آ

 • آبانی آرانی، معصومه اثر بازی‌های منتخب با چتر رنگین‌کمان بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان پیش-دبستانی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 189-204]

 • آذری، منصوره ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجاریابی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزش [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 111-142]

 • آرازشی، نگار مقایسۀ اثر تمرین در یادگیری حرکات هماهنگ درون‌مرحله و برون‌مرحله در دست و پا [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 153-172]

 • آقدسی، محمد تقی شناخت، تعادل و گام‌برداری در سالمندان مبتلا به دمانس: یک رویکرد شناختی حرکتی برای کاهش خطر افتادن [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 73-94]

ا

 • ابوطالبیان الیادرانی، سمیه تأثیر تمرین با محرک های بینایی بر زمان واکنش انتخابی تکواندوکاران مرد [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 79-96]

 • استیری، زهرا اثر یادگیری قیاسی، آشکار و ترکیبی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت حرکتی پیچیده [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 119-136]

 • اسدی، ایوب تأثیر افزایش فاصلۀ کانون توجه بیرونی بر عملکرد و کینماتیک پرش افقی ورزشکاران ماهر [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 65-78]

 • اسکندرنژاد، مهتا تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی بسکتبال بر توجه پایدار کودکان مبتلا به کمبود توجه/ بیش‌فعالی [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 139-152]

 • اشتری، محمدرضا اثر تمرین در آب به همراه دلفین و بدون دلفین بر مهارت های حرکتی درشت کودکان هشت سالۀ مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 171-184]

 • امیرخانی، مرضیه تأثیر تمرینات حسی ـ حرکتی دلاکاتو بر بهبود نارسانویسی دختران نه تا 11 سال [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 89-104]

 • انصاری، امید اثر دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف ثانویۀ شنیداری [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 73-88]

 • انفرادی دوغ ابادی، اعظم بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 143-156]

ب

 • بادامی، رخساره تأثیر تمرین با محرک های بینایی بر زمان واکنش انتخابی تکواندوکاران مرد [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 79-96]

 • بازوند، سمیه تأثیر دستور‌العمل‌های کانون توجه درونی و بیرونی بر یادگیری حفظ تعادل پویا در کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 95-110]

 • بقاییان، معصومه تأثیر وجوه حسی تصویرسازی ذهنی بر یادگیری مهارت شوت سه‌گام بسکتبال [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 173-188]

 • بهپور، ناصر شناخت، تعادل و گام‌برداری در سالمندان مبتلا به دمانس: یک رویکرد شناختی حرکتی برای کاهش خطر افتادن [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 73-94]

 • بهرام، عباس تأثیر تمرکز توجه با استفاده از دستورالعمل‌های کلامی بر تندی ورزشکاران ماهر [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 39-52]

پ

 • پورآقایی اردکانی، زهرا تأثیر خستگی ناشی از شدت‌های متفاوت تمرین بر زمان‌بندی پیش‌‌بین انطباقی همراه با تغییرات درون‌کوششی [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 157-170]

 • پوراقبالی، سوگند مقایسۀ دو روش مختلف تمرینی برای کمک به انعطاف‌پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 17-28]

 • پورمرادکهن، پریسا تأثیر وجوه حسی تصویرسازی ذهنی بر یادگیری مهارت شوت سه‌گام بسکتبال [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 173-188]

ج

 • جعفری، سیمین اثر سطح مهارت و پیش‏بینی‌پذیری موقعیت بر زمان‏بندی تکواندوکاران [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 47-60]

چ

 • چهارده چریک، مجید تأثیر و ماندگاری کوتاه‌مدت یک دوره تمرین ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان دارای تأخیر در رشد تعادل [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 53-72]

ح

 • حاتمی، فرزانه تأثیر وجوه حسی تصویرسازی ذهنی بر یادگیری مهارت شوت سه‌گام بسکتبال [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 173-188]

 • حبیبیان دهکردی، مرتضی تأثیر و ماندگاری کوتاه‌مدت یک دوره تمرین ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان دارای تأخیر در رشد تعادل [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 53-72]

 • حیرانی، علی شناخت، تعادل و گام‌برداری در سالمندان مبتلا به دمانس: یک رویکرد شناختی حرکتی برای کاهش خطر افتادن [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 73-94]

 • حسین زاده اصل، فاطمه مقایسۀ اثربخشی انواع مداخلات شناختی ـ حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمند [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 47-72]

 • حسنوند، سبا مقایسۀ تأثیر بازی درمانی و دارو درمانی بر رشد مهارت های حرکتی و دامنۀ توجه کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 97-110]

 • حصاری، سیده اختر یادگیری و تعمیم‌پذیری تمرین کم‌خطا و پرخطا در دختران 10 تا 12 سال [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 49-64]

 • حمایت طلب، رسول مقایسۀ تأثیر بازی درمانی و دارو درمانی بر رشد مهارت های حرکتی و دامنۀ توجه کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 97-110]

خ

 • خلجی، مریم تأثیر تمرینات عملکردی بر تعداد واحدهای حرکتی مرحلۀ افزایش و کاهش شتاب دسترسی به اشیا با اشکال و اندازه‌های متفاوت در کودک شش سال با سندرم‌ داون [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 137-152]

 • خواجوی، داریوش ‌رواسازی و پایایی ترجمة فارسی"مقیاس وابستگی به تمرین-تجدیدنظرشده" [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 111-132]

د

 • دوستان، محمدرضا تأثیر تغییر در ویژگی‌های مختلف حرکات دو دست بر انتقال حرکت دودستی نامتقارن به الگوی عکس [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 133-152]

ر

 • رادفر، فروغ تأثیر تمرین بدنی و مشاهده‌ای بر ویژگی‌های الکترومیوگرافی عضلات اصلی درگیر در مهارت سرویس بلند بدمینتون [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 173-187]

 • رازدان، سعیده تأثیر انگیختگی ناشی از حضور تماشاگر بر ادراک عمق و حافظۀ فضایی دانشجویان دختر ورزشکار [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 121-138]

 • رافعی بروجنی، مهدی تأثیر تمرین بدنی و مشاهده‌ای بر ویژگی‌های الکترومیوگرافی عضلات اصلی درگیر در مهارت سرویس بلند بدمینتون [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 173-187]

 • رجبی، حمید مقایسۀ اثر تمرینات ایروبیک و پیلاتس بر عملکرد شناختی زنان سالمند [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 29-46]

 • رستمی، ربابه تأثیر و ماندگاری کوتاه‌مدت یک دوره تمرین ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان دارای تأخیر در رشد تعادل [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 53-72]

 • رشیدی، ماهر تأثیر خستگی ناشی از شدت‌های متفاوت تمرین بر زمان‌بندی پیش‌‌بین انطباقی همراه با تغییرات درون‌کوششی [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 157-170]

 • رضائی، فهیمه تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی بسکتبال بر توجه پایدار کودکان مبتلا به کمبود توجه/ بیش‌فعالی [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 139-152]

 • رضوانی بروجنی، الهام مقایسۀ اثر تمرینات ایروبیک و پیلاتس بر عملکرد شناختی زنان سالمند [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 29-46]

 • رمضان زاده، حسام انتقال از ادراک به عمل: نقش یکپارچگی بینایی ـ شنوایی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 35-46]

ز

 • زارعیان، احسان تأثیر خستگی ناشی از شدت‌های متفاوت تمرین بر زمان‌بندی پیش‌‌بین انطباقی همراه با تغییرات درون‌کوششی [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 157-170]

 • زارعیان، احسان تأثیر انگیختگی ناشی از حضور تماشاگر بر ادراک عمق و حافظۀ فضایی دانشجویان دختر ورزشکار [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 121-138]

 • زارع زاده، مهشید اثر دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف ثانویۀ شنیداری [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 73-88]

 • زمانی، مهسا تأثیر تمرین بدنی و مشاهده‌ای بر ویژگی‌های الکترومیوگرافی عضلات اصلی درگیر در مهارت سرویس بلند بدمینتون [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 173-187]

 • زنگانه، آزاده تأثیر تکلیف دوگانه، مجرد و ترکیبی بر راه‌رفتن زنان سالمند با تجربۀ افتادن و بدون تجربۀ افتادن [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 61-82]

س

 • ساداتی فیروزآبادی، سمیه اثربخشی درمان یکپارچگی حسی ـ حرکتی بر مهارت‌های حرکتی در دانش‌آموزان با کم‌توانی یادگیری [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 105-118]

 • سلطانی، نکیسا تأثیر تمرین بدنی و مشاهده‌ای بر ویژگی‌های الکترومیوگرافی عضلات اصلی درگیر در مهارت سرویس بلند بدمینتون [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 173-187]

 • سنجری، محمد علی انتقال از ادراک به عمل: نقش یکپارچگی بینایی ـ شنوایی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 35-46]

 • سهرابی، مهدی مقایسۀ اثربخشی انواع مداخلات شناختی ـ حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمند [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 47-72]

ش

 • شتاب بوشهری، سیده ناهید تأثیر دستور‌العمل‌های کانون توجه درونی و بیرونی بر یادگیری حفظ تعادل پویا در کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 95-110]

 • شیخ، محمود اثر تمرین در آب به همراه دلفین و بدون دلفین بر مهارت های حرکتی درشت کودکان هشت سالۀ مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 171-184]

 • شیخ، محمود تأثیر تغییر در ویژگی‌های مختلف حرکات دو دست بر انتقال حرکت دودستی نامتقارن به الگوی عکس [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 133-152]

 • شیخ، محمود تأثیر تکلیف دوگانه، مجرد و ترکیبی بر راه‌رفتن زنان سالمند با تجربۀ افتادن و بدون تجربۀ افتادن [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 61-82]

 • شریعت زاده جنیدی، محمد تأثیر یک دوره تمرین قدرتی ـ تعادلی بر تعادل ایستا و قدرت ایزومتریک دختران کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 33-48]

 • شیروانی ها، زهره توجه به دیدگاه‌های مختلف توانایی‌ها: تأثیر بازخورد عمومی و غیر-عمومی در یادگیری مهارت‌های حرکتی کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 15-32]

 • شهابی کاسب، محمدرضا اثر یادگیری قیاسی، آشکار و ترکیبی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت حرکتی پیچیده [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 119-136]

 • شهریاری، محسن تأثیر دستور‌العمل‌های کانون توجه درونی و بیرونی بر یادگیری حفظ تعادل پویا در کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 95-110]

ص

 • صابری کاخکی، علیرضا بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 143-156]

 • صابری کاخکی، علیرضا مقایسۀ دو روش مختلف تمرینی برای کمک به انعطاف‌پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 17-28]

 • صابری کاخکی، علیرضا اثر دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف ثانویۀ شنیداری [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 73-88]

 • صادقی دمنه، ابراهیم مقایسۀ اثر تمرین در یادگیری حرکات هماهنگ درون‌مرحله و برون‌مرحله در دست و پا [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 153-172]

ط

 • طالبی، الهام تأثیر ترکیب‌های مختلف تمرین بدنی و تمرین ذهنی بر افزایش درجۀ آزادی (دامنۀ حرکتی) مفصل شانۀ زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی رادیکال‌شدۀ تحت-رادیوتراپی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 153-172]

 • طالبی، الهه تأثیر ترکیب‌های مختلف تمرین بدنی و تمرین ذهنی بر افزایش درجۀ آزادی (دامنۀ حرکتی) مفصل شانۀ زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی رادیکال‌شدۀ تحت-رادیوتراپی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 153-172]

 • طاهری، حمیدرضا مقایسۀ دو روش مختلف تمرینی برای کمک به انعطاف‌پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 17-28]

 • طاهری، حمیدرضا اثر سطح مهارت و پیش‏بینی‌پذیری موقعیت بر زمان‏بندی تکواندوکاران [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 47-60]

 • طاهری، حمیدرضا مقایسۀ اثربخشی انواع مداخلات شناختی ـ حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمند [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 47-72]

 • طاهری، مرتضی تأثیر تزریق انسولین درون‌صفاقی در دوران شیردهی مادران بر اکتساب و حافظۀ فضایی موش‌های صحرایی بالغ [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 173-188]

 • طاهری تربتی، حمید رضا بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 143-156]

 • طهماسبی بروجنی، شهزاد تأثیر انگیختگی ناشی از حضور تماشاگر بر ادراک عمق و حافظۀ فضایی دانشجویان دختر ورزشکار [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 121-138]

ع

 • عباسی، شهلا اثربخشی درمان یکپارچگی حسی ـ حرکتی بر مهارت‌های حرکتی در دانش‌آموزان با کم‌توانی یادگیری [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 105-118]

 • عباسپورآنی، ملیحه تأثیر یک دوره تمرین قدرتی ـ تعادلی بر تعادل ایستا و قدرت ایزومتریک دختران کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 33-48]

 • عبدلی، بهروز تأثیر افزایش فاصلۀ کانون توجه بیرونی بر عملکرد و کینماتیک پرش افقی ورزشکاران ماهر [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 65-78]

 • عبدلی، بهروز تأثیر مشاهدۀ انواع اطلاعات مختلف به‌هنگام یادگیری مشاهده‌ای [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 17-38]

 • عبدلی، بهروز تأثیر پیچیدگی تکلیف دوم با فاصلههای زمانی مختلف بر زمان عکس‌العمل تکلیف اول بر پایۀ الگوی دورۀ بی‌پاسخی روان‌شناختی [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 103-120]

 • عبدلی، بهروز انتقال از ادراک به عمل: نقش یکپارچگی بینایی ـ شنوایی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 35-46]

 • عطارزاده فدکی، سمانه ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس کوتاه "کارآمدی افتادن" فرم بین‏ المللی در بیماران تصلب چندگانه [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 83-102]

 • عقدایی، مهین تأثیر تمرینات عملکردی بر تعداد واحدهای حرکتی مرحلۀ افزایش و کاهش شتاب دسترسی به اشیا با اشکال و اندازه‌های متفاوت در کودک شش سال با سندرم‌ داون [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 137-152]

 • عموحیدری، علیرضا تأثیر ترکیب‌های مختلف تمرین بدنی و تمرین ذهنی بر افزایش درجۀ آزادی (دامنۀ حرکتی) مفصل شانۀ زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی رادیکال‌شدۀ تحت-رادیوتراپی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 153-172]

 • عموزاده، فرشته مقایسۀ تأثیر بازی درمانی و دارو درمانی بر رشد مهارت های حرکتی و دامنۀ توجه کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 97-110]

غ

 • غفاری، بهرام اثر بازی‌های منتخب با چتر رنگین‌کمان بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان پیش-دبستانی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 189-204]

 • غلامی، امین اثر بازی‌های منتخب با چتر رنگین‌کمان بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان پیش-دبستانی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 189-204]

ف

 • فارسی، علیرضا تأثیر افزایش فاصلۀ کانون توجه بیرونی بر عملکرد و کینماتیک پرش افقی ورزشکاران ماهر [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 65-78]

 • فارسی، علیرضا تأثیر مشاهدۀ انواع اطلاعات مختلف به‌هنگام یادگیری مشاهده‌ای [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 17-38]

 • فارسی، علیرضا تأثیر پیچیدگی تکلیف دوم با فاصلههای زمانی مختلف بر زمان عکس‌العمل تکلیف اول بر پایۀ الگوی دورۀ بی‌پاسخی روان‌شناختی [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 103-120]

 • فارسی، علیرضا انتقال از ادراک به عمل: نقش یکپارچگی بینایی ـ شنوایی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 35-46]

 • فاضلی، داود تأثیر مشاهدۀ انواع اطلاعات مختلف به‌هنگام یادگیری مشاهده‌ای [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 17-38]

 • فاضلی، داود مقایسۀ دو روش مختلف تمرینی برای کمک به انعطاف‌پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 17-28]

 • فاضلی، داود تأثیر قید تکلیف بر یادگیری الگو و پارامتر حرکت به‌هنگام یادگیری مشاهده‌ای [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 17-34]

 • فرخی، احمد اثر تمرین در آب به همراه دلفین و بدون دلفین بر مهارت های حرکتی درشت کودکان هشت سالۀ مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 171-184]

 • فرخی، احمد تأثیر تکلیف دوگانه، مجرد و ترکیبی بر راه‌رفتن زنان سالمند با تجربۀ افتادن و بدون تجربۀ افتادن [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 61-82]

ق

 • قاسمی، عبدالله اثر بازی‌های منتخب با چتر رنگین‌کمان بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان پیش-دبستانی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 189-204]

 • قاسمی، عبدالله مقایسۀ اثر تمرین در یادگیری حرکات هماهنگ درون‌مرحله و برون‌مرحله در دست و پا [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 153-172]

 • قدیری، فرهاد تأثیر تمرکز توجه با استفاده از دستورالعمل‌های کلامی بر تندی ورزشکاران ماهر [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 39-52]

 • قمری، امین یادگیری و تعمیم‌پذیری تمرین کم‌خطا و پرخطا در دختران 10 تا 12 سال [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 49-64]

ک

 • کاشی، علی توجه به دیدگاه‌های مختلف توانایی‌ها: تأثیر بازخورد عمومی و غیر-عمومی در یادگیری مهارت‌های حرکتی کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 15-32]

 • کاشانی، ولی اله ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجاریابی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزش [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 111-142]

 • کاشانی، ولی اله ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس کوتاه "کارآمدی افتادن" فرم بین‏ المللی در بیماران تصلب چندگانه [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 83-102]

 • کاشانی، ولی اله ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ تصویرسازی ورزشی کودکان [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 153-172]

 • کاویانی، مریم تأثیر پیچیدگی تکلیف دوم با فاصلههای زمانی مختلف بر زمان عکس‌العمل تکلیف اول بر پایۀ الگوی دورۀ بی‌پاسخی روان‌شناختی [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 103-120]

گ

 • گل محمدی، بهروز ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس کوتاه "کارآمدی افتادن" فرم بین‏ المللی در بیماران تصلب چندگانه [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 83-102]

ل

 • لطفی، غلامرضا تأثیر یک دوره تمرین قدرتی ـ تعادلی بر تعادل ایستا و قدرت ایزومتریک دختران کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 33-48]

م

 • مبین، فرزین تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی بسکتبال بر توجه پایدار کودکان مبتلا به کمبود توجه/ بیش‌فعالی [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 139-152]

 • محرابیان، قباد ‌رواسازی و پایایی ترجمة فارسی"مقیاس وابستگی به تمرین-تجدیدنظرشده" [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 111-132]

 • محمدی، جعفر یادگیری و تعمیم‌پذیری تمرین کم‌خطا و پرخطا در دختران 10 تا 12 سال [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 49-64]

 • مرادی، ناهید تأثیر قید تکلیف بر یادگیری الگو و پارامتر حرکت به‌هنگام یادگیری مشاهده‌ای [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 17-34]

 • مکبریان، منیره ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ تصویرسازی ورزشی کودکان [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 153-172]

 • مکبریان، منصوره ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ تصویرسازی ورزشی کودکان [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 153-172]

 • مکملی جهرمی، مینا اثر یادگیری قیاسی، آشکار و ترکیبی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت حرکتی پیچیده [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 119-136]

 • موجدی، احمد رضا تأثیر تمرینات حسی ـ حرکتی دلاکاتو بر بهبود نارسانویسی دختران نه تا 11 سال [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 89-104]

 • موحدی، احمدرضا تأثیر ترکیب‌های مختلف تمرین بدنی و تمرین ذهنی بر افزایش درجۀ آزادی (دامنۀ حرکتی) مفصل شانۀ زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی رادیکال‌شدۀ تحت-رادیوتراپی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 153-172]

 • موحدی، احمدرضا مقایسۀ اثر تمرینات ایروبیک و پیلاتس بر عملکرد شناختی زنان سالمند [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 29-46]

ن

 • نزاکت الحسینی، مریم تأثیر تمرین با محرک های بینایی بر زمان واکنش انتخابی تکواندوکاران مرد [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 79-96]

 • نظری، محمد علی اثر سطح مهارت و پیش‏بینی‌پذیری موقعیت بر زمان‏بندی تکواندوکاران [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 47-60]

 • نقدی، ناصر اثر تمرین در آب به همراه دلفین و بدون دلفین بر مهارت های حرکتی درشت کودکان هشت سالۀ مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 171-184]

 • نقدی، ناصر تأثیر تغییر در ویژگی‌های مختلف حرکات دو دست بر انتقال حرکت دودستی نامتقارن به الگوی عکس [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 133-152]

 • نقوی الحسینی، سید جلال تأثیر یک دوره تمرین قدرتی ـ تعادلی بر تعادل ایستا و قدرت ایزومتریک دختران کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 33-48]

 • نیکخواه، کریم بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 143-156]

 • نمازی زاده، مهدی اثر تمرین در آب به همراه دلفین و بدون دلفین بر مهارت های حرکتی درشت کودکان هشت سالۀ مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 171-184]

 • نمازی زاده، مهدی تأثیر تغییر در ویژگی‌های مختلف حرکات دو دست بر انتقال حرکت دودستی نامتقارن به الگوی عکس [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 133-152]

 • نمازی زاده، مهدی مقایسۀ اثر تمرین در یادگیری حرکات هماهنگ درون‌مرحله و برون‌مرحله در دست و پا [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 153-172]

 • نوری، رضا تأثیر تکلیف دوگانه، مجرد و ترکیبی بر راه‌رفتن زنان سالمند با تجربۀ افتادن و بدون تجربۀ افتادن [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 61-82]

و

 • واعظ موسوی، سید محمدکاظم تأثیر تمرینات عملکردی بر تعداد واحدهای حرکتی مرحلۀ افزایش و کاهش شتاب دسترسی به اشیا با اشکال و اندازه‌های متفاوت در کودک شش سال با سندرم‌ داون [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 137-152]

 • واعظ موسوی، سید محمد کاظم اثر سطح مهارت و پیش‏بینی‌پذیری موقعیت بر زمان‏بندی تکواندوکاران [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 47-60]

 • وزینی طاهر، امیر شناخت، تعادل و گام‌برداری در سالمندان مبتلا به دمانس: یک رویکرد شناختی حرکتی برای کاهش خطر افتادن [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 73-94]

ه

 • هاشمی، سمیه تأثیر تمرین بدنی و مشاهده‌ای بر ویژگی‌های الکترومیوگرافی عضلات اصلی درگیر در مهارت سرویس بلند بدمینتون [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 173-187]

 • هاشمیان، کیانوش مقایسۀ تأثیر بازی درمانی و دارو درمانی بر رشد مهارت های حرکتی و دامنۀ توجه کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 97-110]

ی

 • یوسفی، محمد تأثیر تمرکز توجه با استفاده از دستورالعمل‌های کلامی بر تندی ورزشکاران ماهر [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 39-52]