون محدودیت اطلاعات صوتی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 89-108]

 • مرادی، جلیل تعامل فرد، محیط و تکلیف در یادگیری حرکتی: تأثیر فضای رقابتی و استحکام ذهنی در یادگیری مهارت‌های ساده و پیچیدۀ ورزشی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 85-104]

 • مرادی فارسانی، ناهید بررسی تأثیر دو روش الگودهی ویدئویی و زنده بر فراگیری، یادداری و انتقال مهارت پرتاب‌کردن در کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 35-48]

 • مشیری، پریسا مقایسۀ آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم بر یادگیری مهارت سرویس والیبال [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 155-172]

 • مشکاتی، زهره تأثیر سازگاری منشوری سیستم بینایی بر کنترل قامت و دقت پرتاب دارت [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 101-114]

 • مصدق، یونس اثر بار شناختی تکلیف بر نوسانات قامتی بیماران مولتیپل اسکلروزیس [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 17-32]

 • مقصودی، میترا مقایسة رشد شناختی و حرکتی کودکان پیش‌دبستانی متولد‌شده با وزن کم تولد و وزن طبیعی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 129-140]

 • مکبریان، منصوره اعتباریابی نسخة فارسی مقیاس لذت فعالیت بدنی در کودکان [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 17-36]

 • موحدی، احمدرضا اثر یوگا بر اضطراب والدین و کودکان دارای نقص توجه/ بیش‌‌فعالی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 139-152]

ن

 • نجم زاده بغدادی، معین تأثیر بازی لیوان‌چینی بر مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی کودکان دبستانی هشت تا نه سال [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 73-84]

 • نزاکت الحسینی، مریم تأثیر تمرینات ادراکی ـ حرکتی بر رشد اجتماعی کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 37-52]

 • نصری، مهشید مقایسة فرایند اکتساب خبرگی صخره‌نوردان جوان سطوح مختلف رقابتی بر‌مبنای مدل تکاملی مشارکت ورزشی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 109-134]

 • نعیمی کیا، ملیحه ارتباط کنترل تولید نیرو و تنظیم زاویۀ دست برتر با برخی ویژگی‌های روان‌شناختی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 53-72]

 • نعیمی کیا، ملیحه اثر تمرین راه‌رفتن روی سنگ‌فرش مصنوعی بر برخی پارامترهای فضایی ـ زمانی گام‌برداری زنان سالمند [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 71-86]

 • نیک‌روان، احمد ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی "مقیاس لذت، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی در کودکان" [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 119-138]

 • نوروزی سیدحسینی، ابراهیم تأثیر روش آموزشی TGFU بر انگیزش خودمختاری و یادگیری سرویس والیبال در دانش‌آموزان نوجوان [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 183-198]

 • نوروزی سیدحسینی، رسول تأثیر روش آموزشی TGFU بر انگیزش خودمختاری و یادگیری سرویس والیبال در دانش‌آموزان نوجوان [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 183-198]

و

 • واعظ موسوی، سید محمد کاظم تعامل فرد، محیط و تکلیف در یادگیری حرکتی: تأثیر فضای رقابتی و استحکام ذهنی در یادگیری مهارت‌های ساده و پیچیدۀ ورزشی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 85-104]

ه

 • همایون نیا، مرتضی تأثیر قابلیت محیط (فراهم‏سازها) روی ادراک بینایی و تعادل کودکان دچار اختلالات ذهنی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 165-182]

ی

 • یاعلی، رسول ارتباط بین ترس از افتادن با اضطراب، حرکت‎پذیری کارکردی و تعادل سالمندان آسایشگاهی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 135-148]

 • یاعلی، رسول تأثیر هشت هفته تمرین ریتمیک ایروبیک با موسیقی بر تبحر حرکتی، اضطراب و افسردگی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 57-70]