آ

 • آبانی آرانی، معصومه اثر بازی‌های منتخب با چتر رنگین‌کمان بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان پیش-دبستانی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 189-204]

 • آذری، منصوره ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجاریابی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزش [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 111-142]

 • آرازشی، نگار مقایسۀ اثر تمرین در یادگیری حرکات هماهنگ درون‌مرحله و برون‌مرحله در دست و پا [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 153-172]

 • آقابابا، علیرضا ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی ابزار سواد بدنی ادراک شده در معلمان تربیت بدنی [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 161-186]

 • آقاپور، سید مهدی تأثیر قیود تکلیف بر تغییرپذیری هماهنگی در کوشش‌های موفق و ناموفق پاس چیپ فوتبال [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 97-114]

 • آقاپور حصیری، سید مهدی تأثیر نوع کانون توجه و فراوانی بازخورد بر دانش آشکار و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 85-102]

 • آقدسی، محمد تقی شناخت، تعادل و گام‌برداری در سالمندان مبتلا به دمانس: یک رویکرد شناختی حرکتی برای کاهش خطر افتادن [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 73-94]

 • آهار، سعید تحلیل محتوا و مقایسة نشریه‌های تخصصی در حوزه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی ایران [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 107-134]

ا

 • ابراهیمی ثانی، صغری تسهیل و تحکیم یادگیری حرکتی رویه‌ای با استفاده از نوروفیدبک [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 129-146]

 • ابراهیمی ثانی، صغری تأثیر واقعیت مجازی بر قابلیت تصویرسازی حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 39-64]

 • ابراهیم زاده، فاطمه نگاشت همرخدادی تولیدات علمی در حوزه فعالیت جسمانی کودکان در فضای باز مدارس ابتدایی [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 201-230]

 • ابراهیم زاده، فاطمه تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر تقویت فعالیت بدنی دانش‌آموزان در فضاهای باز مدارس ابتدایی از دیدگاه معماران، معاونین و مدیران [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 39-70]

 • ابوطالبیان الیادرانی، سمیه تأثیر تمرین با محرک های بینایی بر زمان واکنش انتخابی تکواندوکاران مرد [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 79-96]

 • احمدی، مالک یادگیری کنترل حرکتی پیش‌بینانه در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 85-108]

 • احمدی، مالک تأثیر سه رویکرد آموزشی بر عملکرد بازی بسکتبال در دانشجویان پسر [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 63-84]

 • احمدی، مالک اثرهای تمرین‌های تکلیف دوگانة حرکتی-حرکتی و حرکتی-شناختی بر تعادل و حافظة کاری زنان سالمند [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 89-106]

 • احمدی، مالک تاثیر کانون توجه بیرونی و خودمختاری بر یادگیری یک تکلیف حرکتی هدفگیری [(مقالات آماده انتشار)]

 • احمدی، نصور مقایسة مدت زمان چشم آرام و دقت عملکرد در شوت جفت بازیکنان ماهر و نیمه‌ماهر بسکتبال [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 51-66]

 • احمدی، نصور اثر تمرین چشم آرام بر دقت و مدت چشم آرام بازیکنان ماهر در شوت سه امتیازی بسکتبال [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 17-42]

 • احمدپور، آرزو تاثیر یک برنامه تمرینات ریتمیک منتخب بر کنترل تعادل کودکان کم شنوای دچار کم کاری سیستم دهلیزی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 47-64]

 • ایدر، رقیه پیش‌بینی تعادل براساس ویژگی‌های پیکرسنجی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 157-170]

 • ایرانی، راضیه تحلیل محتوا و مقایسة نشریه‌های تخصصی در حوزه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی ایران [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 107-134]

 • ایران دوست، خدیجه تأثیریک دوره تمرینات هوازی بر میزان ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻣﺸﺘﻖ از ﻣﻐﺰ و میزان توجه و تمرکز زنان سالمند [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 153-164]

 • ارسلان یاسین، نرگس تاثیر نوع و زمان القای هیجانی و خواب شبانه بر مکانیسم های تحکیم و بازتحکیم حافظه حرکتی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 115-138]

 • ارشم، سعید اثر مقادیر مختلف مصرف نیکوتین بر عملکرد روانی حرکتی ورزشکاران و غیر ورزشکاران [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 77-94]

 • ارشم، سعید مقایسۀ عملکرد افراد دارای چشم و دست برتر هم‌سو و دگرسو در طول مراحل یادگیری مهارت سرویس چکشی والیبال [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-86]

 • ارشم، سعید ارتباط بین ترس از افتادن با اضطراب، حرکت‎پذیری کارکردی و تعادل سالمندان آسایشگاهی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 135-148]

 • ارشم، سعید اثرهای هشت هفته مداخلة تمرینی در آب بر تعادل ایستا و پویای کودکان فلج مغزی همی‌پلژی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 49-64]

 • ارشم، سعید نقش بازی‌های گام‌برداری اگزرگیم و تردمیل در بهبود کارکردهای جسمانی سالمندان [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 125-142]

 • ارشم، سعید اثر دستکاری قیود تکلیف در بازی در زمین های کوچک بر تعاملات تیمی و عملکرد تکنیکی بازیکنان در بازی رقابتی فوتبال: کاربرد نظریه شبکه های اجتماعی در تحلیل عملکرد [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 187-212]

 • استیری، زهرا اثر زمان اجرای تمرین و خواب شبانه بر بهبود مولفههای "دقت" و"زمانبندی" مهارت حرکتی ظریف [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 185-204]

 • استیری، زهرا طراحی و ساخت پرسش‌نامه ترصد در دیدبانی منجیان غریق [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 105-126]

 • استیری، زهرا اثر یادگیری قیاسی، آشکار و ترکیبی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت حرکتی پیچیده [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 119-136]

 • اسدی، ایوب تأثیر افزایش فاصلۀ کانون توجه بیرونی بر عملکرد و کینماتیک پرش افقی ورزشکاران ماهر [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 65-78]

 • اسدی، ایوب بررسی تشابه بازنمایی عمل در اجرای واقعی و مشاهده پرتاب آزاد بسکتبال در افراد ماهر و مبتدی: مطالعه کینماتیک و الگوی حرکات چشم [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 17-44]

 • اسکندرنژاد، مهتا تاثیر تمرینات جسمانی و نوروفیدبک بر تعادل بیماران مبتلا به سکته مغزی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 95-110]

 • اسکندرنژاد، مهتا تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی بسکتبال بر توجه پایدار کودکان مبتلا به کمبود توجه/ بیش‌فعالی [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 139-152]

 • اسکندرنژاد، مهتا اثر فعالیت هوازی با و بدون بار شناختی بر شبکۀ هشدار توجه [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 173-188]

 • اسکندرنژاد، مهتا رابطۀ بین سطح داوری و نوع رشتۀ ورزشی با میزان خطای ادراک عمق داوران ورزشی در رنگ‏های سرد و گرم [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 147-160]

 • اسکندرنژاد، مهتا بررسی میزان یادگیری ایروبیک در دانشجویان کم‌تحرک با توجه به سبک‌های شناختی [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 49-62]

 • اسکندرنژاد، مهتا اثر فعالیت بدنی با سطوح متفاوت بار شناختی بر امواج مغزی قشر سینگولیت [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 17-36]

 • اسلامی، رسول تأثیر فعالیت بدنی منظم بر تغییرات سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز، بهرۀ هوشی و تبحر حرکتی کودکان کم‌توان‌ذهنی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 109-128]

 • اسلامی، سمانه تاثیر تمرین شبکه‌های توجه بر رفتار خیرگی و یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز [(مقالات آماده انتشار)]

 • اسماعیل زاده، محمدعلی تأثیر قیود تکلیف تو‌درتو بر سرعت جابجایی، سرعت و دقت پرتاب در هندبالیست‌های نخبه [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 97-112]

 • اسماعیل زاده آزاد، سونیا رابطه بین هوش هیجانی مادر و رشد حرکتی کودک: مدل ساختاری با میانجی‌گری فعالیت بدنی مادر [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 17-38]

 • اسمعیلی آبدر، مجتبی تفاوت‌های مرتبط با فاصله‌دهی کانون توجه بیرونی بر تعادل ایستا بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 205-218]

 • اشتری، محمدرضا اثر بازخورد خود کنترلی بر یادگیری تکلیفی پرتابی در کودکان 10 ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم شهر همدان [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 79-90]

 • اشتری، محمدرضا اثر تمرین در آب به همراه دلفین و بدون دلفین بر مهارت های حرکتی درشت کودکان هشت سالۀ مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 171-184]

 • اشرفی، لیلا تأثیر تمرینات ریتمیک بر مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی کودکان دارای اختلال بینایی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 117-130]

 • اشگرف، سیما تأثیر دست‌کاری کانون توجه بر اجرای ضربة فورهند تاپ اسپین بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز در شرایط فشار روانی بالا [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 67-88]

 • اصغری، نبی اله تأثیر هفت هفته تمرینات ثبات مرکزی و تعادلی بر عملکرد حرکتی و نارسایی‏های شناختی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 17-34]

 • اصلانخانی، محمدعلی تاثیر یک برنامه تمرینات ریتمیک منتخب بر کنترل تعادل کودکان کم شنوای دچار کم کاری سیستم دهلیزی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 47-64]

 • اصلانخانی، محمد علی پیامدهای آموزش خطی و غیرخطی در یادگیری مهارت های حرکتی و ورزشی: مطالعه مروری نظام مند [(مقالات آماده انتشار)]

 • اعتمادی فر، مسعود تاثیر تمرینات هوازی، واقعیت مجازی و تکالیف دوگانه بر عملکرد حرکتی و افسردگی بیماران ام. ‌اس. افسرده [(مقالات آماده انتشار)]

 • اعظم، هدایتی تأثیر تمرین نروفیدبک با تأکید بر برتری دستی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 109-128]

 • افشار، محمد مقایسة مهارت‌های بینایی در داوران کم‌اشتباه و پراشتباه فوتبال [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 75-90]

 • اقدسی، محمدتقی تأثیر تکلیف ثانویة شناختی بر تصمیم‌گیری و رفتارهای خیرگی فوتبالیست‌های ماهر و مبتدی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 129-142]

 • اقدسی، محمدتقی تأثیر تمرین ریتمیک ایروبیک با موسیقی بر هوش هیجانی و تبحر حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 53-66]

 • اقدسی، محمدتقی تأثیرآموزش انفرادی و زوجی بر میزان یادگیری مهارت ایروبیک در سالمندان [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 111-130]

 • اقدسی، محمدتقی توانایی شناختی در ارتباط بین مهارت حرکتی و عملکرد تحصیلی نقش مؤثر دارد [(مقالات آماده انتشار)]

 • اقدسی، محمدتقی تأثیر بازی‌های بومی محلی بر تبحر حرکتی در کودکان 13-10 ساله شهر تهران باهوش هیجانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 85-100]

 • اقدسی، محمدتقی بررسی نقش استراتژی‌های آموزشی یادگیری حرکتی در بهبود خلاقیت تیمی فوتبالیست‌های مبتدی [(مقالات آماده انتشار)]

 • اقدسی، محمد تقی تأثیر واقعیت مجازی بر قابلیت تصویرسازی حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 39-64]

 • اکبری، حکیمه تأثیر برنامه منتخب تعادلی روی توپ و مقاومتی ثبات مرکزی بر تعادل زنان سالمند [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 105-122]

 • اکبری، دادفر تأثیر بازی‌های بومی ـ ‌محلی بر مهارت‌های بینایی ـ حرکتی دانش‌آموزان با توجه به تجربۀ بازی‌های رایانه‌ای [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 169-182]

 • امیری، شاهرخ تأثیر واقعیت مجازی بر قابلیت تصویرسازی حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 39-64]

 • امیری، مریم تعیین روایی و پایایی آگاهی بدنی آزمون ادراکی حرکتی پوردو [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 87-100]

 • امیرتاش، علی محمد تعامل فرد، محیط و تکلیف در یادگیری حرکتی: تأثیر فضای رقابتی و استحکام ذهنی در یادگیری مهارت‌های ساده و پیچیدۀ ورزشی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 85-104]

 • امیرخانی، مرضیه تأثیر تمرینات حسی ـ حرکتی دلاکاتو بر بهبود نارسانویسی دختران نه تا 11 سال [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 89-104]

 • امینی، حجت الله تأثیر فعالیت های حرکتی ظریف بر رشد و بهبود توجه دختران دبستانی با تاکید بر روش مونته سوری [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 33-50]

 • امینی، محمد مهدی مقایسة الگوی حرکتی اندام تحتانی بازیکنان فوتبال نخبة سالم و آسیب‌دیده پس از عمل جراحی بازسازی ACL هنگام اجرای ضربة کاشتة شوت فوتبال [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 145-164]

 • امینی، محمد مهدی تأثیر تمرین‌های هوازی، مقاومتی و ترکیبی در دوران بارداری بر رشد مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت کودکان 12 ماهه [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 17-34]

 • امینی، محمد مهدی تأثیر یک دوره برنامه تمرینی اسب درمانی بر برخی شاخص های روانشناختی و عملکرد حسی_ حرکتی در کودکان پرخاشگر [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 139-164]

 • امینایی، علیرضا طراحی و ساخت پرسش‌نامه ترصد در دیدبانی منجیان غریق [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 105-126]

 • امینایی، علیرضا بررسی ارتباط بین کنترل پیش خوراندی قامت و خطای ثابت و متغیر در تکلیف زمانبندی پیش بینی انطباقی: مطالعه بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز [(مقالات آماده انتشار)]

 • انتظاری، مرضیه اثر زمان‌بندی تمرین و ریتم شبانه‌روزی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 51-70]

 • انتظاری، مرضیه اثر دستکاری قیود تکلیف در بازی در زمین های کوچک بر تعاملات تیمی و عملکرد تکنیکی بازیکنان در بازی رقابتی فوتبال: کاربرد نظریه شبکه های اجتماعی در تحلیل عملکرد [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 187-212]

 • انتظاری خراسانی، زهرا اثر الگودهی ماهر و درحال‌یادگیری بر اکتساب ویژگی‌های دینامیکی و دقت مهارت پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 53-70]

 • انصاری، امید اثر دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف ثانویۀ شنیداری [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 73-88]

 • انفرادی دوغ ابادی، اعظم بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 143-156]

ب

 • بیات پور، مریم تأثیر فعالیت های حرکتی ظریف بر رشد و بهبود توجه دختران دبستانی با تاکید بر روش مونته سوری [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 33-50]

 • بادامی، رخساره تاثیر تمرینات پایه ژیمناستیک بر مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 73-88]

 • بادامی، رخساره تأثیر تمرین با محرک های بینایی بر زمان واکنش انتخابی تکواندوکاران مرد [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 79-96]

 • بادامی، رخساره مقایسة فرایند اکتساب خبرگی صخره‌نوردان جوان سطوح مختلف رقابتی بر‌مبنای مدل تکاملی مشارکت ورزشی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 109-134]

 • بادامی، رخساره تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و مکمل غذایی کورکومین بر عملکرد شناختی، حرکتی و شاخص-های اکسیداسیون در مغز موش‌های نر Balb/C در معرض نیترات سرب [(مقالات آماده انتشار)]

 • بارانی، حسنیه تاثیر دستکاری قیود تکلیف بر شاخص های کینتیکی و تعادلی مرتبط با خطر افتادن در سالمندان [(مقالات آماده انتشار)]

 • بازوند، سمیه تأثیر دستور‌العمل‌های کانون توجه درونی و بیرونی بر یادگیری حفظ تعادل پویا در کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 95-110]

 • باغنده، حسن تاثیر تمرینات بینایی ـ ورزشی و تحریک مستقیم الکتریکی مغز بر حافظۀ کوتاه مدت بینایی و حافظۀ بازشناسی فضایی بازیکنان والیبال [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 161-184]

 • باقری، سارا تأثیر دست‌کاری کانون توجه بر اجرای ضربة فورهند تاپ اسپین بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز در شرایط فشار روانی بالا [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 67-88]

 • باقری، سارا مقایسۀ تأثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر عملکرد و یادگیری مهارت‌های هندبال [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 87-112]

 • باقری، لاله بررسی تأثیر مداخله‌های فعالیت ورزشی مختلف بر جنبش پذیری و عملکرد تعادل پویای زنان و مردان سالمند ایرانی " مرور نظام‌مند و فراتحلیل [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 165-200]

 • باقرزاده، فضل الله تأثیر اطلاعات افزودة ویدئویی انتخابی و اجباری بر یادگیری حرکتی شوت جفت بسکتبال: با تأکید بر نظریة نقطه چالش [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 143-166]

 • باقرزاده، فضل الله مدل‌یابی عوامل پویای مؤثر در رشد حرکات درشت اطفال نه تا 12 ماهه با استفاده از مدل معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 149-168]

 • باقرزاده، فضل الله تاثیر دوروش تدریس کودک محور و معلم محور بررشد حرکتی درشت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 17-36]

 • باقرزاده، فضل الله اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی آرام بر تعادل و راه رفتن در شرایط تکلیف دوگانه در بیماران اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 65-90]

 • باقرزاده، فضل الله تاثیر دو روش برنامۀ تمرینی حرکتی و بازی‌های کامپیوتری بر مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال سندرم داون [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 17-36]

 • باقرلی، ژاله تأثیر یادگیری مبتنی ‌بر آزمون-خطا و تغییرپذیری تمرین بر تلاش ذهنی و عملکرد پرتابی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 37-50]

 • باقرلی، ژاله مقایسه دیدمحیطی و زمان واکنش ساده و انتخابی بین رانندگان خبره و تازه کار [(مقالات آماده انتشار)]

 • باقر نیا، رحمان مقایسۀ عملکرد افراد دارای چشم و دست برتر هم‌سو و دگرسو در طول مراحل یادگیری مهارت سرویس چکشی والیبال [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-86]

 • بحرینی بروجنی، ایمان خستگی ذهنی اثر بازخورد به کوشش‌های موفق در یادگیری حرکتی را تخریب می‌کند [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 135-150]

 • برجی، مجید رشد طرح‌ریزی حالت راحت پایانی در یک تکلیف دست‌کاری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 135-152]

 • برزگر کلور، فرشته تاثیر نوروفیدبک و تمرین حرکتی بر اکتساب و یادداری عملکرد حرکتی رویه ای [(مقالات آماده انتشار)]

 • برهانی دیزجی، نرگس تأثیر بازی‌های حرکتی هدفمند انفرادی و گروهی بر مهارت‌های بینایی-حرکتی در کودکان دختر هشت ساله [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 59-86]

 • بشارت، محمدعلی نقش پیش‌بین خودتنظیم‌گری و تکانشوری در موفقیت ورزشی: مقایسۀ ورزش‌های برخوردی و غیربرخوردی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 131-146]

 • بقاییان، معصومه تأثیر وجوه حسی تصویرسازی ذهنی بر یادگیری مهارت شوت سه‌گام بسکتبال [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 173-188]

 • بیک، سحر تأثیر آموزش مبتنی بر بازی بر عملکرد، تصمیم‌گیری و رفتار فراشناختی؛ رویکرد تمرین بازی [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 17-42]

 • بیک، میثم اثر محتوای بازخورد افزوده بر اکتساب، یادداری، انتقال مهارت حرکتی و انگیزش درونی در کودکان و نوجوانان: ادراک- عمل متمایز در افراد مبتدی و ماهر [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 49-74]

 • بگلری، مرتضی اثر نوع فعالیت‌بدنی هوازی یک‌‌ جلسه‌ای بر بازداری پاسخ ورزشکاران [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 85-102]

 • بلالی، مرضیه تأثیر آموزش خطی و غیرخطی بر خلاقیت فردی و تیمی در فوتسال [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 159-184]

 • بلالی، مرضیه مقایسه اثربخشی بازی‌های فعال ویدئویی و بازی‌های پایه ورزشی بر رشد مهارت‌های حرکتی در دانش-آموزان کلاس چهارم ابتدایی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 139-170]

 • بنی اسدی، طیبه اثر کانون توجه درونی و بیرونی بر نوسان در تکالیف قامتی و فراقامتی در سالمندان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 89-104]

 • بندلی، الهه ویژگی های روان‌سنجی پرسشنامه شایستگی حرکتی ادراک شده در دوره کودکی [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 93-124]

 • بنی طالبی، ابراهیم بررسی تأثیر مداخله‌های فعالیت ورزشی مختلف بر جنبش پذیری و عملکرد تعادل پویای زنان و مردان سالمند ایرانی " مرور نظام‌مند و فراتحلیل [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 165-200]

 • بهپور، ناصر شناخت، تعادل و گام‌برداری در سالمندان مبتلا به دمانس: یک رویکرد شناختی حرکتی برای کاهش خطر افتادن [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 73-94]

 • بهرام، عباس اثر شدت‌های مختلف فعالیت بدنی بر تغییرپذیری نوسانات قامتی در وضعیت ایستادن قائم [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 147-162]

 • بهرام، عباس تأثیر افزایش فاصلۀ توجه بیرونی بر فعالیت الکتریکی عضلات در پرتاب دارت [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 51-64]

 • بهرام، عباس تأثیر تمرکز توجه با استفاده از دستورالعمل‌های کلامی بر تندی ورزشکاران ماهر [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 39-52]

 • بهرام، عباس مقایسۀ 12 هفته تمرینات یوگا، پیلاتس و تمرینات ترکیبی بر تعادل کارکردی زنان سالمند با خطر در‌معرض زمین‌خوردن تحت تکلیف دوگانه [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 49-64]

 • بهرام، عباس اثر دو رویکرد معلم‌محور و کودک‌محور بر شایستگی حرکتی واقعی و ادراک‌شدة دختران دبستانی [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 39-52]

 • بهرام، عباس شناسایی نقشه‌های خودسازمانی در تیم ملی فوتبال ایران از دیدگاه نظریة شبکه‌های اجتماعی: تحلیلی بر عملکرد هجومی در مسابقات جام جهانی 2018 روسیه [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 69-86]

 • بهرام، عباس مقایسة تأثیر آموزش غیرخطی بر ظهور الگوهای هماهنگی در سرویس بک‌هند کوتاه بدمینتون [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 107-124]

 • بهرام، عباس مقایسه اثربخشی آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت‌های حرکتی دستکاری کودکان [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 91-112]

 • بهرام، عباس اثر یک دوره برنامۀ مداخله‌ای حرکتی منتخب بر بهبود سطح عملکرد مهارت‌های حرکتی کودکان حامل ژنوتیپ‌های متفاوت ACE و ACTN-3 [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 91-114]

 • بهرام، عباس اثر ژنوتیپ‌های متفاوت ACE و ACTN-3 بر رشد مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان 4 الی 6 ساله [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 63-84]

 • بهرام، عباس بررسی نقش استراتژی‌های آموزشی یادگیری حرکتی در بهبود خلاقیت تیمی فوتبالیست‌های مبتدی [(مقالات آماده انتشار)]

 • بهرام، عباس اثر دستکاری قیود تکلیف در بازی در زمین های کوچک بر تعاملات تیمی و عملکرد تکنیکی بازیکنان در بازی رقابتی فوتبال: کاربرد نظریه شبکه های اجتماعی در تحلیل عملکرد [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 187-212]

 • بهرامی، علیرضا ارتباط کنترل تولید نیرو و تنظیم زاویۀ دست برتر با برخی ویژگی‌های روان‌شناختی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 53-72]

 • بهرامی، علیرضا تأثیر آموزش و تمرین شنا بر حس‌ حرکت پسران با اختلال بینایی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 17-28]

 • بهرامی، علیرضا تفاوت‌های مرتبط با تغییرات درون‌عملکردی در چشم ساکن تیراندازان با تپانچة ماهر [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 55-68]

 • بهرامی، فاطمه مقایسه اثر تمرین‌های ایروکامبت و تکنیک‌های کاتا بر بهبود تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم: نقش ماهیت ورزش رزمی [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 77-106]

 • بهرامی، لیلا تعیین روایی وپایایی نسخة فارسی مقیاس وابستگی به پرورش اندام [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 71-88]

 • بهرامی، هاجر اثر بازی‌درمانی بر حافظۀ کوتاه‌مدت کودکان کم‌توان‌ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 73-88]

 • بهزادنیا، بهزاد پیش بینی میل به تداوم فعالیت های ورزشی و ترک ورزشی در دانش‌آموزان ابتدایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • بهشتی، سمیرا تأثیر تمرین راهبردهای قامتی بر تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 17-38]

 • بهمنی، مسلم دستورالعمل‌های کلامی مربیان و راهبردهای توجه جودوکاران ماهر نوجوان در تمرین و رقابت [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 143-158]

 • بهنام، محسن اثر تمرین‌های چشم ساکن بر یادگیری مهارت‌های تنیس روی میز [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 53-68]

 • بوند، آندریاس مقایسة هماهنگی درون‌عضوی و زمان‌بندی اجرای مهارت پرتاب بیسبال در پرتابگران ماهر و مبتدی با تأکید بر فازهای مختلف حرکت [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 29-48]

پ

 • پارسا، سارا مقایسه دیدمحیطی و زمان واکنش ساده و انتخابی بین رانندگان خبره و تازه کار [(مقالات آماده انتشار)]

 • پارسایی، نسرین تأثیر ترکیب تمرین مشاهده‌ای، سایه‌زنی و فیزیکی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 149-168]

 • پارسافر، پریسا تأثیر تکلیف ثانویة شناختی بر تصمیم‌گیری و رفتارهای خیرگی فوتبالیست‌های ماهر و مبتدی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 129-142]

 • پارسافر، پریسا تعیین روایی و پایایی آزمون اولریخ ـ سه (TGMD-3) با حمایت بینایی در پسران با اختلال اتیسم [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 33-52]

 • پارسافر، پریسا مقایسة رفتارهای جست‌وجوی بینایی در بسکتبالیست های ماهر و مبتدی تحت تاثیر محدودیت‌های زمانی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 85-98]

 • پارسافر، پریسا تاثیر محدودیت های زمانی بر چشم ساکن و عملکرد در بازیکنان بسکتبال [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 43-62]

 • پیری، سعید نگاشت همرخدادی تولیدات علمی در حوزه فعالیت جسمانی کودکان در فضای باز مدارس ابتدایی [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 201-230]

 • پیری، شیوا تأثیر فعالیت بدنی منظم بر تغییرات سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز، بهرۀ هوشی و تبحر حرکتی کودکان کم‌توان‌ذهنی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 109-128]

 • پیری، مژگان تاثیر موسیقی به عنوان یک مولفه انگیزشی بر دقت تولید نیروی ایزوکنتیک در تکواندو کاران غیر نخبه [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 89-104]

 • پرستار، فاطمه جو انگیزشی مربی، نیازهای روانشناختی، انگیزش درونی و مشارکت ورزشی مداوم در دختران نوجوان ورزشکار [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 171-184]

 • پرنو، عبدالحسین تأثیر فعالیت بدنی منظم بر تغییرات سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز، بهرۀ هوشی و تبحر حرکتی کودکان کم‌توان‌ذهنی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 109-128]

 • پروانه، معصومه اثر تغییرات انگیزشی و تمرینات بینایی بر مهارت‌های بینایی، موج آلفا و یادگیری مهارت گلف [(مقالات آماده انتشار)]

 • پروین، ناهیده اثرهای تمرین‌های تکلیف دوگانة حرکتی-حرکتی و حرکتی-شناختی بر تعادل و حافظة کاری زنان سالمند [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 89-106]

 • پروین پور، شهاب تأثیر سبک‌های فرزندپروری بر مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان پنج تا شش سال [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 133-150]

 • پروین پور، شهاب تأثیر آموزش خطی و غیرخطی بر خلاقیت فردی و تیمی در فوتسال [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 159-184]

 • پروین پور، شهاب تأثیر بازی‌های حرکتی هدفمند انفرادی و گروهی بر مهارت‌های بینایی-حرکتی در کودکان دختر هشت ساله [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 59-86]

 • پسند، فاطمه مدل‌یابی عوامل پویای مؤثر در رشد حرکات درشت اطفال نه تا 12 ماهه با استفاده از مدل معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 149-168]

 • پشابادی، علی اثر سن نسبی بر حضور در بالاترین سطح ورزش و کسب مدال در تکواندو کاران ایرانی [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 165-186]

 • پهلوان یلی، مجید تأثیر نوع کانون توجه و فراوانی بازخورد بر دانش آشکار و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 85-102]

 • پورآقایی اردکانی، زهرا تأثیر خستگی ناشی از شدت‌های متفاوت تمرین بر زمان‌بندی پیش‌‌بین انطباقی همراه با تغییرات درون‌کوششی [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 157-170]

 • پورآقایی اردکانی، زهرا تأثیر بازی لیوان‌چینی بر مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی کودکان دبستانی هشت تا نه سال [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 73-84]

 • پورآقایی اردکانی، زهرا تأثیر تمرینات قدرتی، تمرینات ویژة انگشتان و ترکیبی از آن دو بر سرعت و دقت حرکات ظریف زنان سالمند [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 71-86]

 • پوراقبالی، سوگند مقایسۀ دو روش مختلف تمرینی برای کمک به انعطاف‌پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 17-28]

 • پورحسینی، فرانک اثر همسازی جمله- عمل بر نوسانات پاسچری [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 143-160]

 • پورحسین جعفری، زهرا تأثیرآموزش انفرادی و زوجی بر میزان یادگیری مهارت ایروبیک در سالمندان [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 111-130]

 • پورصادق، رضا روان سنجی نسخه فارسی ابزارهای اندازه‌گیری آمادگی جسمانی ذهنی و عینی در سالمندان ایرانی [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 151-180]

 • پورمرادکهن، پریسا تأثیر وجوه حسی تصویرسازی ذهنی بر یادگیری مهارت شوت سه‌گام بسکتبال [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 173-188]

ت

 • تجاری، فرشاد مقایسه تأثیر توان‌بخشی شناختی و بازی‌های حرکتی هدفمند بر انعطاف‌پذیری شناختی و هماهنگی حرکتی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی [(مقالات آماده انتشار)]

 • تقیان فینی، فاطمه اثر بهینه کردن شرایط عملکرد از طریق انتظارات بهبودیافته، حمایت خودمختاری و تمرکز توجه بیرونی بر یادگیری یک مهارت حرکتی در کودکان [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 17-38]

 • تقی زاده، فهیمه اثر تمرین‌های چشم ساکن بر یادگیری مهارت‌های تنیس روی میز [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 53-68]

 • تیلپ، مارکوس اثر مشارکت خستگی عضلانی مرکزی و محیطی ناشی از انقباضات زیربیشینه‌ی مچ پا بر همکوشی‌های عضلانی و کنترل قامت [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جابری مقدم، علی اکبر همبستگی بین تغییرات در اندازه‌های روان‌شناختی و عملکردی مرتبط با تعادل و افتادن مردان سالمند متعاقب یک برنامه‌ی تمرینی ترکیبی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 55-72]

 • جابری مقدم، علی اکبر تأثیر قیود تکلیف تو‌درتو بر سرعت جابجایی، سرعت و دقت پرتاب در هندبالیست‌های نخبه [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 97-112]

 • جابری مقدم، علی اکبر تأثیر روش‎های تمرین کم‌خطا، پرخطا و مقیاس‌بندی تجهیزات بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 115-134]

 • جاهدی، مریم رابطۀ بین سطح داوری و نوع رشتۀ ورزشی با میزان خطای ادراک عمق داوران ورزشی در رنگ‏های سرد و گرم [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 147-160]

 • جعفری، زهرا تاثیر یک برنامه تمرینات ریتمیک منتخب بر کنترل تعادل کودکان کم شنوای دچار کم کاری سیستم دهلیزی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 47-64]

 • جعفری، سیمین اثر سطح مهارت و پیش‏بینی‌پذیری موقعیت بر زمان‏بندی تکواندوکاران [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 47-60]

 • جعفرزاده پور، ابراهیم جستجوی بینایی و دقت تصمیم گیری داوران ماهر و مبتدی بسکتبال [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 65-76]

 • جلایر، زهرا تأثیر یک دوره برنامه تمرینی اسب درمانی بر برخی شاخص های روانشناختی و عملکرد حسی_ حرکتی در کودکان پرخاشگر [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 139-164]

 • جمشیدی، اکبر تحلیل پیشبینی مکانیسمهای دفاعی با هوش هیجانی ورزشکاران نخبه رشتههای رزمی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 85-104]

 • جمشیدی، اکبر تأثیر یک ‌دوره برنامۀ تمرینی بر بهبود مهارت‌های دستکاری کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 15-30]

 • جهادیان سروستانی، هاجر مدل‌یابی عوامل پویای مؤثر در رشد حرکات درشت اطفال نه تا 12 ماهه با استفاده از مدل معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 149-168]

 • جهانگیری، محمد جو انگیزشی مربی، نیازهای روانشناختی، انگیزش درونی و مشارکت ورزشی مداوم در دختران نوجوان ورزشکار [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 171-184]

 • جهرمیان، مولود مقایسۀ تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب در فضای سبز و سالن بر کاهش علائم نارسایی توجه/ فزون‌کنشی ‌دختران هفت تا 11 سال [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 51-72]

 • جوادی پور، محمد شناسایی مؤلفه‌های معلم اثربخش تربیت‌بدنی و ارزیابی وضعیت آن در مدارس شهر زنجان [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 47-70]

 • جوادی پور، محمد مقایسۀ تأثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر عملکرد و یادگیری مهارت‌های هندبال [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 87-112]

 • جواد موتاب، مبینا اثربخشی ترکیب حرکت و قصه گویی بر مهارت حرکتی و اضطراب کودکان با اختلال هماهنگی رشدی در دوران قرنطینه [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 83-108]

 • جورابلو، سمیرا اثر بازخورد افزوده به کوشش‌های موفق و ناموفق به نوع کانون توجه بستگی دارد [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 127-146]

 • جوکارتنگ کرمی، سمیه تأثیر یک ‌دوره برنامۀ تمرینی بر بهبود مهارت‌های دستکاری کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 15-30]

 • جوکار تنگ کرمی، سمیه تحلیل پیشبینی مکانیسمهای دفاعی با هوش هیجانی ورزشکاران نخبه رشتههای رزمی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 85-104]

چ

 • چیت ساز، احمد اثر تمرینات شناختی بر انجماد راه‌رفتن و کارکردهای شناختی مرتبط با آن در سالمندان پارکینسونی مبتلا به انجماد راه‌رفتن [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 87-108]

 • چمنیان، راضیه تأثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ و تمرین بدنی بر بخش پیش حرکتی و حرکتی زمان واکنش ساده و انتخابی [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 17-38]

 • چهارده چریک، مجید تأثیر و ماندگاری کوتاه‌مدت یک دوره تمرین ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان دارای تأخیر در رشد تعادل [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 53-72]

 • چهارده چریک، مجید مقایسة مهارت‌های بینایی در داوران کم‌اشتباه و پراشتباه فوتبال [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 75-90]

ح

 • حاتمی، فرزانه تأثیر وجوه حسی تصویرسازی ذهنی بر یادگیری مهارت شوت سه‌گام بسکتبال [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 173-188]

 • حاتمی، فرزانه تأثیر سطح مهارت الگو بر سرکوب ریتم میو در شوت سه‌گام بسکتبال [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 141-154]

 • حاتمی، فرزانه تأثیر تمرین نروفیدبک با تأکید بر برتری دستی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 109-128]

 • حاتمی، فرزانه تأثیر سطح مهارت الگو و تواتر بازخورد بر یادگیری تکلیف هدف‌گیری زنجیره‌ای ساده [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 17-34]

 • حاتمی، فرزانه مقایسه مهارت های حرکتی جابجایی دانش آموزان 7 تا 9 سال با تاکید بر موقعیت جغرافیایی و جنسیت [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 149-170]

 • حاتمی بهمن بگلو، زینب اثر مشارکت خستگی عضلانی مرکزی و محیطی ناشی از انقباضات زیربیشینه‌ی مچ پا بر همکوشی‌های عضلانی و کنترل قامت [(مقالات آماده انتشار)]

 • حبیبیان دهکردی، مرتضی تأثیر و ماندگاری کوتاه‌مدت یک دوره تمرین ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان دارای تأخیر در رشد تعادل [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 53-72]

 • حجازی دینان، پریسا مقایسة تبحر حرکتی، رفتار و پیشرفت تحصیلی کودکان هشت تا 10 سالة دارای تولد زودرس با همتایان طبیعی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 89-104]

 • حجازی دینان، پریسا اثربخشی میزان فراهم‌سازی محیط بر بهرة هوشی، تبحر حرکتی و مهارت اجتماعی کودکان: تابعی از نظریة سیستم‌های پویا [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 69-88]

 • حجازی دینان، پریسا اثر محیط اجرا و نوع رشتة ورزشی بر ادراک فاصله و عملکرد ورزشکاران [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 39-62]

 • حجازی دینان، پریسا تاثیر نوع و زمان القای هیجانی و خواب شبانه بر مکانیسم های تحکیم و بازتحکیم حافظه حرکتی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 115-138]

 • حیدری، ماندانا تاثیر کانون توجه بیرونی و خودمختاری بر یادگیری یک تکلیف حرکتی هدفگیری [(مقالات آماده انتشار)]

 • حیدری، مهدی تاثیر تمرین با انسداد بینایی بر اجرای مهارت فورهند بازیکنان غیرماهر تنیس روی میز [(مقالات آماده انتشار)]

 • حیدریان، سپیده ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسشنامة «رفتارهای اجتنابی ناشی از ترس از افتادن» در سالمندان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 99-120]

 • حیرانی، علی شناخت، تعادل و گام‌برداری در سالمندان مبتلا به دمانس: یک رویکرد شناختی حرکتی برای کاهش خطر افتادن [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 73-94]

 • حیرانی، علی مقایسة اختلالات بینایی و مشکلات حرکتی دربین کودکان زودرس و سالم سه تا هفت سال [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 87-106]

 • حسینی، سید حسین تأثیر بازخورد زیستی رسانایی پوست بر عملکرد تیراندازان ماهر [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 109-136]

 • حسینی، سیده آزاده تأثیر فعالیت بدنی منظم بر تغییرات سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز، بهرۀ هوشی و تبحر حرکتی کودکان کم‌توان‌ذهنی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 109-128]

 • حسینی، فاطمه سادات پیش‌بینی پرخاشگری مردان بدن‌ساز با تأکید بر خودشیفتگی و ادراک بدنی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 73-84]

 • حسینی، فاطمه سادات تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط بر حافظه‌کاری و چرخش‌ذهنی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 147-162]

 • حسینی، فاطمه سادات اثر دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی و درونی در افراد مستقل از زمینه و وابسته به زمینه بر عملکرد و یادگیری پرتاب دارت [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 131-148]

 • حسینی، فاطمه سادات یادگیری کنترل حرکتی پیش‌بینانه در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 85-108]

 • حسینی، فاطمه سادات اثر یک دوره برنامة دوساهو بر تبحر حرکتی کودکان با سندرم‌داون [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 113-128]

 • حسینی، فاطمه سادات اثر تمرین‌های چشم ساکن بر یادگیری مهارت‌های تنیس روی میز [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 53-68]

 • حسینی، فاطمه سادات اثرهای تمرین‌های تکلیف دوگانة حرکتی-حرکتی و حرکتی-شناختی بر تعادل و حافظة کاری زنان سالمند [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 89-106]

 • حسینی، فاطمه سادات تاثیر تمرینات بینایی ـ ورزشی و تحریک مستقیم الکتریکی مغز بر حافظۀ کوتاه مدت بینایی و حافظۀ بازشناسی فضایی بازیکنان والیبال [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 161-184]

 • حسین زاده اصل، فاطمه مقایسۀ اثربخشی انواع مداخلات شناختی ـ حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمند [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 47-72]

 • حسن زاده سوره، شیرین تاثیر تمرینات شناختی بر دقت عملکرد ورزشکاران نخبه در تیراندازی با تپانچه [(مقالات آماده انتشار)]

 • حسن لویی، حمیدالله اثر مشارکت خستگی عضلانی مرکزی و محیطی ناشی از انقباضات زیربیشینه‌ی مچ پا بر همکوشی‌های عضلانی و کنترل قامت [(مقالات آماده انتشار)]

 • حسنوند، سبا مقایسۀ تأثیر بازی درمانی و دارو درمانی بر رشد مهارت های حرکتی و دامنۀ توجه کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 97-110]

 • حصاری، سیده اختر یادگیری و تعمیم‌پذیری تمرین کم‌خطا و پرخطا در دختران 10 تا 12 سال [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 49-64]

 • حق پرست، عباس تأثیر تمرین هوازی تداومی متوسط و تناوبی شدید قبل از ایسکمی مغزی بر حافظة فضایی و شاخص نروتروفیک BDNF موش‌های صحرایی نر [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 35-52]

 • حمایت طلب، رسول بررسی رابطه اختلالات رفتاری، راهبردهای مقابلهای و هوش هیجانی در ورزشکاران نوجوان [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 141-156]

 • حمایت طلب، رسول مقایسۀ تأثیر بازی درمانی و دارو درمانی بر رشد مهارت های حرکتی و دامنۀ توجه کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 97-110]

 • حمایت طلب، رسول تأثیر اطلاعات افزودة ویدئویی انتخابی و اجباری بر یادگیری حرکتی شوت جفت بسکتبال: با تأکید بر نظریة نقطه چالش [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 143-166]

 • حمایت طلب، رسول تأثیر قابلیت محیط (فراهم‏سازها) روی ادراک بینایی و تعادل کودکان دچار اختلالات ذهنی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 165-182]

 • حمایت طلب، رسول تاثیر دوروش تدریس کودک محور و معلم محور بررشد حرکتی درشت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 17-36]

 • حمیدی، ندا مقایسة تبحر حرکتی، رفتار و پیشرفت تحصیلی کودکان هشت تا 10 سالة دارای تولد زودرس با همتایان طبیعی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 89-104]

 • حومنیان، داوود تاثیر دوروش تدریس کودک محور و معلم محور بررشد حرکتی درشت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 17-36]

 • حومنیان، داوود اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی آرام بر تعادل و راه رفتن در شرایط تکلیف دوگانه در بیماران اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 65-90]

 • حومنیان شریف آبادی، داود مدل‌یابی عوامل پویای مؤثر در رشد حرکات درشت اطفال نه تا 12 ماهه با استفاده از مدل معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 149-168]

خ

 • خاکسار بلداجی، مهرانگیز تأثیر جفت‌شدگی ویژگی شخصیتی رقابت‌جویی و غیررقابت‌جویی و محیط تمرینی در تمرین مشاهده‌ای بر یادگیری پرتاب دارت [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 103-116]

 • خانمحمدی، راضیه اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی آرام بر تعادل و راه رفتن در شرایط تکلیف دوگانه در بیماران اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 65-90]

 • خجسته مقنی، میلاد خستگی ذهنی اثر بازخورد به کوشش‌های موفق در یادگیری حرکتی را تخریب می‌کند [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 135-150]

 • خیراندیش، علی تأثیر دست‌کاری فاصله و عرض هدف بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال: با تاکید بر شاخص دشواری [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 33-50]

 • خیرخیز، محمد مهدی تأثیر افزایش فاصلۀ توجه بیرونی بر فعالیت الکتریکی عضلات در پرتاب دارت [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 51-64]

 • خرمیان، مهدیه تأثیر برنامه منتخب تعادلی روی توپ و مقاومتی ثبات مرکزی بر تعادل زنان سالمند [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 105-122]

 • خسروآبادی، رضا تغییرات نوسان قامت در تکلیف ایستادن روی سطح باریک همزمان با اجرای تکلیف شناختی [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 135-158]

 • خضری، عبدالرحمن اثر سن نسبی بر حضور در بالاترین سطح ورزش و کسب مدال در تکواندو کاران ایرانی [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 165-186]

 • خلجی، حسن تأثیر آموزش و تمرین شنا بر حس‌ حرکت پسران با اختلال بینایی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 17-28]

 • خلجی، مریم تأثیر تمرینات عملکردی بر تعداد واحدهای حرکتی مرحلۀ افزایش و کاهش شتاب دسترسی به اشیا با اشکال و اندازه‌های متفاوت در کودک شش سال با سندرم‌ داون [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 137-152]

 • خلجی، مریم بررسی اقتصاد دویدن در افراد مبتدی: نقش کانون توجه مربوط و نامربوط با بعد درونی و بیرونی [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 101-122]

 • خلیلیان، فاطمه ویژگی های روان‌سنجی پرسشنامه شایستگی حرکتی ادراک شده در دوره کودکی [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 93-124]

 • خواجوی، داریوش همبستگی بین تغییرات در اندازه‌های روان‌شناختی و عملکردی مرتبط با تعادل و افتادن مردان سالمند متعاقب یک برنامه‌ی تمرینی ترکیبی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 55-72]

 • خواجوی، داریوش ‌رواسازی و پایایی ترجمة فارسی"مقیاس وابستگی به تمرین-تجدیدنظرشده" [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 111-132]

 • خواجوی، داریوش اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی آرام بر تعادل و راه رفتن در شرایط تکلیف دوگانه در بیماران اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 65-90]

 • خواجوی، داریوش تفاوت‌های مرتبط با تغییرات درون‌عملکردی در چشم ساکن تیراندازان با تپانچة ماهر [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 55-68]

 • خوشبختی، جعفر روایی و پایایی آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) در جامعۀ ورزشکاران بزرگ‌سال ایرانی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 31-46]

 • خوئینی، پریسا شناسایی مؤلفه‌های معلم اثربخش تربیت‌بدنی و ارزیابی وضعیت آن در مدارس شهر زنجان [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 47-70]

د

 • دانا، امیر تأثیرآموزش براساس تربیت‌بدنی رشدی بر اختلال کمبود توجه/بیش‌فعالی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 17-34]

 • دانا، امیر تأثیر دست‌کاری کانون توجه بر اجرای ضربة فورهند تاپ اسپین بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز در شرایط فشار روانی بالا [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 67-88]

 • دانا، امیر مقایسة تأثیر تمرینات ادراکی-حرکتی و تمرینات مقاومتی-تعادلی بر اختلالات رفتاری کودکان دچار نقص‌توجه-بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 67-86]

 • دانشیار، الهام تعیین روایی و پایایی آزمون اولریخ ـ سه (TGMD-3) با حمایت بینایی در پسران با اختلال اتیسم [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 33-52]

 • دانشیار، الهام مقایسه دانش تاکتیکی و علاقه موقعیتی درآموزش سنتی و روشهای مبتنی بر بازی [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 123-150]

 • دانشفر، افخم تأثیر آرایش مکانی تمرین (انفرادی، زوجی و گروهی) بر اکتساب و یادداری مهارت‌ طناب‌زنی‌ کودکان دبستانی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 153-166]

 • دانشفر، افخم مقایسة رشد شناختی و حرکتی کودکان پیش‌دبستانی متولد‌شده با وزن کم تولد و وزن طبیعی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 129-140]

 • دانشفر، افخم اثر نوع، صحت و زمان ارائة پیش‌نشانه بر زمان واکنش انتخابی: مطالعة نظریة بازداری بازگشت [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 35-48]

 • دانشفر، افخم اثر تمرین‌های چرخشی بر تعادل با دستکاری حس بینایی و حس عمقی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 69-84]

 • دانشفر، افخم اثر فعالیت بدنی و واقعیت مجازی بر تعادل کارکردی کودکان فلج مغزی همی پالژی اسپاستیک [(مقالات آماده انتشار)]

 • داوری، فرزانه تأثیر تمرینات ریتمیک بر مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی کودکان دارای اختلال بینایی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 117-130]

 • دماوندی، محسن اثر زمان اجرای تمرین و خواب شبانه بر بهبود مولفههای "دقت" و"زمانبندی" مهارت حرکتی ظریف [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 185-204]

 • دهستانی، فاطمه اعتباریابی نسخۀ فارسی آزمون شاخص راه‌رفتن پویا در بیماران مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس (نسخۀ چهار موردی) [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 117-132]

 • دهقانی زاده، جلال تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط بر حافظه‌کاری و چرخش‌ذهنی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 147-162]

 • دهقانی زاده، جلال تعیین روایی و پایایی آزمون اولریخ ـ سه (TGMD-3) با حمایت بینایی در پسران با اختلال اتیسم [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 33-52]

 • دهقانی زاده، جلال اعتباریابی نسخة فارسی پرسش‌نامة «تمرین ذهنی در ورزش» [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 121-144]

 • دهقانی زاده، جلال تأثیر آموزش مبتنی بر بازی بر عملکرد، تصمیم‌گیری و رفتار فراشناختی؛ رویکرد تمرین بازی [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 17-42]

 • دهقانی زاده، جلال تاثیر تمرینات بینایی ـ ورزشی و تحریک مستقیم الکتریکی مغز بر حافظۀ کوتاه مدت بینایی و حافظۀ بازشناسی فضایی بازیکنان والیبال [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 161-184]

 • دودانگه، زهرا نقش بالیدگی‌جسمانی و نوع نگرش والدین به بازی بر شایستگی‌حرکتی ادراک شده دختران در دوران قرنطینه‌خانگی ناشی از پاندمی کووید19 [(مقالات آماده انتشار)]

 • دوستان، محمدرضا تأثیر تغییر در ویژگی‌های مختلف حرکات دو دست بر انتقال حرکت دودستی نامتقارن به الگوی عکس [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 133-152]

 • دوستان، محمدرضا تأثیر دست‌برتری و دستکاری شاخص دشواری بر مؤلفه‌های رفتاری و عصبی اجرای تکلیف مبادلة سرعت- دقت [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 121-150]

 • دوستان، محمدرضا بررسی مؤلفه‌های ردیابی بینایی و میزان خطای فضایی و زمانی در تکلیف هدف‌گیری دوطرفه با دست برتر و غیربرتر [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 131-160]

ر

 • ریاحی، جواد بررسی تشابه بازنمایی عمل در اجرای واقعی و مشاهده پرتاب آزاد بسکتبال در افراد ماهر و مبتدی: مطالعه کینماتیک و الگوی حرکات چشم [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 17-44]

 • رادفر، فروغ تأثیر تمرین بدنی و مشاهده‌ای بر ویژگی‌های الکترومیوگرافی عضلات اصلی درگیر در مهارت سرویس بلند بدمینتون [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 173-187]

 • راد کفترودی، ریحانه اثر تمرین‌های چرخشی بر تعادل با دستکاری حس بینایی و حس عمقی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 69-84]

 • رازدان، سعیده تأثیر انگیختگی ناشی از حضور تماشاگر بر ادراک عمق و حافظۀ فضایی دانشجویان دختر ورزشکار [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 121-138]

 • راستی، جواد تاثیر تمرینات هوازی، واقعیت مجازی و تکالیف دوگانه بر عملکرد حرکتی و افسردگی بیماران ام. ‌اس. افسرده [(مقالات آماده انتشار)]

 • رافعی، مهدی اثر یوگا بر اضطراب والدین و کودکان دارای نقص توجه/ بیش‌‌فعالی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 139-152]

 • رافعی، مهدی ادراک ویژة عمل در سنگ‌نوردی: آثار سطح مهارت و دشواری تکلیف [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 107-130]

 • رافعی بروجنی، مهدی تاثیر آموزش مهارت های اسب سواری بر تعاملات اجتماعی کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 33-46]

 • رافعی بروجنی، مهدی تأثیر تمرین بدنی و مشاهده‌ای بر ویژگی‌های الکترومیوگرافی عضلات اصلی درگیر در مهارت سرویس بلند بدمینتون [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 173-187]

 • رافعی بروجنی، مهدی تأثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ و تمرین بدنی بر بخش پیش حرکتی و حرکتی زمان واکنش ساده و انتخابی [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 17-38]

 • رافعی بروجنی، مهدی تأثیر جفت‌شدگی ویژگی شخصیتی رقابت‌جویی و غیررقابت‌جویی و محیط تمرینی در تمرین مشاهده‌ای بر یادگیری پرتاب دارت [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 103-116]

 • رافعی بروجنی، مهدی مقایسة اثر رقابت فردی و گروهی بر اکتساب و یادداری یک مهارت ورزشی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 17-32]

 • رافعی بروجنی، مهدی تأثیر یک دوره تمرین منتخب روی سطح سخت و نرم بر تعادل ایستا در کودکان با اختلال طیف اتیسم [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 55-80]

 • رافعی بروجنی، مهدی تاثیر ترکیب تصویرسازی حرکتی و مشاهده عمل بر یادگیری سرویس بلند بدمینتون در رده های سنی مختلف با تاکید بر نقش نورون های آینه ای [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 113-138]

 • رجائی، محسن اثر تمرین با خطای بینایی ابینگهاوس (ادراک هدف بزرگ-ادراک هدف کوچک) بر عملکرد مهارت هدف‌گیری در افراد مستقل از زمینه و وابسته به زمینه [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 33-50]

 • رجبی، حمید مقایسۀ اثر تمرینات ایروبیک و پیلاتس بر عملکرد شناختی زنان سالمند [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 29-46]

 • رجبی، فهیمه تاثیر تمرینات پایه ژیمناستیک بر مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 73-88]

 • رحیمی، ربابه تأثیر فعالیت های حرکتی ظریف بر رشد و بهبود توجه دختران دبستانی با تاکید بر روش مونته سوری [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 33-50]

 • رحیمی، مصطفی بررسی تأثیر مداخله‌های فعالیت ورزشی مختلف بر جنبش پذیری و عملکرد تعادل پویای زنان و مردان سالمند ایرانی " مرور نظام‌مند و فراتحلیل [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 165-200]

 • رحمانی، احمد تأثیر تجویز سیستمیک انسولین بر حافظه و یادگیری فضایی موش های صحرایی نر [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 55-70]

 • رحیمیان مشهدی، مریم اثر نوع، صحت و زمان ارائة پیش‌نشانه بر زمان واکنش انتخابی: مطالعة نظریة بازداری بازگشت [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 35-48]

 • رحیمیان مشهدی، مریم روایی و پایایی آزمون رشد مهارت‌های‌حرکتی درشت اولریخ – نسخة سوم در کودکان دختر و پسر هفت تا نه سالة شهر تهران [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 127-148]

 • رحیمیان مشهدی، مریم اثر محیط اجرا و نوع رشتة ورزشی بر ادراک فاصله و عملکرد ورزشکاران [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 39-62]

 • رحیم پور، مظاهر تاثیرخستگی برتصمیم گیری و رفتار جستجوی بینایی بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 17-38]

 • رحمتی، فروغ تأثیر هشت هفته تمرین ایروبیک بر تعاملات اجتماعی کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 65-78]

 • رستمی، ربابه تأثیر و ماندگاری کوتاه‌مدت یک دوره تمرین ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان دارای تأخیر در رشد تعادل [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 53-72]

 • رستمی، ربابه مقایسة مهارت‌های بینایی در داوران کم‌اشتباه و پراشتباه فوتبال [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 75-90]

 • رستمی، رضا اثر مداخلة تمرین حرکتی بر کارکرد اجرایی و انعطاف شناختی پسران هشت تا 10 سالة دارای اختلال هماهنگی رشدی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 35-46]

 • رستمی، سمیرا تاثیر یک دوره بازی های حرکتی هدفمند مفرح مجازی بر آمادگی جسمانی کودکان در دوران قرنطینه خانگی ناشی از شیوع ویروس کرونا [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 171-190]

 • رسولی، آتیه تأثیر فعالیت هوازی با شدت کم و متوسط بر کارکردهای اجرایی و توجه انتخابی کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 63-82]

 • رشیدی، ماهر تأثیر خستگی ناشی از شدت‌های متفاوت تمرین بر زمان‌بندی پیش‌‌بین انطباقی همراه با تغییرات درون‌کوششی [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 157-170]

 • رضایی، رسول تأثیر تمرین هوازی تداومی متوسط و تناوبی شدید قبل از ایسکمی مغزی بر حافظة فضایی و شاخص نروتروفیک BDNF موش‌های صحرایی نر [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 35-52]

 • رضایی، فاطمه اثر بازخورد افزوده به کوشش‌های موفق و ناموفق به نوع کانون توجه بستگی دارد [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 127-146]

 • رضایی، فاطمه تاثیر دوروش تدریس کودک محور و معلم محور بررشد حرکتی درشت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 17-36]

 • رضایی، فاطمه تاثیر تمرین هوازی بر عملکرد حرکتی، شاخص‌های آنتروپومتریکی و هورمون رشد در رت‌های نر در معرض استرس مزمن [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 43-68]

 • رضایی، فاطمه اثربخشی ترکیب حرکت و قصه گویی بر مهارت حرکتی و اضطراب کودکان با اختلال هماهنگی رشدی در دوران قرنطینه [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 83-108]

 • رضایی، مریم نقش تعدیل‌کننده روتین‌های پیش از اجرا در افت ناشی از فشار در پرتاب‌ آزاد بسکتبال [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 91-104]

 • رضائی، فهیمه تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی بسکتبال بر توجه پایدار کودکان مبتلا به کمبود توجه/ بیش‌فعالی [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 139-152]

 • رضائی، فهیمه اثر فعالیت هوازی با و بدون بار شناختی بر شبکۀ هشدار توجه [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 173-188]

 • رضائی، فهیمه رابطۀ بین سطح داوری و نوع رشتۀ ورزشی با میزان خطای ادراک عمق داوران ورزشی در رنگ‏های سرد و گرم [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 147-160]

 • رضائی، فهیمه اثر فعالیت بدنی با سطوح متفاوت بار شناختی بر امواج مغزی قشر سینگولیت [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 17-36]

 • رضوانی بروجنی، الهام مقایسۀ اثر تمرینات ایروبیک و پیلاتس بر عملکرد شناختی زنان سالمند [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 29-46]

 • رفیعی، صالح جستجوی بینایی و دقت تصمیم گیری داوران ماهر و مبتدی بسکتبال [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 65-76]

 • رفیعی، صالح تأثیرآموزش براساس تربیت‌بدنی رشدی بر اختلال کمبود توجه/بیش‌فعالی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 17-34]

 • رفیعی، صالح مقایسة مهارت‌های بینایی داوران ماهر و مبتدی بسکتبال [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 17-32]

 • رفیعی، صالح مقایسه تأثیر توان‌بخشی شناختی و بازی‌های حرکتی هدفمند بر انعطاف‌پذیری شناختی و هماهنگی حرکتی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی [(مقالات آماده انتشار)]

 • رفیعی، صالح بررسی تشابه بازنمایی عمل در اجرای واقعی و مشاهده پرتاب آزاد بسکتبال در افراد ماهر و مبتدی: مطالعه کینماتیک و الگوی حرکات چشم [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 17-44]

 • رفیعی، صالح مقایسه رفتار پیش بینی و جستجوی بینایی سرویس بلند بین بازیکنان ماهر و غیر ماهر بدمینتون [(مقالات آماده انتشار)]

 • رفیعی، صالح تأثیر بازی‌های حرکتی هدفمند انفرادی و گروهی بر مهارت‌های بینایی-حرکتی در کودکان دختر هشت ساله [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 59-86]

 • رمضان زاده، حسام انتقال از ادراک به عمل: نقش یکپارچگی بینایی ـ شنوایی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 35-46]

 • رمضان زاده، حسام نقش کینماتیک‌های شنیداری حرکت در بازتولید و یادگیری مشخصات فضایی الگوی حرکت [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 125-148]

 • رمضان زاده، حسام تداخل کم‌خطا و یادگیری حرکتی: نقش حافظة کاری در خودکاری مهارت [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 81-110]

 • رمضان زاده، حسام ویژگی های روان‌سنجی پرسشنامه شایستگی حرکتی ادراک شده در دوره کودکی [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 93-124]

 • رمضان زاده، حسام تاثیر تداخل زمینه ای در شرایط آشکار و پنهان بر یادگیری حرکتی کودکان دیرآموز [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-90]

 • رنجبر، زهرا اثر فعالیت بدنی و واقعیت مجازی بر تعادل کارکردی کودکان فلج مغزی همی پالژی اسپاستیک [(مقالات آماده انتشار)]

 • رهاوی عزآبادی، رزا مقایسۀ آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم بر یادگیری مهارت سرویس والیبال [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 155-172]

 • رهاوی عزآبادی، رزا مقایسة تبحر حرکتی، رفتار و پیشرفت تحصیلی کودکان هشت تا 10 سالة دارای تولد زودرس با همتایان طبیعی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 89-104]

 • رهبان فرد، حسن تأثیر ترکیب تمرین مشاهده‌ای، سایه‌زنی و فیزیکی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 149-168]

 • رهبان فرد، حسن اثر آرایش‌های منتخب تمرین بر اکتساب و یادگیری زمانبندی نسبی یک تکلیف حرکتی: با تأکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-90]

 • روحی، میترا شناسایی مؤلفه‌های معلم اثربخش تربیت‌بدنی و ارزیابی وضعیت آن در مدارس شهر زنجان [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 47-70]

ز

 • زارعی، آرش آیا تجربه می‌تواند میانجی رابطۀ بین دانش تاکتیکی شفاهی با عملکرد تاکتیکی بازیکنان مدارس فوتبال باشد؟ [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 161-186]

 • زارعی، جواد تأثیر تمرینات ویژة انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 ساله [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 177-194]

 • زارعیان، احسان تأثیر هشت هفته تمرین ایروبیک بر تعاملات اجتماعی کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 65-78]

 • زارعیان، احسان تأثیر خستگی ناشی از شدت‌های متفاوت تمرین بر زمان‌بندی پیش‌‌بین انطباقی همراه با تغییرات درون‌کوششی [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 157-170]

 • زارعیان، احسان تأثیر انگیختگی ناشی از حضور تماشاگر بر ادراک عمق و حافظۀ فضایی دانشجویان دختر ورزشکار [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 121-138]

 • زارعیان، احسان تأثیر آرایش مکانی تمرین (انفرادی، زوجی و گروهی) بر اکتساب و یادداری مهارت‌ طناب‌زنی‌ کودکان دبستانی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 153-166]

 • زارعیان، احسان سهم نسبی کارکردهای اجرایی پایه در پیش‌بینی عملکرد تیراندازی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 39-54]

 • زارع زاده، مهشید اثر دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف ثانویۀ شنیداری [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 73-88]

 • زارع زاده، مهشید مقایسة اختلالات بینایی و مشکلات حرکتی دربین کودکان زودرس و سالم سه تا هفت سال [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 87-106]

 • زاهدی، حمید اثر کانون توجه مربوط و نامربوط و سطح مهارت بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط فشار روانی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 105-118]

 • زیدآبادی، رسول اثر بازخورد افزوده به کوشش‌های موفق و ناموفق به نوع کانون توجه بستگی دارد [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 127-146]

 • زیدآبادی، رسول خستگی ذهنی اثر بازخورد به کوشش‌های موفق در یادگیری حرکتی را تخریب می‌کند [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 135-150]

 • زمانی، مهسا تأثیر تمرین بدنی و مشاهده‌ای بر ویژگی‌های الکترومیوگرافی عضلات اصلی درگیر در مهارت سرویس بلند بدمینتون [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 173-187]

 • زمانی ثانی، سید حجت تأثیر بازی در فضای باز طبیعی و سرپوشیده بر رشد اجتماعی و ادراکی کودکان پیش‌دبستانی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 103-120]

 • زمانی ثانی، سید حجت روان سنجی نسخه فارسی ابزارهای اندازه‌گیری آمادگی جسمانی ذهنی و عینی در سالمندان ایرانی [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 151-180]

 • زمانی ثانی، سید حجت ارتباط بین فراهم‌سازی در محیط خانه با رشد حرکتی و اجتماعی کودکان 7-10 سال: تابعی از نظریه بوم‌شناختی [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 137-160]

 • زمانی ثانی، سید حجت آیا شاخص‌های سلامت نوزادان و وضعیت اجتماعی-اقتصادی والدین می‌تواند رشد حرکتی و ادراک بینایی کودکان را پیش‌بینی کند؟ [(مقالات آماده انتشار)]

 • زنگانه، آزاده تأثیر تکلیف دوگانه، مجرد و ترکیبی بر راه‌رفتن زنان سالمند با تجربۀ افتادن و بدون تجربۀ افتادن [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 61-82]

 • زیوری، فاطمه تأثیر سطح مهارت الگو و تواتر بازخورد بر یادگیری تکلیف هدف‌گیری زنجیره‌ای ساده [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 17-34]

ژ

 • ژولی، زهرا اثربخشی ترکیب حرکت و قصه گویی بر مهارت حرکتی و اضطراب کودکان با اختلال هماهنگی رشدی در دوران قرنطینه [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 83-108]

س

 • ساجدی، راضیه تاثیر توزیع تمرین ودشواری تکلیف شناختی بر تحکیم تکلیف کنترل قامت [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 125-148]

 • ساداتی فیروزآبادی، سمیه اثربخشی درمان یکپارچگی حسی ـ حرکتی بر مهارت‌های حرکتی در دانش‌آموزان با کم‌توانی یادگیری [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 105-118]

 • سالیانه، محمدعلی مقایسۀ تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب در فضای سبز و سالن بر کاهش علائم نارسایی توجه/ فزون‌کنشی ‌دختران هفت تا 11 سال [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 51-72]

 • سیاووشی، الهه تأثیر آرایش مکانی تمرین (انفرادی، زوجی و گروهی) بر اکتساب و یادداری مهارت‌ طناب‌زنی‌ کودکان دبستانی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 153-166]

 • سبزی، امیر حمزه تأثیرآموزش براساس تربیت‌بدنی رشدی بر اختلال کمبود توجه/بیش‌فعالی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 17-34]

 • سپهری بناب، حسن یادگیری کنترل حرکتی پیش‌بینانه در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 85-108]

 • سپهری بناب، حسن تسهیل و تحکیم یادگیری حرکتی رویه‌ای با استفاده از نوروفیدبک [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 129-146]

 • ستوده، محمدصابر اثر سطوح مختلف فعال‌سازی بر کنترل تولید نیروی پای برتر تکواندوکاران نخبه [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 47-58]

 • سیدعزیزی، حسنی اثر دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی و درونی در افراد مستقل از زمینه و وابسته به زمینه بر عملکرد و یادگیری پرتاب دارت [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 131-148]

 • سرلک، زهرا تدوین بسته تمرینی جسمانی حرکتی مختص کودکان و نوجوانان دارای اختلال طیف اتیسم و بررسی تاثیر این بسته بر ویژگی های اتیستیک این افراد [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 131-164]

 • سعادتی فرد، الهه روایی و پایایی آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) در جامعۀ ورزشکاران بزرگ‌سال ایرانی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 31-46]

 • سلامی، صدیقه روایی و پایایی آزمون رشد مهارت‌های‌حرکتی درشت اولریخ – نسخة سوم در کودکان دختر و پسر هفت تا نه سالة شهر تهران [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 127-148]

 • سلامی، صدیقه ویژگی‌های روان‌سنجی (روایی و پایایی) نسخة فارسی آزمون هماهنگی بدن (KTK) در کودکان پنج تا 14 ‌سالة شهر تهران: مطالعه مقدماتی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 71-96]

 • سلطانی، مصطفی اثر سن نسبی بر حضور در بالاترین سطح ورزش و کسب مدال در تکواندو کاران ایرانی [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 165-186]

 • سلطانی، نکیسا تأثیر تمرین بدنی و مشاهده‌ای بر ویژگی‌های الکترومیوگرافی عضلات اصلی درگیر در مهارت سرویس بلند بدمینتون [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 173-187]

 • سلطان احمدی، تینا تأثیرآموزش براساس تربیت‌بدنی رشدی بر اختلال کمبود توجه/بیش‌فعالی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 17-34]

 • سلطانیان، محمدعلی تأثیر هفت هفته تمرینات ثبات مرکزی و تعادلی بر عملکرد حرکتی و نارسایی‏های شناختی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 17-34]

 • سلطانیان، محمدعلی اعتباریابی نسخۀ فارسی آزمون شاخص راه‌رفتن پویا در بیماران مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس (نسخۀ چهار موردی) [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 117-132]

 • سلمان، زهرا تأثیر تمرینات قدرتی، تمرینات ویژة انگشتان و ترکیبی از آن دو بر سرعت و دقت حرکات ظریف زنان سالمند [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 71-86]

 • سلیمانی، مهران تعیین روایی و پایایی آزمون اولریخ ـ سه (TGMD-3) با حمایت بینایی در پسران با اختلال اتیسم [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 33-52]

 • سلیمان‌بیگی، شادیه سهم نسبی کارکردهای اجرایی پایه در پیش‌بینی عملکرد تیراندازی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 39-54]

 • سلمان زاده، محمدرضا تعیین روایی وپایایی نسخة فارسی مقیاس وابستگی به پرورش اندام [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 71-88]

 • سنجری، محمدعلی تغییرات نوسان قامت در تکلیف ایستادن روی سطح باریک همزمان با اجرای تکلیف شناختی [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 135-158]

 • سنجری، محمد علی انتقال از ادراک به عمل: نقش یکپارچگی بینایی ـ شنوایی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 35-46]

 • سنجری، محمد علی اثر همسازی جمله- عمل بر نوسانات پاسچری [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 143-160]

 • سهرابی، میرمعصوم جو انگیزشی مربی، نیازهای روانشناختی، انگیزش درونی و مشارکت ورزشی مداوم در دختران نوجوان ورزشکار [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 171-184]

 • سهرابی، مهدی تاثیر تخمین خطا و تواتر بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادگیری تکالیف حرکتی و شناختی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 119-140]

 • سهرابی، مهدی مقایسۀ رشد مهارت‌های حرکتی درشت در کودکان سالم و تالاسمی ماژور [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 59-70]

 • سهرابی، مهدی تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 161-176]

 • سهرابی، مهدی تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بر حافظۀ کاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 149-162]

 • سهرابی، مهدی مقایسۀ اثربخشی انواع مداخلات شناختی ـ حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمند [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 47-72]

 • سهرابی، مهدی تأثیر تمرین واقعیت مجازی و واقعی با و بدون محدودیت اطلاعات صوتی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 89-108]

 • سهرابی، مهدی تأثیر تمرینات ویژة انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 ساله [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 177-194]

 • سهرابی، مهدی مقایسة تاثیر تمرین تکلیف‌مداربا فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 17-34]

 • سهرابی، مهدی تأثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 35-48]

 • سهرابی، مهدی اثر تمرینات اداراکی ـ حرکتی منتخب بر تبحر حرکتی کودکان با اختلال یادگیری [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 51-68]

 • سهرابی، مهدی تأثیر محرومیت از خواب قبل از تمرین جسمانی، ذهنی، مشاهده‌ای و ترکیبی بر اکتساب و یادداری سرویس کوتاه بدمینتون [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 149-164]

 • سهرابی، مهدی تأثیر واقعیت مجازی بر قابلیت تصویرسازی حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 39-64]

 • سهرابی، مهدی تاثیر تمرینات شناختی و حرکتی کنسول‌های Wii بر تبحر حرکتی، توجه دیداری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان دارای اختلال نقص توجه/فزون‌کنشی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سهرابی، مهدی تأثیر تصویرسازی کانون توجه درونی و بیرونی نزدیک و دور بر زمان پاسخ کاراته کاهای ماهر [(مقالات آماده انتشار)]

 • سوزنده پور، سید رسول نقش بازی‌های گام‌برداری اگزرگیم و تردمیل در بهبود کارکردهای جسمانی سالمندان [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 125-142]

ش

 • شادفر، رضا تأثیر تمرینات ادراک بینایی بر ادراک عمق کودکان دارای اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شایسته، شکوه ادراک ویژة عمل در سنگ‌نوردی: آثار سطح مهارت و دشواری تکلیف [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 107-130]

 • شاهدوست، کامران مقایسۀ 12 هفته تمرینات یوگا، پیلاتس و تمرینات ترکیبی بر تعادل کارکردی زنان سالمند با خطر در‌معرض زمین‌خوردن تحت تکلیف دوگانه [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 49-64]

 • شبان، الناز اثر تداخل زمینه‏ای بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت‌های پایه ژیمناستیک کودکان [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 161-176]

 • شتاب بوشهری، سیده ناهید تأثیر دستور‌العمل‌های کانون توجه درونی و بیرونی بر یادگیری حفظ تعادل پویا در کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 95-110]

 • شتاب‌بوشهری، سیده ناهید بررسی مؤلفه‌های ردیابی بینایی و میزان خطای فضایی و زمانی در تکلیف هدف‌گیری دوطرفه با دست برتر و غیربرتر [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 131-160]

 • شجاع، اتلا تأثیر تمرین مشاهده‌ای خودکنترلی و سطح مهارت الگو بر یادگیری سرویس بلند بدمینتون [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 35-48]

 • شجاعی، معصومه اثر تمرین‌های چرخشی بر تعادل با دستکاری حس بینایی و حس عمقی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 69-84]

 • شجاعی، معصومه اثر فعالیت بدنی و واقعیت مجازی بر تعادل کارکردی کودکان فلج مغزی همی پالژی اسپاستیک [(مقالات آماده انتشار)]

 • شیخ، محمود بررسی رابطه اختلالات رفتاری، راهبردهای مقابلهای و هوش هیجانی در ورزشکاران نوجوان [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 141-156]

 • شیخ، محمود تأثیر یک ‌دوره برنامۀ تمرینی بر بهبود مهارت‌های دستکاری کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 15-30]

 • شیخ، محمود تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ) [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 49-72]

 • شیخ، محمود تأثیر تحریکات لمسی حرکتی توسط مادر بر رشد جسمی نوزاد نارس [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 145-160]

 • شیخ، محمود اثر تمرین در آب به همراه دلفین و بدون دلفین بر مهارت های حرکتی درشت کودکان هشت سالۀ مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 171-184]

 • شیخ، محمود تأثیر تغییر در ویژگی‌های مختلف حرکات دو دست بر انتقال حرکت دودستی نامتقارن به الگوی عکس [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 133-152]

 • شیخ، محمود تأثیر تکلیف دوگانه، مجرد و ترکیبی بر راه‌رفتن زنان سالمند با تجربۀ افتادن و بدون تجربۀ افتادن [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 61-82]

 • شیخ، محمود تأثیر اطلاعات افزودة ویدئویی انتخابی و اجباری بر یادگیری حرکتی شوت جفت بسکتبال: با تأکید بر نظریة نقطه چالش [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 143-166]

 • شیخ، محمود تأثیر قابلیت محیط (فراهم‏سازها) روی ادراک بینایی و تعادل کودکان دچار اختلالات ذهنی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 165-182]

 • شیخ، محمود اثر کانون توجه درونی و بیرونی بر نوسان در تکالیف قامتی و فراقامتی در سالمندان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 89-104]

 • شیخ، محمود ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسشنامة «رفتارهای اجتنابی ناشی از ترس از افتادن» در سالمندان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 99-120]

 • شیخ، محمود تاثیر دوروش تدریس کودک محور و معلم محور بررشد حرکتی درشت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 17-36]

 • شیخ، محمود اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی آرام بر تعادل و راه رفتن در شرایط تکلیف دوگانه در بیماران اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 65-90]

 • شیخ، محمود تاثیر دو روش برنامۀ تمرینی حرکتی و بازی‌های کامپیوتری بر مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال سندرم داون [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 17-36]

 • شیخ، محود تأثیر تمرینات ادراک بینایی بر ادراک عمق کودکان دارای اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شیخی، سحر تأثیر سطح مهارت الگو بر سرکوب ریتم میو در شوت سه‌گام بسکتبال [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 141-154]

 • شیری، هاجر تأثیر هفت هفته تمرینات ثبات مرکزی و تعادلی بر عملکرد حرکتی و نارسایی‏های شناختی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 17-34]

 • شیرزاد، الهام تأثیر قیود تکلیف بر تغییرپذیری هماهنگی در کوشش‌های موفق و ناموفق پاس چیپ فوتبال [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 97-114]

 • شیرزاد عراقی، الهام تأثیر قیود تکلیف تو‌درتو بر سرعت جابجایی، سرعت و دقت پرتاب در هندبالیست‌های نخبه [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 97-112]

 • شریعتی، امیر اثر بازی‌درمانی بر حافظۀ کوتاه‌مدت کودکان کم‌توان‌ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 73-88]

 • شریعت زاده جنیدی، محمد تأثیر یک دوره تمرین قدرتی ـ تعادلی بر تعادل ایستا و قدرت ایزومتریک دختران کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 33-48]

 • شریفی، زینب تأثیر سازگاری منشوری سیستم بینایی بر کنترل قامت و دقت پرتاب دارت [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 101-114]

 • شریف نژاد، علی شناسایی نقشه‌های خودسازمانی در تیم ملی فوتبال ایران از دیدگاه نظریة شبکه‌های اجتماعی: تحلیلی بر عملکرد هجومی در مسابقات جام جهانی 2018 روسیه [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 69-86]

 • شریف نژاد، علی تاثیر کانون توجه بیرونی و درونی بر فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی در فازهای مختلف حرکت پرش عمودی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 87-102]

 • شریف نژاد، علی بررسی ارتباط بین کنترل پیش خوراندی قامت و خطای ثابت و متغیر در تکلیف زمانبندی پیش بینی انطباقی: مطالعه بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز [(مقالات آماده انتشار)]

 • شریف نژاد، علی اثر دستکاری قیود تکلیف در بازی در زمین های کوچک بر تعاملات تیمی و عملکرد تکنیکی بازیکنان در بازی رقابتی فوتبال: کاربرد نظریه شبکه های اجتماعی در تحلیل عملکرد [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 187-212]

 • شیرمهنجی، فاطمه مقایسه رفتار پیش بینی و جستجوی بینایی سرویس بلند بین بازیکنان ماهر و غیر ماهر بدمینتون [(مقالات آماده انتشار)]

 • شیرینی، علیرضا ارتباط بین ترس از افتادن با اضطراب، حرکت‎پذیری کارکردی و تعادل سالمندان آسایشگاهی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 135-148]

 • شیروانی ها، زهره توجه به دیدگاه‌های مختلف توانایی‌ها: تأثیر بازخورد عمومی و غیر-عمومی در یادگیری مهارت‌های حرکتی کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 15-32]

 • شیروانی ها، زهره تأثیر برنامه‌های آموزش فراگیر در مدارس ابتدایی بر رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 105-124]

 • شعبانپور، رضا اثرهای هشت هفته مداخلة تمرینی در آب بر تعادل ایستا و پویای کودکان فلج مغزی همی‌پلژی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 49-64]

 • شفیع زاده، علی تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان هشت تا 10 سال کم‌توان ذهنی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 105-118]

 • شفیع زاده، علی اثر تداخل زمینه‏ای بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت‌های پایه ژیمناستیک کودکان [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 161-176]

 • شمس، امیر تاثیر فواصل زمانی مختلف تمرین آسایی بر تحکیم مبتنی بر ثبات و ارتقاء حافظة آشکار [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 127-144]

 • شمس، امیر تأثیر ترکیب روش‌های تمرینی مشاهدة عمل، تصویرسازی حرکتی و تمرین جسمانی بر استواری حرکات درون‌مرحله و برون‌مرحله [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 109-130]

 • شمس، امیر ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة تصویرسازی ورزشی (SIQ) در ورزشکاران تیم‌های ملی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 17-36]

 • شمس، امیر ویژگی‌های روان‌سنجی (روایی و پایایی) نسخة فارسی آزمون هماهنگی بدن (KTK) در کودکان پنج تا 14 ‌سالة شهر تهران: مطالعه مقدماتی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 71-96]

 • شمس، امیر تاثیرخستگی برتصمیم گیری و رفتار جستجوی بینایی بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 17-38]

 • شمس، امیر تأثیر فعالیت هوازی با شدت کم و متوسط بر کارکردهای اجرایی و توجه انتخابی کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 63-82]

 • شمسی پور، پروانه تاثیر توزیع تمرین ودشواری تکلیف شناختی بر تحکیم تکلیف کنترل قامت [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 125-148]

 • شمسی پور دهکردی، پروانه نقش خواب و بیداری بر تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظه توالی حرکتی پنهان در جوانان [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 33-54]

 • شمسی پور دهکردی، پروانه ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة تصویرسازی ورزشی (SIQ) در ورزشکاران تیم‌های ملی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 17-36]

 • شمسی پور دهکردی، پروانه اثر ریتم شبانه‌روزی و تغییرپذیری تمرین بر تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظة حرکتی آشکار [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 87-108]

 • شمسی پور دهکردی، پروانه اثر زمان‌بندی تمرین و ریتم شبانه‌روزی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 51-70]

 • شمسی پور دهکردی، پروانه روایی و پایایی آزمون رشد مهارت‌های‌حرکتی درشت اولریخ – نسخة سوم در کودکان دختر و پسر هفت تا نه سالة شهر تهران [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 127-148]

 • شمسی پور دهکردی، پروانه اثربخشی میزان فراهم‌سازی محیط بر بهرة هوشی، تبحر حرکتی و مهارت اجتماعی کودکان: تابعی از نظریة سیستم‌های پویا [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 69-88]

 • شمسی پور دهکردی، پروانه ویژگی‌های روان‌سنجی (روایی و پایایی) نسخة فارسی آزمون هماهنگی بدن (KTK) در کودکان پنج تا 14 ‌سالة شهر تهران: مطالعه مقدماتی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 71-96]

 • شمسی پور دهکردی، پروانه نقش بالیدگی‌جسمانی و نوع نگرش والدین به بازی بر شایستگی‌حرکتی ادراک شده دختران در دوران قرنطینه‌خانگی ناشی از پاندمی کووید19 [(مقالات آماده انتشار)]

 • شمسی پور دهکردی، پروانه تاثیر نوع و زمان القای هیجانی و خواب شبانه بر مکانیسم های تحکیم و بازتحکیم حافظه حرکتی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 115-138]

 • شمسی ماجلان، علی تأثیر نوع کانون توجه و فراوانی بازخورد بر دانش آشکار و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 85-102]

 • شهابی، نسرین اثر ریتم شبانه‌روزی و تغییرپذیری تمرین بر تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظة حرکتی آشکار [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 87-108]

 • شهابی کاسب، محمدرضا اثر زمان اجرای تمرین و خواب شبانه بر بهبود مولفههای "دقت" و"زمانبندی" مهارت حرکتی ظریف [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 185-204]

 • شهابی کاسب، محمدرضا طراحی و ساخت پرسش‌نامه ترصد در دیدبانی منجیان غریق [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 105-126]

 • شهابی کاسب، محمدرضا اثر یادگیری قیاسی، آشکار و ترکیبی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت حرکتی پیچیده [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 119-136]

 • شهابی کاسب، محمدرضا خستگی ذهنی اثر بازخورد به کوشش‌های موفق در یادگیری حرکتی را تخریب می‌کند [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 135-150]

 • شهاوند، امیر تفاوت‌های مرتبط با تغییرات درون‌عملکردی در چشم ساکن تیراندازان با تپانچة ماهر [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 55-68]

 • شهبازی، سهیلا اعتباریابی نسخة فارسی پرسش‌نامة «تمرین ذهنی در ورزش» [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 121-144]

 • شهبازی، مهدی تعیین روایی عاملی و پایایی نسخه فارسی آزمون راهبردهای اجرا-2 [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 15-42]

 • شهبازی، مهدی تأثیر قیود تکلیف تو‌درتو بر سرعت جابجایی، سرعت و دقت پرتاب در هندبالیست‌های نخبه [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 97-112]

 • شهبازی، مهدی تأثیر روش‎های تمرین کم‌خطا، پرخطا و مقیاس‌بندی تجهیزات بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 115-134]

 • شهبازی، مهدی تأثیر نوع کانون توجه و فراوانی بازخورد بر دانش آشکار و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 85-102]

 • شهبازی، مهدی تأثیر قیود تکلیف بر تغییرپذیری هماهنگی در کوشش‌های موفق و ناموفق پاس چیپ فوتبال [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 97-114]

 • شهبازی، مهدی تاثیر کانون توجه بیرونی و درونی بر فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی در فازهای مختلف حرکت پرش عمودی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 87-102]

 • شهبازی، مهدی بررسی ارتباط بین کنترل پیش خوراندی قامت و خطای ثابت و متغیر در تکلیف زمانبندی پیش بینی انطباقی: مطالعه بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز [(مقالات آماده انتشار)]

 • شهبازی، مهدی تاثیر تداخل زمینه ای در شرایط آشکار و پنهان بر یادگیری حرکتی کودکان دیرآموز [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-90]

 • شهبازی، مهدی تاثیر خودکنترلی دشواری تکلیف در ابتدا و انتهای تمرین بر یادگیری حرکتی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شهبازی، مهدی تاثیر راهبردهای فراشناختی و بازی در خانه‌ (بسته پیشنهادی یونیسف) بر یادگیری مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان 5 تا 8 سال در همه‌گیری بیماری کرونا [(مقالات آماده انتشار)]

 • شهبازی، مهدی تاثیر تمرینات ایروبیک در آب و خشکی بر تحریک پذیری حسی بیماران دیابتی نوع2 [(مقالات آماده انتشار)]

 • شهبازی، مهدی تاثیر انواع کانون توجه بر طرح‌ریزی حرکتی پیش‌بینانه و ارتباط آن با کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [(مقالات آماده انتشار)]

 • شهریاری، محسن تأثیر دستور‌العمل‌های کانون توجه درونی و بیرونی بر یادگیری حفظ تعادل پویا در کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 95-110]

 • شهربانیان، شهناز تأثیر قابلیت محیط (فراهم‏سازها) روی ادراک بینایی و تعادل کودکان دچار اختلالات ذهنی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 165-182]

 • شهرزاد، ندا ارتباط بهرة هوشی و هوش هیجانی با تبحر حرکتی در پسران 14-10 سال شهر تهران [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 65-78]

 • شهرزاد، ندا تأثیر هشت هفته تمرین ریتمیک ایروبیک با موسیقی بر تبحر حرکتی، اضطراب و افسردگی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 57-70]

 • شهرزاد، ندا تأثیر سبک‌های فرزندپروری بر مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان پنج تا شش سال [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 133-150]

 • شهرکی، منصوره تأثیر تحریک موزون شنیداری حین تمرین راه‌رفتن بر شاخص‌های کینماتیکی گام‌-برداری بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 149-164]

 • شهرکی، منصوره تأثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 35-48]

ص

 • صابری کاخکی، علیرضا بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 143-156]

 • صابری کاخکی، علیرضا مقایسۀ دو روش مختلف تمرینی برای کمک به انعطاف‌پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 17-28]

 • صابری کاخکی، علیرضا اثر دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف ثانویۀ شنیداری [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 73-88]

 • صابری کاخکی، علیرضا بررسی تأثیر دو روش الگودهی ویدئویی و زنده بر فراگیری، یادداری و انتقال مهارت پرتاب‌کردن در کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 35-48]

 • صابری کاخکی، علیرضا مقایسة تاثیر تمرین تکلیف‌مداربا فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 17-34]

 • صابری کاخکی، علیرضا تاثیر تمرین با انسداد بینایی بر اجرای مهارت فورهند بازیکنان غیرماهر تنیس روی میز [(مقالات آماده انتشار)]

 • صابری کاخکی، علیرضا مقایسه تاثیر دو روش تغییرپذیری بر یادگیری مهارت ضربه گلف: تداخل زمینه ای و یادگیری افتراقی [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 69-92]

 • صابری کاخکی، علیرضا اثر آرایش‌های منتخب تمرین بر اکتساب و یادگیری زمانبندی نسبی یک تکلیف حرکتی: با تأکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-90]

 • صابری کاخکی، علیرضا تأثیر تصویرسازی کانون توجه درونی و بیرونی نزدیک و دور بر زمان پاسخ کاراته کاهای ماهر [(مقالات آماده انتشار)]

 • صادقی، ابراهیم تأثیر سازگاری منشوری سیستم بینایی بر کنترل قامت و دقت پرتاب دارت [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 101-114]

 • صادقی، حسن تاثیر شش هفته آموزش خطی بر الگوی کینماتیکی راه رفتن در کودکان 3-5 سال [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 37-58]

 • صادقی، رضا ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس یادگیری، اجرا و توجه عملکردی (LEAF) در ورزشکاران [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 99-142]

 • صادقی، فاطمه تأثیر تمرینات ادراکی ـ حرکتی بر رشد اجتماعی کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 37-52]

 • صادقی دمنه، ابراهیم مقایسۀ اثر تمرین در یادگیری حرکات هماهنگ درون‌مرحله و برون‌مرحله در دست و پا [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 153-172]

 • صارمیان، محمد تاثیر آموزش مهارت های اسب سواری بر تعاملات اجتماعی کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 33-46]

 • صالحی، جواد تأثیر تجویز سیستمیک انسولین بر حافظه و یادگیری فضایی موش های صحرایی نر [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 55-70]

 • صالحی، حمـید آثار قیود تکلیف بر الگوهای پرتاب کودکان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 105-126]

 • صالحی، حمـید ادراک ویژة عمل در سنگ‌نوردی: آثار سطح مهارت و دشواری تکلیف [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 107-130]

 • صالحی، حمید نقش تعدیل‌کننده روتین‌های پیش از اجرا در افت ناشی از فشار در پرتاب‌ آزاد بسکتبال [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 91-104]

 • صالحی، حمید اثر تمرینات شناختی بر انجماد راه‌رفتن و کارکردهای شناختی مرتبط با آن در سالمندان پارکینسونی مبتلا به انجماد راه‌رفتن [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 87-108]

 • صالحی، حمید تأثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ و تمرین بدنی بر بخش پیش حرکتی و حرکتی زمان واکنش ساده و انتخابی [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 17-38]

 • صالحی، مریم تأثیر فعالیت های حرکتی ظریف بر رشد و بهبود توجه دختران دبستانی با تاکید بر روش مونته سوری [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 33-50]

 • صالحی، مریم تاثیر تمرینات هوازی، واقعیت مجازی و تکالیف دوگانه بر عملکرد حرکتی و افسردگی بیماران ام. ‌اس. افسرده [(مقالات آماده انتشار)]

 • صـالـحی، حمـید رشد طرح‌ریزی حالت راحت پایانی در یک تکلیف دست‌کاری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 135-152]

 • صائمی، اسماعیل تأثیر دست‌برتری و دستکاری شاخص دشواری بر مؤلفه‌های رفتاری و عصبی اجرای تکلیف مبادلة سرعت- دقت [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 121-150]

 • صائمی، اسماعیل اثر توهم بینایی بر یادگیری حرکتی ضربة پات‌گلف و خودکارآمدی در سالمندان [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 151-166]

 • صائمی، اسماعیل تاثیر خودکنترلی دشواری تکلیف در ابتدا و انتهای تمرین بر یادگیری حرکتی [(مقالات آماده انتشار)]

 • صحبتیها، محمد تأثیر روش‎های تمرین کم‌خطا، پرخطا و مقیاس‌بندی تجهیزات بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 115-134]

 • صداقت، حمید تاثیر دو روش برنامۀ تمرینی حرکتی و بازی‌های کامپیوتری بر مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال سندرم داون [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 17-36]

 • صدیقی فاروجی، فاطمه اعتباریابی نسخة فارسی مقیاس لذت فعالیت بدنی در کودکان [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 17-36]

 • صفری، حدیث تاثیر تمرینات جسمانی و نوروفیدبک بر تعادل بیماران مبتلا به سکته مغزی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 95-110]

 • صفوی، شیلا تأثیر تمرینات ادراکی ـ حرکتی بر رشد اجتماعی کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 37-52]

 • صفوی، شیلا تأثیر یک دوره برنامه تمرینی با تأکید بر تأثیر مهارت‏های حرکتی ظریف بر کنش‌های اجرایی کودکان با اختلال یادگیری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 37-56]

 • صفوی، شیلا اثر تمرین با خطای بینایی ابینگهاوس (ادراک هدف بزرگ-ادراک هدف کوچک) بر عملکرد مهارت هدف‌گیری در افراد مستقل از زمینه و وابسته به زمینه [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 33-50]

 • صفوی، شیلا تأثیر یک دوره تمرین منتخب روی سطح سخت و نرم بر تعادل ایستا در کودکان با اختلال طیف اتیسم [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 55-80]

 • صفوی همامی، شیلا مقایسة تأثیر استرس محدودیت حرکتی بر یادگیری و حافظة فضایی رت‌های نر پیر و جوان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 165-178]

 • صفوی همامی، شیلا اثر بهینه کردن شرایط عملکرد از طریق انتظارات بهبودیافته، حمایت خودمختاری و تمرکز توجه بیرونی بر یادگیری یک مهارت حرکتی در کودکان [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 17-38]

 • صمدی، حسین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی ابزار سواد بدنی ادراک شده در معلمان تربیت بدنی [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 161-186]

ض

 • ضامنی مطلق، مهدی اثر تمرینات شناختی بر انجماد راه‌رفتن و کارکردهای شناختی مرتبط با آن در سالمندان پارکینسونی مبتلا به انجماد راه‌رفتن [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 87-108]

 • ضرغامی، مهدی تفاوت‌های مرتبط با فاصله‌دهی کانون توجه بیرونی بر تعادل ایستا بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 205-218]

ط

 • طالبی، الهام تأثیر فعالیت های منتخب هوازی بر خودپندارۀ بدنی زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شدۀ تحت رادیوتراپی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 163-176]

 • طالبی، الهام تأثیر ترکیب‌های مختلف تمرین بدنی و تمرین ذهنی بر افزایش درجۀ آزادی (دامنۀ حرکتی) مفصل شانۀ زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی رادیکال‌شدۀ تحت-رادیوتراپی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 153-172]

 • طالبی، الهه تأثیر فعالیت های منتخب هوازی بر خودپندارۀ بدنی زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شدۀ تحت رادیوتراپی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 163-176]

 • طالبی، الهه تأثیر ترکیب‌های مختلف تمرین بدنی و تمرین ذهنی بر افزایش درجۀ آزادی (دامنۀ حرکتی) مفصل شانۀ زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی رادیکال‌شدۀ تحت-رادیوتراپی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 153-172]

 • طالبی، روح الله اثر سطوح مختلف فعال‌سازی بر کنترل تولید نیروی پای برتر تکواندوکاران نخبه [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 47-58]

 • طالبی، روح الله تأثیر دست‌کاری فاصله و عرض هدف بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال: با تاکید بر شاخص دشواری [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 33-50]

 • طالبی، روح الله تاثیر موسیقی به عنوان یک مولفه انگیزشی بر دقت تولید نیروی ایزوکنتیک در تکواندو کاران غیر نخبه [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 89-104]

 • طالبی، روح الله ارتباط کنترل تولید نیرو و تنظیم زاویۀ دست برتر با برخی ویژگی‌های روان‌شناختی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 53-72]

 • طالب پور، فهیمه تأثیر یک دوره تمرین منتخب روی سطح سخت و نرم بر تعادل ایستا در کودکان با اختلال طیف اتیسم [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 55-80]

 • طاهری، حمیدرضا تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 161-176]

 • طاهری، حمیدرضا تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بر حافظۀ کاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 149-162]

 • طاهری، حمیدرضا مقایسۀ دو روش مختلف تمرینی برای کمک به انعطاف‌پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 17-28]

 • طاهری، حمیدرضا اثر سطح مهارت و پیش‏بینی‌پذیری موقعیت بر زمان‏بندی تکواندوکاران [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 47-60]

 • طاهری، حمیدرضا مقایسۀ اثربخشی انواع مداخلات شناختی ـ حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمند [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 47-72]

 • طاهری، حمیدرضا اثر تمرینات اداراکی ـ حرکتی منتخب بر تبحر حرکتی کودکان با اختلال یادگیری [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 51-68]

 • طاهری، حمید رضا تأثیر دست‌کاری فاصله و عرض هدف بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال: با تاکید بر شاخص دشواری [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 33-50]

 • طاهری، مرتضی تأثیر تزریق انسولین درون‌صفاقی در دوران شیردهی مادران بر اکتساب و حافظۀ فضایی موش‌های صحرایی بالغ [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 173-188]

 • طاهری، مرتضی تأثیریک دوره تمرینات هوازی بر میزان ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻣﺸﺘﻖ از ﻣﻐﺰ و میزان توجه و تمرکز زنان سالمند [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 153-164]

 • طاهری تربتی، حمیدرضا تأثیر تمرینات ویژة انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 ساله [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 177-194]

 • طاهری تربتی، حمیدرضا تأثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 35-48]

 • طاهری تربتی، حمیدرضا تأثیر محرومیت از خواب قبل از تمرین جسمانی، ذهنی، مشاهده‌ای و ترکیبی بر اکتساب و یادداری سرویس کوتاه بدمینتون [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 149-164]

 • طاهری تربتی، حمیدرضا تاثیر تمرین با انسداد بینایی بر اجرای مهارت فورهند بازیکنان غیرماهر تنیس روی میز [(مقالات آماده انتشار)]

 • طاهری تربتی، حمیدرضا اثر آرایش‌های منتخب تمرین بر اکتساب و یادگیری زمانبندی نسبی یک تکلیف حرکتی: با تأکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-90]

 • طاهری تربتی، حمیدرضا تاثیر تمرینات شناختی و حرکتی کنسول‌های Wii بر تبحر حرکتی، توجه دیداری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان دارای اختلال نقص توجه/فزون‌کنشی [(مقالات آماده انتشار)]

 • طاهری تربتی، حمید رضا بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 143-156]

 • طاهری تربتی، حمید رضا بررسی تأثیر دو روش الگودهی ویدئویی و زنده بر فراگیری، یادداری و انتقال مهارت پرتاب‌کردن در کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 35-48]

 • طاهری تربتی، حمید رضا تأثیر واقعیت مجازی بر قابلیت تصویرسازی حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 39-64]

 • طاهری نسب، مصطفی مقایسه اثربخشی بازی‌های فعال ویدئویی و بازی‌های پایه ورزشی بر رشد مهارت‌های حرکتی در دانش-آموزان کلاس چهارم ابتدایی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 139-170]

 • طباطبایی قمشه، فرهاد مقایسة الگوی حرکتی اندام تحتانی بازیکنان فوتبال نخبة سالم و آسیب‌دیده پس از عمل جراحی بازسازی ACL هنگام اجرای ضربة کاشتة شوت فوتبال [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 145-164]

 • طحان، آرزو تأثیر کانون توجه در تصویرسازی بر کینماتیک پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 17-36]

 • طحان، نسرین اثر توهم بینایی بر یادگیری حرکتی ضربة پات‌گلف و خودکارآمدی در سالمندان [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 151-166]

 • طهماسبی، فرشید تأثیر سطح مهارت الگو بر سرکوب ریتم میو در شوت سه‌گام بسکتبال [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 141-154]

 • طهماسبی، فرشید تأثیر تمرین نروفیدبک با تأکید بر برتری دستی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 109-128]

 • طهماسبی، فرشید مقایسه مهارت های حرکتی جابجایی دانش آموزان 7 تا 9 سال با تاکید بر موقعیت جغرافیایی و جنسیت [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 149-170]

 • طهماسبی بروجنی، شهرزاد ‌‌تأثیر تمرین حین بارداری بر شاخص‌های سلامت نوزادان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 71-84]

 • طهماسبی بروجنی، شهزاد تعیین روایی عاملی و پایایی نسخه فارسی آزمون راهبردهای اجرا-2 [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 15-42]

 • طهماسبی بروجنی، شهزاد تأثیر انگیختگی ناشی از حضور تماشاگر بر ادراک عمق و حافظۀ فضایی دانشجویان دختر ورزشکار [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 121-138]

 • طهماسبی بروجنی، شهزاد تأثیر قیود تکلیف تو‌درتو بر سرعت جابجایی، سرعت و دقت پرتاب در هندبالیست‌های نخبه [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 97-112]

 • طهماسبی بروجنی، شهزاد تأثیر نوع کانون توجه و فراوانی بازخورد بر دانش آشکار و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 85-102]

 • طهماسبی بروجنی، شهزاد تأثیر قیود تکلیف بر تغییرپذیری هماهنگی در کوشش‌های موفق و ناموفق پاس چیپ فوتبال [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 97-114]

 • طهماسبی بروجنی، شهزاد تاثیر کانون توجه بیرونی و درونی بر فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی در فازهای مختلف حرکت پرش عمودی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 87-102]

 • طهماسبی بروجنی، شهزاد بررسی ارتباط بین کنترل پیش خوراندی قامت و خطای ثابت و متغیر در تکلیف زمانبندی پیش بینی انطباقی: مطالعه بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز [(مقالات آماده انتشار)]

 • طهماسبی بروجنی، شهزاد تاثیر تداخل زمینه ای در شرایط آشکار و پنهان بر یادگیری حرکتی کودکان دیرآموز [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-90]

 • طهماسبی بروجنی، شهزاد تاثیر خودکنترلی دشواری تکلیف در ابتدا و انتهای تمرین بر یادگیری حرکتی [(مقالات آماده انتشار)]

 • طهماسبی بروجنی، شهزاد تاثیر راهبردهای فراشناختی و بازی در خانه‌ (بسته پیشنهادی یونیسف) بر یادگیری مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان 5 تا 8 سال در همه‌گیری بیماری کرونا [(مقالات آماده انتشار)]

 • طهماسبی بروجنی، شهزاد تاثیر تمرینات ایروبیک در آب و خشکی بر تحریک پذیری حسی بیماران دیابتی نوع2 [(مقالات آماده انتشار)]

 • طهماسبی بروجنی، شهزاد تاثیر انواع کانون توجه بر طرح‌ریزی حرکتی پیش‌بینانه و ارتباط آن با کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [(مقالات آماده انتشار)]

 • طهماسبی یروجنی، شهزاد کاربرد چارچوب نقطۀ چالش در بهبود توانایی حرکتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 167-182]

ظ

 • ظهیری، مسعود کاربرد چارچوب نقطۀ چالش در بهبود توانایی حرکتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 167-182]

 • ظهیری، مسعود تاثیر خودکنترلی دشواری تکلیف در ابتدا و انتهای تمرین بر یادگیری حرکتی [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • عابدی، احمد تأثیر یک دوره برنامه تمرینی با تأکید بر تأثیر مهارت‏های حرکتی ظریف بر کنش‌های اجرایی کودکان با اختلال یادگیری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 37-56]

 • عابدی، پگاه تاثیر انواع کانون توجه بر طرح‌ریزی حرکتی پیش‌بینانه و ارتباط آن با کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [(مقالات آماده انتشار)]

 • عابدان زاده، رسول اثر توهم بینایی بر یادگیری حرکتی ضربة پات‌گلف و خودکارآمدی در سالمندان [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 151-166]

 • عاشق طوسی، مهناز رابطة بین سطح هدایت الکتریکی پوست و آهستگی بعد از خطا حین اجرای تکلیف شناختی در داوران فوتبال [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 91-104]

 • عباسی، شهلا اثربخشی درمان یکپارچگی حسی ـ حرکتی بر مهارت‌های حرکتی در دانش‌آموزان با کم‌توانی یادگیری [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 105-118]

 • عباسی، علی مقایسة تأثیر آموزش غیرخطی بر ظهور الگوهای هماهنگی در سرویس بک‌هند کوتاه بدمینتون [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 107-124]

 • عباسیان بروجنی، رضوان مقایسه تأثیر توان‌بخشی شناختی و بازی‌های حرکتی هدفمند بر انعطاف‌پذیری شناختی و هماهنگی حرکتی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی [(مقالات آماده انتشار)]

 • عباس‌پور، کوثر تأثیر بازی در فضای باز طبیعی و سرپوشیده بر رشد اجتماعی و ادراکی کودکان پیش‌دبستانی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 103-120]

 • عباس‌پور، کوثر روان سنجی نسخه فارسی ابزارهای اندازه‌گیری آمادگی جسمانی ذهنی و عینی در سالمندان ایرانی [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 151-180]

 • عباس‌پور، کوثر آیا شاخص‌های سلامت نوزادان و وضعیت اجتماعی-اقتصادی والدین می‌تواند رشد حرکتی و ادراک بینایی کودکان را پیش‌بینی کند؟ [(مقالات آماده انتشار)]

 • عباسپورآنی، ملیحه تأثیر یک دوره تمرین قدرتی ـ تعادلی بر تعادل ایستا و قدرت ایزومتریک دختران کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 33-48]

 • عباس زاده، علی مقایسة اختلالات بینایی و مشکلات حرکتی دربین کودکان زودرس و سالم سه تا هفت سال [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 87-106]

 • عباسقلی پور، امیر تاثیر تمرینات ایروبیک در آب و خشکی بر تحریک پذیری حسی بیماران دیابتی نوع2 [(مقالات آماده انتشار)]

 • عبدالرحمن چاپاری، شیما مقایسة اثربخشی مداخله‌های مربی‌‌محور و والدین‌‌محور بر رشد اجتماعی، عاطفی و شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 121-148]

 • عبدالشاهی، مریم اثر محیط اجرا و نوع رشتة ورزشی بر ادراک فاصله و عملکرد ورزشکاران [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 39-62]

 • عبدالشاهی، مریم مقایسۀ هماهنگی درون‌عضوی مهارت پرتاب دارت در پرتابگران ماهر و مبتدی: یک مطالعۀ سینماتیکی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 171-192]

 • عبدلی، بهروز اثر رنگ‌های گرم و سرد بر ادراک عمق ورزشکاران رشته‌های توپی و غیر توپی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 43-54]

 • عبدلی، بهروز مقایسۀ مهارت پیش‌بینی و رفتارهای جستجوی بینایی در بازیکنان ماهر و مبتدی بسکتبال در موقعیت‌های مختلف حمله (1 در مقابل 1 و 3 در مقابل 3) [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 15-32]

 • عبدلی، بهروز تأثیر تمرین مشاهده‌ای خودکنترلی و سطح مهارت الگو بر یادگیری سرویس بلند بدمینتون [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 35-48]

 • عبدلی، بهروز تأثیر مشاهدۀ اطلاعات نسبی و مطلق بر یادگیری یک مهارت جدید [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 15-32]

 • عبدلی، بهروز نقش خواب و بیداری بر تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظه توالی حرکتی پنهان در جوانان [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 33-54]

 • عبدلی، بهروز تأثیر افزایش فاصلۀ کانون توجه بیرونی بر عملکرد و کینماتیک پرش افقی ورزشکاران ماهر [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 65-78]

 • عبدلی، بهروز تأثیر مشاهدۀ انواع اطلاعات مختلف به‌هنگام یادگیری مشاهده‌ای [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 17-38]

 • عبدلی، بهروز تأثیر پیچیدگی تکلیف دوم با فاصلههای زمانی مختلف بر زمان عکس‌العمل تکلیف اول بر پایۀ الگوی دورۀ بی‌پاسخی روان‌شناختی [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 103-120]

 • عبدلی، بهروز انتقال از ادراک به عمل: نقش یکپارچگی بینایی ـ شنوایی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 35-46]

 • عبدلی، بهروز اثر ارتفاع حلقه و سطح مهارت بر ظهور مهارت ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 65-84]

 • عبدلی، بهروز اثر الگودهی ماهر و درحال‌یادگیری بر اکتساب ویژگی‌های دینامیکی و دقت مهارت پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 53-70]

 • عبدلی، بهروز اثر زمان‌بندی تمرین و ریتم شبانه‌روزی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 51-70]

 • عبدلی، بهروز مقایسة مدت زمان چشم آرام و دقت عملکرد در شوت جفت بازیکنان ماهر و نیمه‌ماهر بسکتبال [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 51-66]

 • عبدلی، بهروز اثر تمرین چشم آرام بر دقت و مدت چشم آرام بازیکنان ماهر در شوت سه امتیازی بسکتبال [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 17-42]

 • عبدلی، بهروز تاثیر تمرین هوازی بر عملکرد حرکتی، شاخص‌های آنتروپومتریکی و هورمون رشد در رت‌های نر در معرض استرس مزمن [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 43-68]

 • عبدلی، بهروز تغییرات نوسان قامت در تکلیف ایستادن روی سطح باریک همزمان با اجرای تکلیف شناختی [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 135-158]

 • عبدلی، بهروز اثر همسازی جمله- عمل بر نوسانات پاسچری [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 143-160]

 • عبدلی، نرگس تأثیر ترکیب تمرین مشاهده‌ای، سایه‌زنی و فیزیکی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 149-168]

 • عدل پرور، آزاده اثر یوگا بر اضطراب والدین و کودکان دارای نقص توجه/ بیش‌‌فعالی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 139-152]

 • عربی، مهتاب بررسی اثر مشاهدة مدل‌های مبتدی، ماهر و ترکیبی در یادگیری یک تکلیف شناختی- حرکتی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 35-50]

 • عرب عامری، الهه تحلیل پیشبینی مکانیسمهای دفاعی با هوش هیجانی ورزشکاران نخبه رشتههای رزمی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 85-104]

 • عرب عامری، الهه اثر سطوح مختلف فعال‌سازی بر کنترل تولید نیروی پای برتر تکواندوکاران نخبه [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 47-58]

 • عرب عامری، الهه تأثیر تحریک مستقیم جمجمه‌ای و تمرینات منتخب حرکتی بر مهارت‌های حرکتی درشت در کودکان با اختلال طیف اتیسم [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 79-96]

 • عرب عامری، الهه مدل‌یابی عوامل پویای مؤثر در رشد حرکات درشت اطفال نه تا 12 ماهه با استفاده از مدل معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 149-168]

 • عرب عامری، الهه ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسشنامة «رفتارهای اجتنابی ناشی از ترس از افتادن» در سالمندان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 99-120]

 • عرب عامری، الهه مقایسة الگوی حرکتی اندام تحتانی بازیکنان فوتبال نخبة سالم و آسیب‌دیده پس از عمل جراحی بازسازی ACL هنگام اجرای ضربة کاشتة شوت فوتبال [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 145-164]

 • عرب عامری، الهه بررسی ارتباط بین کنترل پیش خوراندی قامت و خطای ثابت و متغیر در تکلیف زمانبندی پیش بینی انطباقی: مطالعه بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز [(مقالات آماده انتشار)]

 • عرب عامری، الهه تاثیر تداخل زمینه ای در شرایط آشکار و پنهان بر یادگیری حرکتی کودکان دیرآموز [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-90]

 • عرب عامری، الهه تاثیر راهبردهای فراشناختی و بازی در خانه‌ (بسته پیشنهادی یونیسف) بر یادگیری مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان 5 تا 8 سال در همه‌گیری بیماری کرونا [(مقالات آماده انتشار)]

 • عرب عامری، الهه تاثیر تمرینات ایروبیک در آب و خشکی بر تحریک پذیری حسی بیماران دیابتی نوع2 [(مقالات آماده انتشار)]

 • عرب عامری، الهه اثر فعالیت بدنی و واقعیت مجازی بر تعادل کارکردی کودکان فلج مغزی همی پالژی اسپاستیک [(مقالات آماده انتشار)]

 • عرب نرمی، ّبیتا ویژگی های روان‌سنجی پرسشنامه شایستگی حرکتی ادراک شده در دوره کودکی [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 93-124]

 • عیسی نژاد، امین تأثیر فعالیت بدنی منظم بر تغییرات سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز، بهرۀ هوشی و تبحر حرکتی کودکان کم‌توان‌ذهنی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 109-128]

 • عشایری، حسن تاثیر یک برنامه تمرینات ریتمیک منتخب بر کنترل تعادل کودکان کم شنوای دچار کم کاری سیستم دهلیزی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 47-64]

 • عشایری، حسن اثر فعالیت هوازی با و بدون بار شناختی بر شبکۀ هشدار توجه [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 173-188]

 • عطارزاده حسینی، سیدرضا مقایسة تاثیر تمرین تکلیف‌مداربا فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 17-34]

 • عطارزاده فدکی، سمانه ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس کوتاه "کارآمدی افتادن" فرم بین‏ المللی در بیماران تصلب چندگانه [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 83-102]

 • عظیمی، رضوان تغییرات نوسان قامت در تکلیف ایستادن روی سطح باریک همزمان با اجرای تکلیف شناختی [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 135-158]

 • عظیم زاده، الهام تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بینایی و ورزشی بر بهبود مهارت‌های بینایی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-32]

 • عظیم زاده، الهام تأثیر بازی‌های بومی ـ ‌محلی بر مهارت‌های بینایی ـ حرکتی دانش‌آموزان با توجه به تجربۀ بازی‌های رایانه‌ای [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 169-182]

 • عظیم زاده، الهام تاثیر تمرین هوازی بر عملکرد حرکتی، شاخص‌های آنتروپومتریکی و هورمون رشد در رت‌های نر در معرض استرس مزمن [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 43-68]

 • عظیم زاده، الهام تاثیر تمرین شبکه‌های توجه بر رفتار خیرگی و یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز [(مقالات آماده انتشار)]

 • عقدایی، مهین تأثیر تمرینات عملکردی بر تعداد واحدهای حرکتی مرحلۀ افزایش و کاهش شتاب دسترسی به اشیا با اشکال و اندازه‌های متفاوت در کودک شش سال با سندرم‌ داون [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 137-152]

 • عقدایی، مهین تأثیر بازی‌های بومی ـ ‌محلی بر مهارت‌های بینایی ـ حرکتی دانش‌آموزان با توجه به تجربۀ بازی‌های رایانه‌ای [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 169-182]

 • عقدایی، مهین بررسی اقتصاد دویدن در افراد مبتدی: نقش کانون توجه مربوط و نامربوط با بعد درونی و بیرونی [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 101-122]

 • عقدایی، مهین تأثیر کانون توجه در تصویرسازی بر کینماتیک پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 17-36]

 • علایی، حجت الله مقایسة تأثیر استرس محدودیت حرکتی بر یادگیری و حافظة فضایی رت‌های نر پیر و جوان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 165-178]

 • علیزاده، لیلی پیش‌بینی پرخاشگری مردان بدن‌ساز با تأکید بر خودشیفتگی و ادراک بدنی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 73-84]

 • علیزاده، لیلی نقش دستکاری قیود تکلیف بر یادگیری مهارت‌ها و راهبردهای بسکتبال به روش آموزش غیرخطی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 115-128]

 • علیزاده، لیلی تاثیر حس بازی بر بهبود مهارت‌های اجرایی بسکتبال و تکالیف تمرین نشده در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 71-98]

 • علیزاده، محمد حسین مقایسة الگوی حرکتی اندام تحتانی بازیکنان فوتبال نخبة سالم و آسیب‌دیده پس از عمل جراحی بازسازی ACL هنگام اجرای ضربة کاشتة شوت فوتبال [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 145-164]

 • علیزاده خانقاه، هانیه مقایسۀ 12 هفته تمرینات یوگا، پیلاتس و تمرینات ترکیبی بر تعادل کارکردی زنان سالمند با خطر در‌معرض زمین‌خوردن تحت تکلیف دوگانه [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 49-64]

 • علیمردانی، احمد تاثیر راهبردهای فراشناختی و بازی در خانه‌ (بسته پیشنهادی یونیسف) بر یادگیری مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان 5 تا 8 سال در همه‌گیری بیماری کرونا [(مقالات آماده انتشار)]

 • علوی نامور، پروانه تأثیرتمرین تکالیف بازنمایی شده بر مهارت های ادراکی –شناختی: شناسایی فرایندهای ذهنی درگیر [(مقالات آماده انتشار)]

 • عموحیدری، علیرضا تأثیر فعالیت های منتخب هوازی بر خودپندارۀ بدنی زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شدۀ تحت رادیوتراپی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 163-176]

 • عموحیدری، علیرضا تأثیر ترکیب‌های مختلف تمرین بدنی و تمرین ذهنی بر افزایش درجۀ آزادی (دامنۀ حرکتی) مفصل شانۀ زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی رادیکال‌شدۀ تحت-رادیوتراپی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 153-172]

 • عموزاده، فرشته مقایسۀ تأثیر بازی درمانی و دارو درمانی بر رشد مهارت های حرکتی و دامنۀ توجه کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 97-110]

غ

 • غزاله، لیلا تاثیر توزیع تمرین ودشواری تکلیف شناختی بر تحکیم تکلیف کنترل قامت [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 125-148]

 • غفاری، بهرام اثر بازی‌های منتخب با چتر رنگین‌کمان بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان پیش-دبستانی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 189-204]

 • غفاری، مهدی بررسی تأثیر مداخله‌های فعالیت ورزشی مختلف بر جنبش پذیری و عملکرد تعادل پویای زنان و مردان سالمند ایرانی " مرور نظام‌مند و فراتحلیل [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 165-200]

 • غلامی، امین تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بینایی و ورزشی بر بهبود مهارت‌های بینایی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-32]

 • غلامی، امین اثر بازی‌های منتخب با چتر رنگین‌کمان بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان پیش-دبستانی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 189-204]

 • غلامی، امین ارتباط کنترل تولید نیرو و تنظیم زاویۀ دست برتر با برخی ویژگی‌های روان‌شناختی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 53-72]

 • غلامی، امین اثر تمرین راه‌رفتن روی سنگ‌فرش مصنوعی بر برخی پارامترهای فضایی ـ زمانی گام‌برداری زنان سالمند [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 71-86]

 • غلامی، امین تحلیل محتوا و مقایسة نشریه‌های تخصصی در حوزه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی ایران [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 107-134]

 • غلامی، امین تاثیر یک دوره بازی های حرکتی هدفمند مفرح مجازی بر آمادگی جسمانی کودکان در دوران قرنطینه خانگی ناشی از شیوع ویروس کرونا [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 171-190]

 • غلامی، ساره بررسی مؤلفه‌های ردیابی بینایی و میزان خطای فضایی و زمانی در تکلیف هدف‌گیری دوطرفه با دست برتر و غیربرتر [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 131-160]

 • غیور، محبوبه تأثیر تمرینات ادراک بینایی بر ادراک عمق کودکان دارای اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فارسی، علیرضا اثر رنگ‌های گرم و سرد بر ادراک عمق ورزشکاران رشته‌های توپی و غیر توپی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 43-54]

 • فارسی، علیرضا تأثیر تمرین مشاهده‌ای خودکنترلی و سطح مهارت الگو بر یادگیری سرویس بلند بدمینتون [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 35-48]

 • فارسی، علیرضا تأثیر مشاهدۀ اطلاعات نسبی و مطلق بر یادگیری یک مهارت جدید [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 15-32]

 • فارسی، علیرضا تأثیر افزایش فاصلۀ کانون توجه بیرونی بر عملکرد و کینماتیک پرش افقی ورزشکاران ماهر [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 65-78]

 • فارسی، علیرضا تأثیر مشاهدۀ انواع اطلاعات مختلف به‌هنگام یادگیری مشاهده‌ای [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 17-38]

 • فارسی، علیرضا تأثیر پیچیدگی تکلیف دوم با فاصلههای زمانی مختلف بر زمان عکس‌العمل تکلیف اول بر پایۀ الگوی دورۀ بی‌پاسخی روان‌شناختی [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 103-120]

 • فارسی، علیرضا انتقال از ادراک به عمل: نقش یکپارچگی بینایی ـ شنوایی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 35-46]

 • فارسی، علیرضا اثر ارتفاع حلقه و سطح مهارت بر ظهور مهارت ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 65-84]

 • فارسی، علیرضا اثر الگودهی ماهر و درحال‌یادگیری بر اکتساب ویژگی‌های دینامیکی و دقت مهارت پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 53-70]

 • فارسی، علیرضا تأثیر تمرین هوازی تداومی متوسط و تناوبی شدید قبل از ایسکمی مغزی بر حافظة فضایی و شاخص نروتروفیک BDNF موش‌های صحرایی نر [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 35-52]

 • فارسی، علیرضا مقایسة مدت زمان چشم آرام و دقت عملکرد در شوت جفت بازیکنان ماهر و نیمه‌ماهر بسکتبال [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 51-66]

 • فارسی، علیرضا بررسی اقتصاد دویدن در افراد مبتدی: نقش کانون توجه مربوط و نامربوط با بعد درونی و بیرونی [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 101-122]

 • فارسی، علیرضا اثر تمرین چشم آرام بر دقت و مدت چشم آرام بازیکنان ماهر در شوت سه امتیازی بسکتبال [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 17-42]

 • فارسی، علیرضا تأثیر کانون توجه در تصویرسازی بر کینماتیک پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 17-36]

 • فارسی، علیرضا اثر مشارکت خستگی عضلانی مرکزی و محیطی ناشی از انقباضات زیربیشینه‌ی مچ پا بر همکوشی‌های عضلانی و کنترل قامت [(مقالات آماده انتشار)]

 • فارسی، علیرضا تاثیر تمرین شبکه‌های توجه بر رفتار خیرگی و یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز [(مقالات آماده انتشار)]

 • فاضلی، داود تأثیر مشاهدۀ اطلاعات نسبی و مطلق بر یادگیری یک مهارت جدید [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 15-32]

 • فاضلی، داود تأثیر مشاهدۀ انواع اطلاعات مختلف به‌هنگام یادگیری مشاهده‌ای [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 17-38]

 • فاضلی، داود مقایسۀ دو روش مختلف تمرینی برای کمک به انعطاف‌پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 17-28]

 • فاضلی، داود تأثیر قید تکلیف بر یادگیری الگو و پارامتر حرکت به‌هنگام یادگیری مشاهده‌ای [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 17-34]

 • فاضلی، داود اثر محتوای بازخورد افزوده بر اکتساب، یادداری، انتقال مهارت حرکتی و انگیزش درونی در کودکان و نوجوانان: ادراک- عمل متمایز در افراد مبتدی و ماهر [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 49-74]

 • فاضلی، داود بررسی تشابه بازنمایی عمل در اجرای واقعی و مشاهده پرتاب آزاد بسکتبال در افراد ماهر و مبتدی: مطالعه کینماتیک و الگوی حرکات چشم [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 17-44]

 • فاضلی، داود مقایسه تاثیر دو روش تغییرپذیری بر یادگیری مهارت ضربه گلف: تداخل زمینه ای و یادگیری افتراقی [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 69-92]

 • فاضل کلخوران، جمال اثر بازی‌درمانی بر حافظۀ کوتاه‌مدت کودکان کم‌توان‌ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 73-88]

 • فاضلی نیا، زهره مقایسة تأثیر تمرینات ادراکی-حرکتی و تمرینات مقاومتی-تعادلی بر اختلالات رفتاری کودکان دچار نقص‌توجه-بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 67-86]

 • فتاحی، سیما ارتباط بین فراهم‌سازی در محیط خانه با رشد حرکتی و اجتماعی کودکان 7-10 سال: تابعی از نظریه بوم‌شناختی [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 137-160]

 • فتحی رضایی، زهرا تأثیر بازی در فضای باز طبیعی و سرپوشیده بر رشد اجتماعی و ادراکی کودکان پیش‌دبستانی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 103-120]

 • فتحی رضایی، زهرا مقایسه بازی در فضای باز طبیعی و فضای سرپوشیده بر بهره ادراک بینایی و بهره‌هوشی کودکان پیش دبستانی [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 113-134]

 • فتحی رضایی، زهرا ارتباط بین فراهم‌سازی در محیط خانه با رشد حرکتی و اجتماعی کودکان 7-10 سال: تابعی از نظریه بوم‌شناختی [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 137-160]

 • فتحی رضایی، زهرا آیا شاخص‌های سلامت نوزادان و وضعیت اجتماعی-اقتصادی والدین می‌تواند رشد حرکتی و ادراک بینایی کودکان را پیش‌بینی کند؟ [(مقالات آماده انتشار)]

 • فتحی رضائی، زهرا بررسی میزان یادگیری ایروبیک در دانشجویان کم‌تحرک با توجه به سبک‌های شناختی [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 49-62]

 • فتحی رضائی، زهرا روان سنجی نسخه فارسی ابزارهای اندازه‌گیری آمادگی جسمانی ذهنی و عینی در سالمندان ایرانی [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 151-180]

 • فتحی زاده، علی تأثیر تصویرسازی کانون توجه درونی و بیرونی نزدیک و دور بر زمان پاسخ کاراته کاهای ماهر [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرازمند، سودابه تأثیر تمرینات قدرتی، تمرینات ویژة انگشتان و ترکیبی از آن دو بر سرعت و دقت حرکات ظریف زنان سالمند [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 71-86]

 • فرامرزی، سالار تأثیر تحریک مستقیم جمجمه‌ای و تمرینات منتخب حرکتی بر مهارت‌های حرکتی درشت در کودکان با اختلال طیف اتیسم [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 79-96]

 • فرامرزی، محمد بررسی تأثیر مداخله‌های فعالیت ورزشی مختلف بر جنبش پذیری و عملکرد تعادل پویای زنان و مردان سالمند ایرانی " مرور نظام‌مند و فراتحلیل [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 165-200]

 • فرخی، احمد ‌‌تأثیر تمرین حین بارداری بر شاخص‌های سلامت نوزادان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 71-84]

 • فرخی، احمد تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ) [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 49-72]

 • فرخی، احمد اثر تمرین در آب به همراه دلفین و بدون دلفین بر مهارت های حرکتی درشت کودکان هشت سالۀ مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 171-184]

 • فرخی، احمد تأثیر تکلیف دوگانه، مجرد و ترکیبی بر راه‌رفتن زنان سالمند با تجربۀ افتادن و بدون تجربۀ افتادن [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 61-82]

 • فرخی، احمد ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسشنامة «رفتارهای اجتنابی ناشی از ترس از افتادن» در سالمندان [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 99-120]

 • فرزاد، لیلا تأثیر دست‌برتری و دستکاری شاخص دشواری بر مؤلفه‌های رفتاری و عصبی اجرای تکلیف مبادلة سرعت- دقت [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 121-150]

 • فلاح یخدانی، حمیدرضا مقایسۀ آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم بر یادگیری مهارت سرویس والیبال [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 155-172]

 • فهیمی، هومن تأثیر آموزش خطی و غیرخطی بر خلاقیت فردی و تیمی در فوتسال [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 159-184]

ق

 • قادری، حسین اثر دو رویکرد معلم‌محور و کودک‌محور بر شایستگی حرکتی واقعی و ادراک‌شدة دختران دبستانی [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 39-52]

 • قاری، برهان الدین تأثیر سه رویکرد آموزشی بر عملکرد بازی بسکتبال در دانشجویان پسر [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 63-84]

 • قاسمی، عبدالله جستجوی بینایی و دقت تصمیم گیری داوران ماهر و مبتدی بسکتبال [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 65-76]

 • قاسمی، عبدالله تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بینایی و ورزشی بر بهبود مهارت‌های بینایی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-32]

 • قاسمی، عبدالله اثر بازی‌های منتخب با چتر رنگین‌کمان بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان پیش-دبستانی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 189-204]

 • قاسمی، عبدالله مقایسۀ اثر تمرین در یادگیری حرکات هماهنگ درون‌مرحله و برون‌مرحله در دست و پا [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 153-172]

 • قاسمی، عبدالله مقایسة رشد شناختی و حرکتی کودکان پیش‌دبستانی متولد‌شده با وزن کم تولد و وزن طبیعی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 129-140]

 • قاسمی، عبدالله تأثیر تمرینات ویژة انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 ساله [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 177-194]

 • قاسمی، عبدالله بررسی اثر مشاهدة مدل‌های مبتدی، ماهر و ترکیبی در یادگیری یک تکلیف شناختی- حرکتی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 35-50]

 • قاسمی، عبدالله مقایسة اختلالات بینایی و مشکلات حرکتی دربین کودکان زودرس و سالم سه تا هفت سال [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 87-106]

 • قاسمی، عبدالله مقایسة مهارت‌های بینایی داوران ماهر و مبتدی بسکتبال [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 17-32]

 • قاسمی، عبدالله تدوین و بررسی اثر بخشی یک دوره برنامه حرکتی منتخب باساختار، بی ساختار و نیمه ساختار بر رشد حرکتی کودکان 4 تا 7 سال [(مقالات آماده انتشار)]

 • قاسمی، عبداله رابطه بین هوش هیجانی مادر و رشد حرکتی کودک: مدل ساختاری با میانجی‌گری فعالیت بدنی مادر [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 17-38]

 • قاسمی، عبداله تاثیر فعالیت های حیاط پویا بر ناسازگاری های رفتاری دانش آموزان 7 تا 11 ساله کم توان ذهنی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 37-54]

 • قاسمیان مقدم، محمدرضا رابطة بین سطح هدایت الکتریکی پوست و آهستگی بعد از خطا حین اجرای تکلیف شناختی در داوران فوتبال [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 91-104]

 • قاسمیان مقدم، محمدرضا سهم نسبی کارکردهای اجرایی پایه در پیش‌بینی عملکرد تیراندازی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 39-54]

 • قاسمیان مقدم، هانیه اثر تمرینات اداراکی ـ حرکتی منتخب بر تبحر حرکتی کودکان با اختلال یادگیری [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 51-68]

 • قاضی نور، ندا تأثیر یک دوره برنامه تمرینی با تأکید بر تأثیر مهارت‏های حرکتی ظریف بر کنش‌های اجرایی کودکان با اختلال یادگیری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 37-56]

 • قیامی راد، امیر تأثیرآموزش انفرادی و زوجی بر میزان یادگیری مهارت ایروبیک در سالمندان [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 111-130]

 • قائینی، سعید اثر نوع فعالیت‌بدنی هوازی یک‌‌ جلسه‌ای بر بازداری پاسخ ورزشکاران [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 85-102]

 • قدیری، فرهاد تأثیر تمرکز توجه با استفاده از دستورالعمل‌های کلامی بر تندی ورزشکاران ماهر [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 39-52]

 • قدیری، فرهاد اثر دو رویکرد معلم‌محور و کودک‌محور بر شایستگی حرکتی واقعی و ادراک‌شدة دختران دبستانی [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 39-52]

 • قدیری، فرهاد تعیین روایی و پایایی آگاهی بدنی آزمون ادراکی حرکتی پوردو [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 87-100]

 • قدیری، فرهاد تحکیم مبتنی‌بر ثبات در حافظة حرکتی پنهان [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 17-34]

 • قدیری، فرهاد نقش بازی‌های گام‌برداری اگزرگیم و تردمیل در بهبود کارکردهای جسمانی سالمندان [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 125-142]

 • قدیری، فرهاد مقایسه اثربخشی آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت‌های حرکتی دستکاری کودکان [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 91-112]

 • قدیری، فرهاد تأثیر بازی‌های بومی محلی بر تبحر حرکتی در کودکان 13-10 ساله شهر تهران باهوش هیجانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 85-100]

 • قربانی، سعید مقایسة هماهنگی درون‌عضوی و زمان‌بندی اجرای مهارت پرتاب بیسبال در پرتابگران ماهر و مبتدی با تأکید بر فازهای مختلف حرکت [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 29-48]

 • قربانی، سعید مقایسۀ هماهنگی درون‌عضوی مهارت پرتاب دارت در پرتابگران ماهر و مبتدی: یک مطالعۀ سینماتیکی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 171-192]

 • قربانی، مریم تاثیر شش هفته آموزش خطی بر الگوی کینماتیکی راه رفتن در کودکان 3-5 سال [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 37-58]

 • قربان زاده، بهروز تأثیر برنامه‌های آموزش فراگیر در مدارس ابتدایی بر رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 105-124]

 • قربان زاده، بهروز توانایی شناختی در ارتباط بین مهارت حرکتی و عملکرد تحصیلی نقش مؤثر دارد [(مقالات آماده انتشار)]

 • قربان زاده، بهروز تاثیر حس بازی بر بهبود مهارت‌های اجرایی بسکتبال و تکالیف تمرین نشده در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 71-98]

 • قربانی مرزونی، معصومه مقایسه اثربخشی آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت‌های حرکتی دستکاری کودکان [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 91-112]

 • قزی، اعظم تاثیر تمرینات شناختی و حرکتی کنسول‌های Wii بر تبحر حرکتی، توجه دیداری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان دارای اختلال نقص توجه/فزون‌کنشی [(مقالات آماده انتشار)]

 • قیصری، سید فردین تاثیر کانون توجه بیرونی و درونی بر فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی در فازهای مختلف حرکت پرش عمودی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 87-102]

 • قطبی، محسن اثر رنگ‌های گرم و سرد بر ادراک عمق ورزشکاران رشته‌های توپی و غیر توپی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 43-54]

 • قطبی، محسن مقایسۀ رشد مهارت‌های حرکتی درشت در کودکان سالم و تالاسمی ماژور [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 59-70]

 • قطبی ورزنه، احمد تفاوت‌های مرتبط با فاصله‌دهی کانون توجه بیرونی بر تعادل ایستا بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 205-218]

 • قطبی ورزنه، احمد تفاوت‌های مرتبط با تغییرات درون‌عملکردی در چشم ساکن تیراندازان با تپانچة ماهر [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 55-68]

 • قلی‌زاده، زهرا ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی "مقیاس لذت، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی در کودکان" [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 119-138]

 • قمری، امین تأثیر تمرین پر خطا و کم خطا بر یادگیری و انتقال مهارت پرتاب دارت نوجوانان دختر کم توان ذهنی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 111-126]

 • قمری، امین یادگیری و تعمیم‌پذیری تمرین کم‌خطا و پرخطا در دختران 10 تا 12 سال [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 49-64]

 • قنبری، ایمان تأثیر محرومیت از خواب قبل از تمرین جسمانی، ذهنی، مشاهده‌ای و ترکیبی بر اکتساب و یادداری سرویس کوتاه بدمینتون [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 149-164]

 • قهرمانی، محمدحسین نقش پیش‌بین خودتنظیم‌گری و تکانشوری در موفقیت ورزشی: مقایسۀ ورزش‌های برخوردی و غیربرخوردی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 131-146]

 • قهرمانی مقدم، مهدی تاثیر تمرینات شناختی و حرکتی کنسول‌های Wii بر تبحر حرکتی، توجه دیداری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان دارای اختلال نقص توجه/فزون‌کنشی [(مقالات آماده انتشار)]

 • قوجقی، مریم تأثیر قیود تکلیف بر تغییرپذیری هماهنگی در کوشش‌های موفق و ناموفق پاس چیپ فوتبال [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 97-114]

ک

 • کاشی، علی تاثیر فعالیت های ورزشی بر بلوغ هیجانی و اجتماعی دختران دانشجو [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 15-34]

 • کاشی، علی تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 161-176]

 • کاشی، علی تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بر حافظۀ کاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 149-162]

 • کاشی، علی توجه به دیدگاه‌های مختلف توانایی‌ها: تأثیر بازخورد عمومی و غیر-عمومی در یادگیری مهارت‌های حرکتی کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 15-32]

 • کاشی، علی تأثیر برنامه‌های آموزش فراگیر در مدارس ابتدایی بر رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 105-124]

 • کاشی، علی مقایسة اثربخشی مداخله‌های مربی‌‌محور و والدین‌‌محور بر رشد اجتماعی، عاطفی و شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 121-148]

 • کاشی، علی تدوین بسته تمرینی جسمانی حرکتی مختص کودکان و نوجوانان دارای اختلال طیف اتیسم و بررسی تاثیر این بسته بر ویژگی های اتیستیک این افراد [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 131-164]

 • کاشی، علی تاثیر تمرینات شناختی بر دقت عملکرد ورزشکاران نخبه در تیراندازی با تپانچه [(مقالات آماده انتشار)]

 • کاشی، علی تدوین و بررسی اثر بخشی یک دوره برنامه حرکتی منتخب باساختار، بی ساختار و نیمه ساختار بر رشد حرکتی کودکان 4 تا 7 سال [(مقالات آماده انتشار)]

 • کاشانی، ولی‌الله ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی "مقیاس لذت، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی در کودکان" [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 119-138]

 • کاشانی، ولی اله تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ) [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 49-72]

 • کاشانی، ولی اله ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجاریابی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزش [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 111-142]

 • کاشانی، ولی اله ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس کوتاه "کارآمدی افتادن" فرم بین‏ المللی در بیماران تصلب چندگانه [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 83-102]

 • کاشانی، ولی اله ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ تصویرسازی ورزشی کودکان [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 153-172]

 • کاشانی، ولی اله اثر ریتم شبانه‌روزی و تغییرپذیری تمرین بر تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظة حرکتی آشکار [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 87-108]

 • کاشانی، ولی اله اعتباریابی نسخة فارسی مقیاس لذت فعالیت بدنی در کودکان [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 17-36]

 • کاشانی، ولی اله تعیین روایی وپایایی نسخة فارسی مقیاس وابستگی به پرورش اندام [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 71-88]

 • کاشانی، ولی اله اعتباریابی نسخۀ فارسی آزمون شاخص راه‌رفتن پویا در بیماران مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس (نسخۀ چهار موردی) [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 117-132]

 • کاشانی، ولی اله تأثیر یادگیری مبتنی ‌بر آزمون-خطا و تغییرپذیری تمرین بر تلاش ذهنی و عملکرد پرتابی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 37-50]

 • کاظمی، عبدالرضا تأثیر فعالیت بدنی منظم بر تغییرات سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز، بهرۀ هوشی و تبحر حرکتی کودکان کم‌توان‌ذهنی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 109-128]

 • کاظم نژاد، انوشیروان همبستگی بین تغییرات در اندازه‌های روان‌شناختی و عملکردی مرتبط با تعادل و افتادن مردان سالمند متعاقب یک برنامه‌ی تمرینی ترکیبی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 55-72]

 • کاظم‌نژاد، انوشیروان تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ) [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 49-72]

 • کاویانی، اکرم اثر ارتفاع حلقه و سطح مهارت بر ظهور مهارت ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 65-84]

 • کاویانی، مریم تأثیر پیچیدگی تکلیف دوم با فاصلههای زمانی مختلف بر زمان عکس‌العمل تکلیف اول بر پایۀ الگوی دورۀ بی‌پاسخی روان‌شناختی [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 103-120]

 • کاویانپور، محدثه تأثیر تمرین هوازی تداومی متوسط و تناوبی شدید قبل از ایسکمی مغزی بر حافظة فضایی و شاخص نروتروفیک BDNF موش‌های صحرایی نر [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 35-52]

 • کردی، حسن ارتباط کنترل تولید نیرو و تنظیم زاویۀ دست برتر با برخی ویژگی‌های روان‌شناختی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 53-72]

 • کردی، حسن مقایسة تاثیر تمرین تکلیف‌مداربا فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 17-34]

 • کشاورز، مینا اثربخشی آموزش بازی‌های بومی-‌ محلی با روش‌های غیرخطی و سنتی بر توانایی‌های شناختی و اجتماعی کودکان 11-10 ساله [(مقالات آماده انتشار)]

 • کشتی دار، محمد روایی و پایایی آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) در جامعۀ ورزشکاران بزرگ‌سال ایرانی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 31-46]

 • کشوری، فاطمه اثر مقادیر مختلف مصرف نیکوتین بر عملکرد روانی حرکتی ورزشکاران و غیر ورزشکاران [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 77-94]

 • کلانتری، پریسا آثار قیود تکلیف بر الگوهای پرتاب کودکان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 105-126]

 • کیهانی، فاطمه تأثیر یک دوره فعالیت‌بدنی منتخب بر رشد مهارت‌های کنترل شیء کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا (HFA) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 103-116]

 • کوثری، سعید تأثیر یک دوره فعالیت‌بدنی منتخب بر رشد مهارت‌های کنترل شیء کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا (HFA) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 103-116]

گ

 • گرزی، علی تأثیر تجویز سیستمیک انسولین بر حافظه و یادگیری فضایی موش های صحرایی نر [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 55-70]

 • گل محمدی، بهروز تأثیر برنامه منتخب تعادلی روی توپ و مقاومتی ثبات مرکزی بر تعادل زنان سالمند [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 105-122]

 • گل محمدی، بهروز ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس کوتاه "کارآمدی افتادن" فرم بین‏ المللی در بیماران تصلب چندگانه [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 83-102]

ل

 • لطافتکار، امیر تاثیر شش هفته آموزش خطی بر الگوی کینماتیکی راه رفتن در کودکان 3-5 سال [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 37-58]

 • لطفی، حمید تأثیر سبک‌های فرزندپروری بر مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان پنج تا شش سال [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 133-150]

 • لطفی، غلامرضا تأثیر یک دوره تمرین قدرتی ـ تعادلی بر تعادل ایستا و قدرت ایزومتریک دختران کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 33-48]

 • لطفی، غلامرضا تأثیر سطح مهارت الگو و تواتر بازخورد بر یادگیری تکلیف هدف‌گیری زنجیره‌ای ساده [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 17-34]

 • لطفی، مریم تاثیر تخمین خطا و تواتر بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادگیری تکالیف حرکتی و شناختی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 119-140]

 • لطفی، مریم تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط بر حافظه‌کاری و چرخش‌ذهنی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 147-162]

 • لطفی، مریم تأثیر تمرین واقعیت مجازی و واقعی با و بدون محدودیت اطلاعات صوتی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 89-108]

م

 • مبین، فرزین تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی بسکتبال بر توجه پایدار کودکان مبتلا به کمبود توجه/ بیش‌فعالی [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 139-152]

 • متشرعی، ابراهیم تعیین روایی عاملی و پایایی نسخه فارسی آزمون راهبردهای اجرا-2 [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 15-42]

 • مجدی نسب، نسترن کاربرد چارچوب نقطۀ چالش در بهبود توانایی حرکتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 167-182]

 • محرابیان، قباد ‌رواسازی و پایایی ترجمة فارسی"مقیاس وابستگی به تمرین-تجدیدنظرشده" [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 111-132]

 • محسنی، مرتضی مقایسة اثر رقابت فردی و گروهی بر اکتساب و یادداری یک مهارت ورزشی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 17-32]

 • محمدی، جعفر تاثیر تخمین خطا و تواتر بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادگیری تکالیف حرکتی و شناختی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 119-140]

 • محمدی، جعفر تأثیر تمرین پر خطا و کم خطا بر یادگیری و انتقال مهارت پرتاب دارت نوجوانان دختر کم توان ذهنی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 111-126]

 • محمدی، جعفر یادگیری و تعمیم‌پذیری تمرین کم‌خطا و پرخطا در دختران 10 تا 12 سال [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 49-64]

 • محمدی، زهرا تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان هشت تا 10 سال کم‌توان ذهنی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 105-118]

 • محمدی، فاطمه تاثیر ترکیب تصویرسازی حرکتی و مشاهده عمل بر یادگیری سرویس بلند بدمینتون در رده های سنی مختلف با تاکید بر نقش نورون های آینه ای [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 113-138]

 • محمدی، فرزاد روانسنجی مقیاس تصویری شایستگی ادراک شده ی مهارتهای حرکتی در کودکان هفت تا 10 سال شهر اهواز [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 45-76]

 • محمدی، لیلا اثربخشی میزان فراهم‌سازی محیط بر بهرة هوشی، تبحر حرکتی و مهارت اجتماعی کودکان: تابعی از نظریة سیستم‌های پویا [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 69-88]

 • محمدی، مجید مقایسه مهارت های حرکتی جابجایی دانش آموزان 7 تا 9 سال با تاکید بر موقعیت جغرافیایی و جنسیت [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 149-170]

 • محمدی، محسن اثر شدت‌های مختلف فعالیت بدنی بر تغییرپذیری نوسانات قامتی در وضعیت ایستادن قائم [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 147-162]

 • محمدی، محسن شناسایی نقشه‌های خودسازمانی در تیم ملی فوتبال ایران از دیدگاه نظریة شبکه‌های اجتماعی: تحلیلی بر عملکرد هجومی در مسابقات جام جهانی 2018 روسیه [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 69-86]

 • محمدی، مرضیه تأثیر تمرین پر خطا و کم خطا بر یادگیری و انتقال مهارت پرتاب دارت نوجوانان دختر کم توان ذهنی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 111-126]

 • محمدی اورنگی، بهزاد ارتباط بهرة هوشی و هوش هیجانی با تبحر حرکتی در پسران 14-10 سال شهر تهران [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 65-78]

 • محمدی اورنگی، بهزاد تأثیر هشت هفته تمرین ریتمیک ایروبیک با موسیقی بر تبحر حرکتی، اضطراب و افسردگی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 57-70]

 • محمدی اورنگی، بهزاد تأثیر تمرین ریتمیک ایروبیک با موسیقی بر هوش هیجانی و تبحر حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 53-66]

 • محمدی اورنگی، بهزاد توانایی شناختی در ارتباط بین مهارت حرکتی و عملکرد تحصیلی نقش مؤثر دارد [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمدی اورنگی، بهزاد تأثیر بازی‌های بومی محلی بر تبحر حرکتی در کودکان 13-10 ساله شهر تهران باهوش هیجانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 85-100]

 • محمدی اورنگی، بهزاد بررسی نقش استراتژی‌های آموزشی یادگیری حرکتی در بهبود خلاقیت تیمی فوتبالیست‌های مبتدی [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمدی ثانوی، حسین پیش بینی میل به تداوم فعالیت های ورزشی و ترک ورزشی در دانش‌آموزان ابتدایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمدزاده، حسن پیش‌بینی پرخاشگری مردان بدن‌ساز با تأکید بر خودشیفتگی و ادراک بدنی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 73-84]

 • محمدزاده، حسن تأثیر تمرین واقعیت مجازی و واقعی با و بدون محدودیت اطلاعات صوتی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 89-108]

 • محمدزاده، حسن تسهیل و تحکیم یادگیری حرکتی رویه‌ای با استفاده از نوروفیدبک [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 129-146]

 • محمدزاده، حسن تأثیر سه رویکرد آموزشی بر عملکرد بازی بسکتبال در دانشجویان پسر [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 63-84]

 • محمدزاده، حسن نقش دستکاری قیود تکلیف بر یادگیری مهارت‌ها و راهبردهای بسکتبال به روش آموزش غیرخطی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 115-128]

 • محمدزاده، حسن مقایسة رفتارهای جست‌وجوی بینایی در بسکتبالیست های ماهر و مبتدی تحت تاثیر محدودیت‌های زمانی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 85-98]

 • محمدزاده، حسن تاثیر تمرینات هوازی، واقعیت مجازی و تکالیف دوگانه بر عملکرد حرکتی و افسردگی بیماران ام. ‌اس. افسرده [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمدزاده، حسن مقایسه دانش تاکتیکی و علاقه موقعیتی درآموزش سنتی و روشهای مبتنی بر بازی [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 123-150]

 • محمدزاده، حسن پیش بینی میل به تداوم فعالیت های ورزشی و ترک ورزشی در دانش‌آموزان ابتدایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمدزاده، حسن تاثیر محدودیت های زمانی بر چشم ساکن و عملکرد در بازیکنان بسکتبال [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 43-62]

 • محمدزاده، حسن اثر تغییرات انگیزشی و تمرینات بینایی بر مهارت‌های بینایی، موج آلفا و یادگیری مهارت گلف [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمدزاده، حسن اثربخشی آموزش بازی‌های بومی-‌ محلی با روش‌های غیرخطی و سنتی بر توانایی‌های شناختی و اجتماعی کودکان 11-10 ساله [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمدزاده، حسن تاثیر کانون توجه بیرونی و خودمختاری بر یادگیری یک تکلیف حرکتی هدفگیری [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمدزاده، حسن تاثیر نوروفیدبک و تمرین حرکتی بر اکتساب و یادداری عملکرد حرکتی رویه ای [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمودی فر، الهام تأثیر تحریک مستقیم جمجمه‌ای و تمرینات منتخب حرکتی بر مهارت‌های حرکتی درشت در کودکان با اختلال طیف اتیسم [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 79-96]

 • مختاری، پونه تأثیر ترکیب روش‌های تمرینی مشاهدة عمل، تصویرسازی حرکتی و تمرین جسمانی بر استواری حرکات درون‌مرحله و برون‌مرحله [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 109-130]

 • مختاری، مهیار اثر محتوای بازخورد افزوده بر اکتساب، یادداری، انتقال مهارت حرکتی و انگیزش درونی در کودکان و نوجوانان: ادراک- عمل متمایز در افراد مبتدی و ماهر [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 49-74]

 • مرادی، جلیل تعامل فرد، محیط و تکلیف در یادگیری حرکتی: تأثیر فضای رقابتی و استحکام ذهنی در یادگیری مهارت‌های ساده و پیچیدۀ ورزشی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 85-104]

 • مرادی، جلیل ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی ابزار سواد بدنی ادراک شده در معلمان تربیت بدنی [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 161-186]

 • مرادی، ناهید تأثیر قید تکلیف بر یادگیری الگو و پارامتر حرکت به‌هنگام یادگیری مشاهده‌ای [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 17-34]

 • مرادی، هادی مقایسه اثر تمرین‌های ایروکامبت و تکنیک‌های کاتا بر بهبود تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم: نقش ماهیت ورزش رزمی [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 77-106]

 • مرادی فارسانی، ناهید بررسی تأثیر دو روش الگودهی ویدئویی و زنده بر فراگیری، یادداری و انتقال مهارت پرتاب‌کردن در کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 35-48]

 • میردامادی، مطهره تاثیر تحریک جریان مستقیم جمجمه‌ای بر اجرای مهارت پرتاب آزاد در بسکتبالیست های ماهر [(مقالات آماده انتشار)]

 • میرزارضی دهقی، رویا مقایسة تأثیر استرس محدودیت حرکتی بر یادگیری و حافظة فضایی رت‌های نر پیر و جوان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 165-178]

 • مشیری، پریسا مقایسۀ آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم بر یادگیری مهارت سرویس والیبال [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 155-172]

 • مشکاتی، زهره اثر کانون توجه مربوط و نامربوط و سطح مهارت بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط فشار روانی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 105-118]

 • مشکاتی، زهره تأثیر سازگاری منشوری سیستم بینایی بر کنترل قامت و دقت پرتاب دارت [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 101-114]

 • مشکاتی، زهره ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس یادگیری، اجرا و توجه عملکردی (LEAF) در ورزشکاران [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 99-142]

 • مشکاتی، زهره تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و مکمل غذایی کورکومین بر عملکرد شناختی، حرکتی و شاخص-های اکسیداسیون در مغز موش‌های نر Balb/C در معرض نیترات سرب [(مقالات آماده انتشار)]

 • مشهدی، علی تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 161-176]

 • مشهدی، علی تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بر حافظۀ کاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 149-162]

 • مصدق، یونس اثر بار شناختی تکلیف بر نوسانات قامتی بیماران مولتیپل اسکلروزیس [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 17-32]

 • معمارمقدم، مژگان تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 161-176]

 • معمارمقدم، مژگان تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بر حافظۀ کاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 149-162]

 • معمارمقدم، مژگان تأثیر تحریک موزون شنیداری حین تمرین راه‌رفتن بر شاخص‌های کینماتیکی گام‌-برداری بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 149-164]

 • معین، فرزانه اثر کانون توجه مربوط و نامربوط و سطح مهارت بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط فشار روانی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 105-118]

 • معینی راد، سمیرا مقایسۀ مهارت پیش‌بینی و رفتارهای جستجوی بینایی در بازیکنان ماهر و مبتدی بسکتبال در موقعیت‌های مختلف حمله (1 در مقابل 1 و 3 در مقابل 3) [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 15-32]

 • معینی راد، سمیرا مقایسة مدت زمان چشم آرام و دقت عملکرد در شوت جفت بازیکنان ماهر و نیمه‌ماهر بسکتبال [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 51-66]

 • معینی راد، سمیرا اثر تمرین چشم آرام بر دقت و مدت چشم آرام بازیکنان ماهر در شوت سه امتیازی بسکتبال [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 17-42]

 • مقصودی، میترا مقایسة رشد شناختی و حرکتی کودکان پیش‌دبستانی متولد‌شده با وزن کم تولد و وزن طبیعی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 129-140]

 • مکی، رضوانه مقایسۀ هماهنگی درون‌عضوی مهارت پرتاب دارت در پرتابگران ماهر و مبتدی: یک مطالعۀ سینماتیکی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 171-192]

 • مکبریان، منیره ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ تصویرسازی ورزشی کودکان [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 153-172]

 • مکبریان، منصوره ‌‌تأثیر تمرین حین بارداری بر شاخص‌های سلامت نوزادان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 71-84]

 • مکبریان، منصوره تأثیر تحریکات لمسی حرکتی توسط مادر بر رشد جسمی نوزاد نارس [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 145-160]

 • مکبریان، منصوره ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ تصویرسازی ورزشی کودکان [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 153-172]

 • مکبریان، منصوره اعتباریابی نسخة فارسی مقیاس لذت فعالیت بدنی در کودکان [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 17-36]

 • مکبریان، منصوره اثر مداخلة تمرین حرکتی بر کارکرد اجرایی و انعطاف شناختی پسران هشت تا 10 سالة دارای اختلال هماهنگی رشدی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 35-46]

 • مکملی جهرمی، مینا اثر یادگیری قیاسی، آشکار و ترکیبی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت حرکتی پیچیده [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 119-136]

 • مکوندی، ندا تاثیر فعالیت های حیاط پویا بر ناسازگاری های رفتاری دانش آموزان 7 تا 11 ساله کم توان ذهنی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 37-54]

 • ملانوروزی، کیوان رابطه بین هوش هیجانی مادر و رشد حرکتی کودک: مدل ساختاری با میانجی‌گری فعالیت بدنی مادر [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 17-38]

 • ملانوروزی، کیوان تأثیر تمرین راهبردهای قامتی بر تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 17-38]

 • ملانوروزی، کیوان تاثیر تمرینات شناختی بر دقت عملکرد ورزشکاران نخبه در تیراندازی با تپانچه [(مقالات آماده انتشار)]

 • ملانوروزی، کیوان تدوین و بررسی اثر بخشی یک دوره برنامه حرکتی منتخب باساختار، بی ساختار و نیمه ساختار بر رشد حرکتی کودکان 4 تا 7 سال [(مقالات آماده انتشار)]

 • ملانوروزی، کیوان اثر فعالیت بدنی و واقعیت مجازی بر تعادل کارکردی کودکان فلج مغزی همی پالژی اسپاستیک [(مقالات آماده انتشار)]

 • ملائی زنگی، فریبا بررسی میزان یادگیری ایروبیک در دانشجویان کم‌تحرک با توجه به سبک‌های شناختی [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 49-62]

 • ملکی، فرزاد تأثیر اطلاعات افزودة ویدئویی انتخابی و اجباری بر یادگیری حرکتی شوت جفت بسکتبال: با تأکید بر نظریة نقطه چالش [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 143-166]

 • ملکی، محمد اثر نوع فعالیت‌بدنی هوازی یک‌‌ جلسه‌ای بر بازداری پاسخ ورزشکاران [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 85-102]

 • ملکی، محمد آیا تجربه می‌تواند میانجی رابطۀ بین دانش تاکتیکی شفاهی با عملکرد تاکتیکی بازیکنان مدارس فوتبال باشد؟ [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 161-186]

 • منصوری، مریم مقایسۀ تأثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر عملکرد و یادگیری مهارت‌های هندبال [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 87-112]

 • منصورجوزان، زهرا تأثیر تمرین‌های هوازی، مقاومتی و ترکیبی در دوران بارداری بر رشد مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت کودکان 12 ماهه [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 17-34]

 • منصورجوزان، زهرا تأثیر یک دوره برنامه تمرینی اسب درمانی بر برخی شاخص های روانشناختی و عملکرد حسی_ حرکتی در کودکان پرخاشگر [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 139-164]

 • مهاجری، ربابه تأثیر ترکیب روش‌های تمرینی مشاهدة عمل، تصویرسازی حرکتی و تمرین جسمانی بر استواری حرکات درون‌مرحله و برون‌مرحله [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 109-130]

 • مهدیزاده سراج، فاطمه نگاشت همرخدادی تولیدات علمی در حوزه فعالیت جسمانی کودکان در فضای باز مدارس ابتدایی [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 201-230]

 • مهدیزاده سراج، فاطمه تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر تقویت فعالیت بدنی دانش‌آموزان در فضاهای باز مدارس ابتدایی از دیدگاه معماران، معاونین و مدیران [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 39-70]

 • مهرابی، حیدر تاثیر تداخل زمینه ای در شرایط آشکار و پنهان بر یادگیری حرکتی کودکان دیرآموز [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-90]

 • مهران منش، مهراب پیامدهای آموزش خطی و غیرخطی در یادگیری مهارت های حرکتی و ورزشی: مطالعه مروری نظام مند [(مقالات آماده انتشار)]

 • مهرجو، مریم اثر زمان اجرای تمرین و خواب شبانه بر بهبود مولفههای "دقت" و"زمانبندی" مهارت حرکتی ظریف [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 185-204]

 • موجدی، احمد رضا تأثیر تمرینات حسی ـ حرکتی دلاکاتو بر بهبود نارسانویسی دختران نه تا 11 سال [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 89-104]

 • موحدی، احمدرضا تأثیر فعالیت های منتخب هوازی بر خودپندارۀ بدنی زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شدۀ تحت رادیوتراپی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 163-176]

 • موحدی، احمدرضا تأثیر ترکیب‌های مختلف تمرین بدنی و تمرین ذهنی بر افزایش درجۀ آزادی (دامنۀ حرکتی) مفصل شانۀ زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی رادیکال‌شدۀ تحت-رادیوتراپی [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 153-172]

 • موحدی، احمدرضا مقایسۀ اثر تمرینات ایروبیک و پیلاتس بر عملکرد شناختی زنان سالمند [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 29-46]

 • موحدی، احمدرضا اثر یوگا بر اضطراب والدین و کودکان دارای نقص توجه/ بیش‌‌فعالی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 139-152]

 • موحدی، احمدرضا تأثیر تحریک مستقیم جمجمه‌ای و تمرینات منتخب حرکتی بر مهارت‌های حرکتی درشت در کودکان با اختلال طیف اتیسم [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 79-96]

 • موحدی، احمدرضا تأثیر جفت‌شدگی ویژگی شخصیتی رقابت‌جویی و غیررقابت‌جویی و محیط تمرینی در تمرین مشاهده‌ای بر یادگیری پرتاب دارت [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 103-116]

 • موحدی، احمدرضا مقایسة اثر رقابت فردی و گروهی بر اکتساب و یادداری یک مهارت ورزشی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 17-32]

 • موحدی، احمدرضا اثر تمرین با خطای بینایی ابینگهاوس (ادراک هدف بزرگ-ادراک هدف کوچک) بر عملکرد مهارت هدف‌گیری در افراد مستقل از زمینه و وابسته به زمینه [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 33-50]

 • موحدی، احمدرضا تاثیر تحریک جریان مستقیم جمجمه‌ای بر اجرای مهارت پرتاب آزاد در بسکتبالیست های ماهر [(مقالات آماده انتشار)]

 • موحدی، احمدرضا مقایسه اثر تمرین‌های ایروکامبت و تکنیک‌های کاتا بر بهبود تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم: نقش ماهیت ورزش رزمی [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 77-106]

 • موحدی، احمد رضا تاثیر آموزش مهارت های اسب سواری بر تعاملات اجتماعی کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 33-46]

 • موسوی، سید کاظم مقایسة تأثیر آموزش غیرخطی بر ظهور الگوهای هماهنگی در سرویس بک‌هند کوتاه بدمینتون [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 107-124]

 • موسوی، سیده افروز معرفی مقیاس موفقیت ورزشی [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 123-142]

 • موسوی، سیده حوریه مقایسه تاثیر دو روش تغییرپذیری بر یادگیری مهارت ضربه گلف: تداخل زمینه ای و یادگیری افتراقی [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 69-92]

 • مؤمن زاده، مروارید تأثیر یادگیری مبتنی ‌بر آزمون-خطا و تغییرپذیری تمرین بر تلاش ذهنی و عملکرد پرتابی [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 37-50]

ن

 • ناظم زادگان، غلامحسین پیش‌بینی تعادل براساس ویژگی‌های پیکرسنجی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 157-170]

 • ناظم زادگان، غلامحسین دستورالعمل‌های کلامی مربیان و راهبردهای توجه جودوکاران ماهر نوجوان در تمرین و رقابت [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 143-158]

 • نامدار طجری، سمیه اثر تمرینات ادراکی- حرکتی بر حافظة کاری دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با مشکل ریاضی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 105-120]

 • نامدار طجری، سمیه اثر مداخلة تمرین حرکتی بر کارکرد اجرایی و انعطاف شناختی پسران هشت تا 10 سالة دارای اختلال هماهنگی رشدی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 35-46]

 • نجاریان نوش ابادی، ریحانه اثر نوع، صحت و زمان ارائة پیش‌نشانه بر زمان واکنش انتخابی: مطالعة نظریة بازداری بازگشت [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 35-48]

 • نجفی، مصطفی تاثیر آموزش مهارت های اسب سواری بر تعاملات اجتماعی کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 33-46]

 • نجم زاده بغدادی، معین تأثیر بازی لیوان‌چینی بر مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی کودکان دبستانی هشت تا نه سال [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 73-84]

 • نیری، مجید اثر سن نسبی بر حضور در بالاترین سطح ورزش و کسب مدال در تکواندو کاران ایرانی [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 165-186]

 • نزاکت الحسینی، مریم اثر تمرینات شناختی بر انجماد راه‌رفتن و کارکردهای شناختی مرتبط با آن در سالمندان پارکینسونی مبتلا به انجماد راه‌رفتن [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 87-108]

 • نزاکت الحسینی، مریم تأثیر تمرین با محرک های بینایی بر زمان واکنش انتخابی تکواندوکاران مرد [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 79-96]

 • نزاکت الحسینی، مریم تأثیر تمرینات ادراکی ـ حرکتی بر رشد اجتماعی کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 37-52]

 • نزاکت الحسینی، مریم تأثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ و تمرین بدنی بر بخش پیش حرکتی و حرکتی زمان واکنش ساده و انتخابی [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 17-38]

 • نزاکت الحسینی، مریم تأثیر یک دوره تمرین منتخب روی سطح سخت و نرم بر تعادل ایستا در کودکان با اختلال طیف اتیسم [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 55-80]

 • نزاکت الحسینی، مریم اثر بهینه کردن شرایط عملکرد از طریق انتظارات بهبودیافته، حمایت خودمختاری و تمرکز توجه بیرونی بر یادگیری یک مهارت حرکتی در کودکان [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 17-38]

 • نصری، صادق مقایسه اثربخشی بازی‌های فعال ویدئویی و بازی‌های پایه ورزشی بر رشد مهارت‌های حرکتی در دانش-آموزان کلاس چهارم ابتدایی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 139-170]

 • نصری، مهشید مقایسة فرایند اکتساب خبرگی صخره‌نوردان جوان سطوح مختلف رقابتی بر‌مبنای مدل تکاملی مشارکت ورزشی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 109-134]

 • نصیری، اسماعیل تاثیر دستکاری قیود تکلیف بر شاخص های کینتیکی و تعادلی مرتبط با خطر افتادن در سالمندان [(مقالات آماده انتشار)]

 • نصیری، رزیتا تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و مکمل غذایی کورکومین بر عملکرد شناختی، حرکتی و شاخص-های اکسیداسیون در مغز موش‌های نر Balb/C در معرض نیترات سرب [(مقالات آماده انتشار)]

 • نظری، فرهاد اعتباریابی نسخة فارسی پرسش‌نامة «تمرین ذهنی در ورزش» [دوره 12، شماره 40، 1399، صفحه 121-144]

 • نظری، محمدعلی تاثیر نوروفیدبک و تمرین حرکتی بر اکتساب و یادداری عملکرد حرکتی رویه ای [(مقالات آماده انتشار)]

 • نظری، محمد علی اثر سطح مهارت و پیش‏بینی‌پذیری موقعیت بر زمان‏بندی تکواندوکاران [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 47-60]

 • نظرپوری، شهرام مقایسۀ عملکرد افراد دارای چشم و دست برتر هم‌سو و دگرسو در طول مراحل یادگیری مهارت سرویس چکشی والیبال [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-86]

 • نظرپوری، شهرام اثر یک دوره برنامۀ مداخله‌ای حرکتی منتخب بر بهبود سطح عملکرد مهارت‌های حرکتی کودکان حامل ژنوتیپ‌های متفاوت ACE و ACTN-3 [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 91-114]

 • نظرپوری، شهرام اثر ژنوتیپ‌های متفاوت ACE و ACTN-3 بر رشد مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان 4 الی 6 ساله [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 63-84]

 • نظری کاکوندی، سعید اثر آرایش‌های منتخب تمرین بر اکتساب و یادگیری زمانبندی نسبی یک تکلیف حرکتی: با تأکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-90]

 • نظری مباشر، سمیرا اثر محیط اجرا و نوع رشتة ورزشی بر ادراک فاصله و عملکرد ورزشکاران [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 39-62]

 • نعمتی، سجاد تأثیر آموزش و تمرین شنا بر حس‌ حرکت پسران با اختلال بینایی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 17-28]

 • نعیمی کیا، ملیحه تاثیر موسیقی به عنوان یک مولفه انگیزشی بر دقت تولید نیروی ایزوکنتیک در تکواندو کاران غیر نخبه [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 89-104]

 • نعیمی کیا، ملیحه ارتباط کنترل تولید نیرو و تنظیم زاویۀ دست برتر با برخی ویژگی‌های روان‌شناختی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 53-72]

 • نعیمی کیا، ملیحه اثر تمرین راه‌رفتن روی سنگ‌فرش مصنوعی بر برخی پارامترهای فضایی ـ زمانی گام‌برداری زنان سالمند [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 71-86]

 • نعیمی کیا، ملیحه تأثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 35-48]

 • نعیمی کیا، ملیحه تحلیل محتوا و مقایسة نشریه‌های تخصصی در حوزه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی ایران [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 107-134]

 • نعیمی کیا، ملیحه تأثیر تمرین راهبردهای قامتی بر تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 17-38]

 • نعیمی کیا، ملیحه تاثیر فعالیت های حیاط پویا بر ناسازگاری های رفتاری دانش آموزان 7 تا 11 ساله کم توان ذهنی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 37-54]

 • نقی پور گیوی، بهنام نقش پیش‌بین خودتنظیم‌گری و تکانشوری در موفقیت ورزشی: مقایسۀ ورزش‌های برخوردی و غیربرخوردی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 131-146]

 • نقدی، ناصر تأثیر تجویز سیستمیک انسولین بر حافظه و یادگیری فضایی موش های صحرایی نر [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 55-70]

 • نقدی، ناصر اثر تمرین در آب به همراه دلفین و بدون دلفین بر مهارت های حرکتی درشت کودکان هشت سالۀ مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 171-184]

 • نقدی، ناصر تأثیر تغییر در ویژگی‌های مختلف حرکات دو دست بر انتقال حرکت دودستی نامتقارن به الگوی عکس [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 133-152]

 • نقدی، ناصر تاثیر دو روش برنامۀ تمرینی حرکتی و بازی‌های کامپیوتری بر مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال سندرم داون [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 17-36]

 • نقی زاده، زهرا تاثیر تحریک جریان مستقیم جمجمه‌ای بر اجرای مهارت پرتاب آزاد در بسکتبالیست های ماهر [(مقالات آماده انتشار)]

 • نقوی الحسینی، سید جلال تأثیر یک دوره تمرین قدرتی ـ تعادلی بر تعادل ایستا و قدرت ایزومتریک دختران کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 33-48]

 • نیکخواه، کریم بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 143-156]

 • نیکخواه، کریم تأثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 35-48]

 • نیک‌روان، احمد ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی "مقیاس لذت، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی در کودکان" [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 119-138]

 • نمازی زاده، مهدی تأثیر تمرینات ریتمیک بر مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی کودکان دارای اختلال بینایی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 117-130]

 • نمازی زاده، مهدی مقایسۀ مهارت پیش‌بینی و رفتارهای جستجوی بینایی در بازیکنان ماهر و مبتدی بسکتبال در موقعیت‌های مختلف حمله (1 در مقابل 1 و 3 در مقابل 3) [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 15-32]

 • نمازی زاده، مهدی تاثیر تمرینات پایه ژیمناستیک بر مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 73-88]

 • نمازی زاده، مهدی تأثیر تحریکات لمسی حرکتی توسط مادر بر رشد جسمی نوزاد نارس [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 145-160]

 • نمازی زاده، مهدی نقش خواب و بیداری بر تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظه توالی حرکتی پنهان در جوانان [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 33-54]

 • نمازی زاده، مهدی اثر تمرین در آب به همراه دلفین و بدون دلفین بر مهارت های حرکتی درشت کودکان هشت سالۀ مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 171-184]

 • نمازی زاده، مهدی تأثیر تغییر در ویژگی‌های مختلف حرکات دو دست بر انتقال حرکت دودستی نامتقارن به الگوی عکس [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 133-152]

 • نمازی زاده، مهدی مقایسۀ اثر تمرین در یادگیری حرکات هماهنگ درون‌مرحله و برون‌مرحله در دست و پا [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 153-172]

 • نمازی زاده، مهدی اثر کانون توجه درونی و بیرونی بر نوسان در تکالیف قامتی و فراقامتی در سالمندان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 89-104]

 • نمازی زاده، مهدی تأثیرتمرین تکالیف بازنمایی شده بر مهارت های ادراکی –شناختی: شناسایی فرایندهای ذهنی درگیر [(مقالات آماده انتشار)]

 • نمازی زاده، مهدی تاثیر تحریک جریان مستقیم جمجمه‌ای بر اجرای مهارت پرتاب آزاد در بسکتبالیست های ماهر [(مقالات آماده انتشار)]

 • نمازی زاده، مهدی مقایسه تأثیر توان‌بخشی شناختی و بازی‌های حرکتی هدفمند بر انعطاف‌پذیری شناختی و هماهنگی حرکتی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نمازی زاده، مهدی تاثیرخستگی برتصمیم گیری و رفتار جستجوی بینایی بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 17-38]

 • نمازی زاده، مهدی تاثیر تمرینات شناختی بر دقت عملکرد ورزشکاران نخبه در تیراندازی با تپانچه [(مقالات آماده انتشار)]

 • نمازی زاده، مهدی تأثیر فعالیت هوازی با شدت کم و متوسط بر کارکردهای اجرایی و توجه انتخابی کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 63-82]

 • نمازی زاده، مهدی مقایسه رفتار پیش بینی و جستجوی بینایی سرویس بلند بین بازیکنان ماهر و غیر ماهر بدمینتون [(مقالات آماده انتشار)]

 • نهروانی، سمانه آیا شاخص‌های سلامت نوزادان و وضعیت اجتماعی-اقتصادی والدین می‌تواند رشد حرکتی و ادراک بینایی کودکان را پیش‌بینی کند؟ [(مقالات آماده انتشار)]

 • نوری، رضا تأثیر تکلیف دوگانه، مجرد و ترکیبی بر راه‌رفتن زنان سالمند با تجربۀ افتادن و بدون تجربۀ افتادن [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 61-82]

 • نوری پور، شمس اله تأثیر تحریکات لمسی حرکتی توسط مادر بر رشد جسمی نوزاد نارس [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 145-160]

 • نوروزی، سپیده تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و مکمل غذایی کورکومین بر عملکرد شناختی، حرکتی و شاخص-های اکسیداسیون در مغز موش‌های نر Balb/C در معرض نیترات سرب [(مقالات آماده انتشار)]

 • نوروزیان ملکی، سعید نگاشت همرخدادی تولیدات علمی در حوزه فعالیت جسمانی کودکان در فضای باز مدارس ابتدایی [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 201-230]

 • نوروزیان ملکی، سعید تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر تقویت فعالیت بدنی دانش‌آموزان در فضاهای باز مدارس ابتدایی از دیدگاه معماران، معاونین و مدیران [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 39-70]

 • نوروزی سیدحسینی، ابراهیم تأثیر روش آموزشی TGFU بر انگیزش خودمختاری و یادگیری سرویس والیبال در دانش‌آموزان نوجوان [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 183-198]

 • نوروزی سیدحسینی، رسول تأثیر روش آموزشی TGFU بر انگیزش خودمختاری و یادگیری سرویس والیبال در دانش‌آموزان نوجوان [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 183-198]

و

 • واعظ موسوی، سید محمدکاظم تأثیر تمرینات عملکردی بر تعداد واحدهای حرکتی مرحلۀ افزایش و کاهش شتاب دسترسی به اشیا با اشکال و اندازه‌های متفاوت در کودک شش سال با سندرم‌ داون [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 137-152]

 • واعظ موسوی، سید محمدکاظم بررسی اثر مشاهدة مدل‌های مبتدی، ماهر و ترکیبی در یادگیری یک تکلیف شناختی- حرکتی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 35-50]

 • واعظ موسوی، سید محمد کاظم معرفی مقیاس موفقیت ورزشی [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 123-142]

 • واعظ موسوی، سید محمد کاظم جستجوی بینایی و دقت تصمیم گیری داوران ماهر و مبتدی بسکتبال [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 65-76]

 • واعظ موسوی، سید محمد کاظم اثر سطح مهارت و پیش‏بینی‌پذیری موقعیت بر زمان‏بندی تکواندوکاران [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 47-60]

 • واعظ موسوی، سید محمد کاظم تعامل فرد، محیط و تکلیف در یادگیری حرکتی: تأثیر فضای رقابتی و استحکام ذهنی در یادگیری مهارت‌های ساده و پیچیدۀ ورزشی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 85-104]

 • واعظ موسوی، سید محمد کاظم تحکیم مبتنی‌بر ثبات در حافظة حرکتی پنهان [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 17-34]

 • واعظ موسوی، سید محمد کاظم مقایسة مهارت‌های بینایی داوران ماهر و مبتدی بسکتبال [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 17-32]

 • واعظ موسوی، سید محمد کاظم مقایسة اثربخشی مداخله‌های مربی‌‌محور و والدین‌‌محور بر رشد اجتماعی، عاطفی و شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 121-148]

 • واعظ موسوی، سید محمد کاظم مقایسه دیدمحیطی و زمان واکنش ساده و انتخابی بین رانندگان خبره و تازه کار [(مقالات آماده انتشار)]

 • واعظ موسوی، سید محمد کاظم پیامدهای آموزش خطی و غیرخطی در یادگیری مهارت های حرکتی و ورزشی: مطالعه مروری نظام مند [(مقالات آماده انتشار)]

 • واعظ موسوی، محمدکاظم تاثیرخستگی برتصمیم گیری و رفتار جستجوی بینایی بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 17-38]

 • واعظ موسوی، محمد کاظم اثر الگودهی ماهر و درحال‌یادگیری بر اکتساب ویژگی‌های دینامیکی و دقت مهارت پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 53-70]

 • واعظ موسوی، محمد کاظم رابطه بین هوش هیجانی مادر و رشد حرکتی کودک: مدل ساختاری با میانجی‌گری فعالیت بدنی مادر [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 17-38]

 • واعظ موسوی، محمد کاظم تأثیرتمرین تکالیف بازنمایی شده بر مهارت های ادراکی –شناختی: شناسایی فرایندهای ذهنی درگیر [(مقالات آماده انتشار)]

 • واعظ موسوی، محمد کاظم تأثیر بازخورد زیستی رسانایی پوست بر عملکرد تیراندازان ماهر [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 109-136]

 • وزینی طاهر، امیر شناخت، تعادل و گام‌برداری در سالمندان مبتلا به دمانس: یک رویکرد شناختی حرکتی برای کاهش خطر افتادن [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 73-94]

 • ولیزاده، عادل اثر یک دوره برنامة دوساهو بر تبحر حرکتی کودکان با سندرم‌داون [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 113-128]

ه

 • هاشمی، سمیه تأثیر تمرین بدنی و مشاهده‌ای بر ویژگی‌های الکترومیوگرافی عضلات اصلی درگیر در مهارت سرویس بلند بدمینتون [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 173-187]

 • هاشمیان، کیانوش مقایسۀ تأثیر بازی درمانی و دارو درمانی بر رشد مهارت های حرکتی و دامنۀ توجه کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 97-110]

 • هاشمی آهویی، الهه تحکیم مبتنی‌بر ثبات در حافظة حرکتی پنهان [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 17-34]

 • هلالی زاده، معصومه تحلیل محتوا و مقایسة نشریه‌های تخصصی در حوزه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی ایران [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 107-134]

 • همایون نیا، مرتضی تأثیر قابلیت محیط (فراهم‏سازها) روی ادراک بینایی و تعادل کودکان دچار اختلالات ذهنی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 165-182]

 • همایون نیا فیروزجاه، مرتضی اثر تمرینات ادراکی- حرکتی بر حافظة کاری دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با مشکل ریاضی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 105-120]

 • همایون‌‌نیا فیروزجاه، مرتضی بررسی رابطه اختلالات رفتاری، راهبردهای مقابلهای و هوش هیجانی در ورزشکاران نوجوان [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 141-156]

 • همتی فارسانی، زهرا بررسی تأثیر مداخله‌های فعالیت ورزشی مختلف بر جنبش پذیری و عملکرد تعادل پویای زنان و مردان سالمند ایرانی " مرور نظام‌مند و فراتحلیل [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 165-200]

 • هوشیاری، فرامرز تدوین و بررسی اثر بخشی یک دوره برنامه حرکتی منتخب باساختار، بی ساختار و نیمه ساختار بر رشد حرکتی کودکان 4 تا 7 سال [(مقالات آماده انتشار)]

ی

 • یاعلی، رسول ارتباط بین ترس از افتادن با اضطراب، حرکت‎پذیری کارکردی و تعادل سالمندان آسایشگاهی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 135-148]

 • یاعلی، رسول ارتباط بهرة هوشی و هوش هیجانی با تبحر حرکتی در پسران 14-10 سال شهر تهران [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 65-78]

 • یاعلی، رسول تأثیر هشت هفته تمرین ریتمیک ایروبیک با موسیقی بر تبحر حرکتی، اضطراب و افسردگی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 57-70]

 • یاعلی، رسول تأثیر تمرین ریتمیک ایروبیک با موسیقی بر هوش هیجانی و تبحر حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 53-66]

 • یاعلی، رسول مقایسة تأثیر آموزش غیرخطی بر ظهور الگوهای هماهنگی در سرویس بک‌هند کوتاه بدمینتون [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 107-124]

 • یاعلی، رسول مقایسه اثربخشی آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت‌های حرکتی دستکاری کودکان [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 91-112]

 • یاعلی، رسول تأثیر بازی‌های بومی محلی بر تبحر حرکتی در کودکان 13-10 ساله شهر تهران باهوش هیجانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 85-100]

 • یاعلی، رسول بررسی نقش استراتژی‌های آموزشی یادگیری حرکتی در بهبود خلاقیت تیمی فوتبالیست‌های مبتدی [(مقالات آماده انتشار)]

 • یاعلی، رسول تاثیر شش هفته آموزش خطی بر الگوی کینماتیکی راه رفتن در کودکان 3-5 سال [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 37-58]

 • یوسفی، الهه مقایسه بازی در فضای باز طبیعی و فضای سرپوشیده بر بهره ادراک بینایی و بهره‌هوشی کودکان پیش دبستانی [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 113-134]

 • یوسفی، محمد تأثیر تمرکز توجه با استفاده از دستورالعمل‌های کلامی بر تندی ورزشکاران ماهر [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 39-52]